Search form

Romanos 7:7

Jnaⁿ ñeꞌqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ ja

7Quia joꞌ ¿chiuu nlꞌuuyo̱o̱ya jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, aa jnaⁿ matseixmaⁿnaꞌ? Meiⁿchjoo nchii joꞌ ee xeⁿ nchii juunaꞌ, xocatseiꞌno̱ⁿꞌa na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ na matseiqueeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ hasta quia ljeiya na tso ljeiiꞌñeeⁿ: “Tintseiqueeⁿ tsꞌomꞌ ꞌnaaⁿꞌ xꞌiaꞌ”.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index