Search form

Romanos 7:4

4Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, mati ꞌo cwiluiindyoꞌ lꞌoo cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tqueⁿ Moisés ncꞌe tsꞌoomꞌnaaⁿ tyꞌioom nnꞌaⁿ Cristo, cha na nnda̱a̱ nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ cwiicheⁿ, manqueⁿ na wandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ. Maluaaꞌ waa cha nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñê ꞌo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index