Search form

Romanos 7:13

13Quia joꞌ ¿aa ñeꞌcatsonaꞌ na ljeii na cwiluiiñe na yanaꞌ tjañꞌoomnaꞌ ja na nntsuundyo̱? Meiⁿchjoo nchii ljoꞌ. Juu jnaⁿ na waanaꞌ quiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ, seijndaaꞌñenaꞌ na nntsuundyo̱ ndoꞌ tꞌmo̱ⁿ jndaaꞌñenaꞌ na jnaⁿ joꞌ, juu joꞌ teilꞌueeꞌñenaꞌ cwii na jeeⁿ ya ndoꞌ laaꞌti waa na juu ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ tꞌmo̱ⁿnaꞌ na jeeⁿ tia tseixmaⁿ jnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index