Search form

Romanos 7

Matseijomnaꞌ jaa chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na jnda̱ toco

1ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo, manquiuꞌyoꞌ chiuu waa na matsa̱ꞌntjom ljeii na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Moisés, na juu ljeiiꞌñeeⁿ taxoqueⁿtinaꞌ xjeⁿ tsꞌaⁿ na jnda̱ tueꞌ. 2Ee matseijomnaꞌ chaꞌxjeⁿ cwii yuscu na jnda̱ toco, matseityeⁿ ljeii jom ñequio saaⁿꞌaⁿ yocheⁿ na wandoꞌ. Sa̱a̱ xeⁿ nncueꞌ quia joꞌ cwindyaañê lꞌo̱ ljeii ꞌnaaⁿna. 3Joꞌ chii xeⁿ ndicwaⁿ wandoꞌ saaⁿꞌaⁿ ndoꞌ nncꞌo̱o̱ⁿ ꞌndyoo cwiicheⁿ tsaⁿsꞌa quia joꞌ matsonaꞌ na jom yuscu na cweꞌ mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ na jnda̱ tueꞌ saaⁿꞌaⁿ quia joꞌ wanaaⁿ na nncoconnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ xocatsonaꞌ na cweꞌ mꞌaaⁿyaaⁿ ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.

4Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, mati ꞌo cwiluiindyoꞌ lꞌoo cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tqueⁿ Moisés ncꞌe tsꞌoomꞌnaaⁿ tyꞌioom nnꞌaⁿ Cristo, cha na nnda̱a̱ nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ cwiicheⁿ, manqueⁿ na wandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ. Maluaaꞌ waa cha nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñê ꞌo. 5Ee quia na ñetꞌo̱o̱ⁿya xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ na teincoondyo̱ na nnꞌaⁿ jnaⁿ jaa, ljeiiꞌñeeⁿ tyotseilcwiiꞌñenaꞌ nda̱a̱ya na cwilꞌaaya chaꞌtso nnom natia na queeⁿ tsꞌom seiiꞌa, joꞌ na tjachuunaꞌ jaa na nntsuundyo̱. 6Sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ jnda̱ tja̱a̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na ñetqueⁿnaꞌ xjeⁿ jaa, joꞌ chii jeꞌ mamꞌaⁿcandyaandyo̱ na nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe cwitando̱o̱ꞌxco̱o̱ya na mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu, tachii cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom tquiee na ñesa̱ꞌntjom.

Jnaⁿ ñeꞌqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ ja

7Quia joꞌ ¿chiuu nlꞌuuyo̱o̱ya jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, aa jnaⁿ matseixmaⁿnaꞌ? Meiⁿchjoo nchii joꞌ ee xeⁿ nchii juunaꞌ, xocatseiꞌno̱ⁿꞌa na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na matseiqueeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ hasta quia ljeiya na tso ljeiiꞌñeeⁿ: “Tintseiqueeⁿ tsꞌomꞌ ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaꞌ”. 8Sa̱a̱ juu ljeiiꞌñeeⁿ teilꞌueeꞌñe jnaⁿ na sꞌaanaꞌ na tyotseiqueeⁿnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ jndye nnom natia. Ee yuu na ticuaa ljeiiꞌñeeⁿ mꞌaaⁿ tsꞌooñe jnaⁿ. 9Tyowaa xjeⁿ na tîcaljeii chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, xjeⁿꞌñeeⁿ tîcatseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjiiya na ñeseitjo̱o̱ndyo̱ nnomnaꞌ, sa̱a̱ quia na seiꞌno̱ⁿꞌa chiuu matsa̱ꞌntjomnaꞌ, quia joꞌ ljeiya na wandoꞌ jnaⁿ, na wjaañꞌoomnaꞌ ja na ntsuundyo̱. 10Ndoꞌ juu ljeiiꞌñeeⁿ na tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ na nñequiaanaꞌ na nndaya na ticantycwii na wando̱ꞌa, teijndaaꞌyuu na nntsuundyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 11Ee juu jnaⁿ teilꞌueeꞌñenaꞌ ljeiiꞌñeeⁿ na tquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ ja ndoꞌ tqueⁿnaꞌ na nntsuundyo̱.

12Joꞌ chii nquii ljeiiꞌñeeⁿ ljuꞌ cwiluiiñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, ndoꞌ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom cwiluiiñenaꞌ na ljuꞌ, mati xcwe ndoꞌ jeeⁿ yanaꞌ. 13Quia joꞌ ¿aa ñeꞌcatsonaꞌ na ljeii na cwiluiiñe na yanaꞌ tjañꞌoomnaꞌ ja na nntsuundyo̱? Meiⁿchjoo nchii ljoꞌ. Juu jnaⁿ na waanaꞌ quiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ, seijndaaꞌñenaꞌ na nntsuundyo̱ ndoꞌ tꞌmo̱ⁿ jndaaꞌñenaꞌ na jnaⁿ joꞌ, juu joꞌ teilꞌueeꞌñenaꞌ cwii na jeeⁿ ya ndoꞌ laaꞌti waa na juu ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ tꞌmo̱ⁿnaꞌ na jeeⁿ tia tseixmaⁿ jnaⁿ.

14Manquiuuya na tquiaa Espíritu ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Sa̱a̱ ncꞌe na tsꞌaⁿ ja matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿya na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na seijnda jnaⁿ, na tyeⁿ mandiꞌntjo̱ⁿya nnomnaꞌ. 15Tileicatseiꞌno̱ⁿꞌa chiuu na matjo̱ⁿya na tileicatsꞌaaya ljoꞌ na ñeꞌcatsꞌaa, yacheⁿ matsꞌaayo̱ya majoꞌto ljoꞌ na jeeⁿ jndo̱ya. 16Sa̱a̱ quia na matsꞌaa yuu na tiñeꞌcatsꞌaa, matseiꞌno̱ⁿꞌa na jeeⁿ ya juu ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. 17Ndoꞌ na ljoꞌ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na nchii nnco̱ matsꞌaa. Juu jnaⁿ na mꞌaaⁿ naquiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ machꞌeenaꞌ na ljoꞌ. 18Ndoꞌ ntyjiiya ncꞌe na tsꞌaⁿ ja, tjaaꞌnaⁿ cwii na matseixmaⁿya na ntsꞌaa yuu na ya. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nntsꞌaa yuu na ya sa̱a̱ leicanda̱a̱ nntsꞌaa. 19Juu na ya na ñeꞌcatsꞌaa, ticatsꞌaa joꞌ, ñequiiꞌcheⁿ natia na tiñeꞌcatsꞌaa, juu joꞌ matsꞌaa. 20Quia joꞌ xeⁿ juu na tiñeꞌcatsꞌaa matsꞌaa, nchii mannco̱tya̱ matsꞌaa joꞌ. Juu jnaⁿ na mꞌaaⁿ quiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ, juunaꞌ machꞌeenaꞌ na ljoꞌ.

21Joꞌ chii luaa waa na maljeiya cantyja ꞌnaⁿya. Quia na matseijndo̱ na nntsꞌaa yuu na ya na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ, yacheⁿ maljeiya na mꞌaaⁿ natia naquiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. 22Ee nnco̱ jeeⁿ neiⁿncooꞌ ntyjii ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tquiaaⁿ nnom Moisés, 23sa̱a̱ maqua̱ⁿ cwenta naquiiꞌ seiiꞌa mꞌaaⁿ cwii na matseiweñe nacjooꞌ juu na mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na catsꞌaa, majuu jnaⁿ na matsa̱ꞌntjomnaꞌ seiiꞌa, na maleiñꞌoomnaꞌ ja pra̱so.

24Jeeⁿ ndyaꞌ ntyꞌiaaꞌndyo̱. ¿ꞌÑeeⁿ nnda̱a̱ nntseicandyaañe ja ñequio seiiꞌa na wjaañꞌoomnaꞌ ja na nntsuundyo̱? 25Jeeⁿ ndyaꞌ quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macanda̱ jom nnda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê ja ncꞌe Taya Jesucristo. Jeꞌ jeꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌa na tseixmaⁿya na cjuꞌndyo̱ cja̱ jo nnom ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na tsꞌaⁿ jnaⁿ ja ndicwaⁿ mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index