Search form

Romanos 8

Cꞌo̱o̱ⁿya chaꞌxjeⁿ matsa̱ꞌntjom Espíritu cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom

1Jo chii jaa nnꞌaⁿ na cwilajomndyo̱ ñequio Jesucristo, ticatꞌuii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaaⁿya. Luaaꞌ waa ncꞌe na cwilꞌaaya yuu na lꞌue tsꞌom Espíritu Santo, nchii yuu na lꞌue nꞌo̱o̱ⁿ ncjo̱o̱. 2Ee juu ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu na mañequiaa na wando̱ꞌa jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na matseijomndyo̱ ñequio Cristo Jesús, ljeiiꞌñeeⁿ jnda̱ seicandyaañenaꞌ ja jo nnom ljeii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseixmaⁿya jnaⁿ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntsuundyo̱. 3Ee ljeii na tqueⁿ Moisés, tîcanda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya ee tjaaꞌnaⁿ najndeii na matseixmaⁿnaꞌ cha nlaꞌcanda̱a̱ya juunaꞌ ee laꞌxmaaⁿya nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye. Sa̱a̱ yuu na tîcanda̱a̱ nntsꞌaa juunaꞌ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ sꞌaaⁿ. Ee jñoom Jnaaⁿ na tsꞌaⁿ chaꞌna jaa nmeiiⁿ, na juu nncueꞌ cwentaa jnaaⁿya. Ndoꞌ na ljoꞌ seijndaaꞌñê na cwintycwii najndeii na matseixmaⁿ jnaⁿ na cꞌo̱o̱ⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 4Luaaꞌ sꞌaaⁿ cha nnda̱a̱ nlaꞌcanda̱a̱ya ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom ljeiiꞌñeeⁿ. Ee jaa tacꞌo̱ⁿtya̱a̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia na cwilaꞌqueeⁿ nꞌo̱o̱ⁿya. Jaa cwitsaamꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ na lꞌue tsꞌom Espíritu Santo.

5Nnꞌaⁿ na cwiñeꞌquiandye na cwilꞌa yuu na lꞌue tsꞌom seii macanda̱ tomti joꞌ cwijooꞌ nꞌomna. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilꞌa ljoꞌ na lꞌue tsꞌom Espíritu Santo macanda̱ cwijooꞌ nꞌomna ljoꞌ na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 6Quia na macanda̱ tomti nncꞌoomꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljoꞌ na lꞌue tsꞌom seiiⁿꞌeⁿ, wjaañꞌomnaꞌ jom na nntsuuñê. Sa̱a̱ quia na nncꞌoomꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ ljoꞌ na lꞌue tsꞌom Espíritu Santo wjaañꞌoomnaꞌ jom na ticantycwii na nncwanoomꞌm ndoꞌ tjaa ljoꞌ chjooꞌ tsꞌoom. 7Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiñequiandye cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ, mꞌaⁿwjeena nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee tiñeꞌcatueeꞌndyecjena jo nnom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, meiⁿ xonda̱a̱ nlꞌana. 8Joꞌ chii nnꞌaⁿ na ꞌoomꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ, xocanda̱a̱ nlꞌana yuu na cjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

9Sa̱a̱ ꞌo tacꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na teincoondyoꞌ na nnꞌaⁿ, ꞌo tsaamꞌaⁿꞌyoꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, xeⁿ na mayuuꞌcheⁿ Espíritu na cwiluiiñê mꞌaaⁿñe naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Tsꞌaⁿ na ticatseixmaⁿ Espíritu na cwiluiiñe Cristo tyooluiiñe cwentaaⁿꞌaⁿ. 10Ndoꞌ xeⁿ Cristo wanoomꞌm naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ meiiⁿ na mayuuꞌ seiiꞌyoꞌ mꞌaⁿlꞌoondyenaꞌ ncꞌe jnaⁿ, nquii espíritu na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ mꞌaaⁿ na wandoꞌ ee jnda̱ seicandyaañe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿꞌyoꞌ. 11Ndoꞌ xeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tquiaaⁿ na tandoꞌxco Cristo mꞌaaⁿ Espíritu na cwiluiiñê naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, majom nñequiaaⁿ na nntaꞌndoꞌnndaꞌ seiiꞌyoꞌ ñequio mañejuuti Espíritu na cwiluiiñê mꞌaaⁿñe naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ.

12Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, waa cwii na jeeⁿ matsonaꞌ na calꞌaaya, sa̱a̱ nchii nlꞌaya yuu na lꞌue nꞌo̱o̱ⁿ ncjo̱o̱. 13Ee xeⁿ na cwiñequiandyoꞌ joo na teincoondyoꞌ ñequio seiiꞌyoꞌ nntsuundyoꞌ, sa̱a̱ xeⁿ ñequio Espíritu Santo cwilꞌaꞌyoꞌ na joo na teincoondyoꞌ ñequio seiiꞌyoꞌ cwjenaꞌ, quia joꞌ nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ.

14Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na ꞌoontyjo̱ ljoꞌ na maꞌmo̱ⁿ Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, naⁿꞌñeeⁿ cwiluiindyena ntseinaaⁿ. 15ꞌO nchii toꞌñoomꞌyoꞌ cwii espíritu na nntsꞌaayuunaꞌ nquiuꞌyoꞌ na ndicwaⁿ laꞌxmaⁿꞌyoꞌ moso nda̱a̱ joo na lꞌue nꞌom seiiꞌyoꞌ, na joꞌ joꞌ cwiicheⁿ cwiindiiꞌ nncꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ na nntꞌuii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. ꞌO jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ Espíritu Santo na macjwaaꞌñe ꞌo na cwiluiindyoꞌ ntseinaaⁿ. Jom machꞌeeⁿ na cwilꞌuuya: “Ta Tsotya̱a̱ya.” 16Manquiiti Espíritu Santo macwjiꞌyuuꞌñê nnom espíritu na laxmaaⁿya na matsoom na cwiluiindyo̱ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 17Ndoꞌ na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ, mati laꞌxmaaⁿya na nndaaya chaꞌtso na jnda̱ seijndaaꞌñê na nndaa nnꞌaⁿ na cwiluiindye ntseinaaⁿ, mañejuuti na nndaaꞌ Cristo, mati joꞌ nndaaya xeⁿ cwilajomndyo̱ nawiꞌ na tjatjoom cha nda̱nquia nlajomndyo̱ na cwiluiitꞌmaⁿñê.

18Ee ntyjiiyaya na nawiꞌ na tsatjo̱o̱ⁿya jeꞌ, meiⁿchjoo xocatseijomnaꞌ ñequio na nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jaa xuee na macanda̱. 19Chaꞌtso na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na ntyjaaꞌ nꞌomna meiⁿꞌndooꞌntyꞌiaandye xuee quia na mꞌmo̱o̱ⁿ ꞌñeeⁿ joo cwiluiindye na nntseinaaⁿ. 20Ee chaꞌtso na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom teiꞌndaaꞌnaꞌ sa̱a̱ nchii tjoomnaꞌ na luaaꞌ ee na lꞌue nꞌom nquieenaꞌ, tjoomnaꞌ na ljoꞌ ee luaaꞌ lꞌue tsꞌoom. Sa̱a̱ maxjeⁿ ntyjaaꞌya nꞌomnaꞌ na nncueꞌntyjo̱ cwii xuee na nlcoꞌyanndaꞌnaꞌ, 21na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nndyaandye joonaꞌ na tyeⁿ mꞌaⁿnaꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ na cwiwiꞌndaaꞌnaꞌ ndoꞌ cwiwjenaꞌ, cha nlaꞌjomndye joonaꞌ ñequio juu na cwindyaandye ntseinaaⁿ, cwii na jeeⁿ ndyaꞌ jnda tseixmaⁿnaꞌ. 22Manquiuuya na chaꞌtso na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom hasta xjeⁿ jeꞌcheⁿ jeeⁿ cwitcweenaꞌ nawiꞌ cwitjoom joonaꞌ chaꞌxjeⁿ maquiinaꞌ yuscu na matseincuii. 23Ndoꞌ nchii macanda̱ joo na tqueeⁿ cwitjoomnaꞌ na wiꞌ, mati jaa na jnda̱ toꞌño̱o̱ⁿya Espíritu Santo, cwii na cweꞌ tyuaaꞌya na xeⁿ jnda̱ nntoꞌño̱o̱ⁿñꞌa̱a̱ⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñê na nndaaya, jaa tꞌmaⁿ wiꞌ cwitjo̱o̱ⁿya yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ꞌa na nncwjaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ, cha na nnda̱a̱ nndyaandye seiiꞌa. 24Ncꞌe na luaaꞌ waa na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, joꞌ chii na cwiluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱, sa̱a̱ quia jnda̱ ntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ cwii na macantyjaaꞌ tsꞌoom, tacatsonaꞌ na ntyjaaꞌti tsꞌoom ee cwii na mamantyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ, ticatsonaꞌ na ntyjaaꞌti tsꞌoom. 25Sa̱a̱ xeⁿ ljoꞌ na meiⁿndo̱o̱ꞌa na nntyꞌiaaya ndicwaⁿ tyoontyꞌiaaya joꞌ, macaⁿnaꞌ na cꞌo̱ⁿtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nꞌo̱o̱ⁿya yocheⁿ na meiⁿndo̱o̱ꞌa juunaꞌ.

26Maluaaꞌ machꞌee Espíritu, mateijneiⁿ jaa yuu na tixcwe cwilꞌuuya. Ee jaa tiꞌnaaⁿya nlana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ na macaⁿnaꞌ, joꞌ chii manquiiti Espíritu Santo matseityꞌooñê nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na cwicom tsꞌoom cwentaaya ñequio ñꞌoom na tileicatso tsꞌaⁿ. 27Ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tcuu malꞌueeⁿ chiuu waa naquiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ, joꞌ chii ntyjeeⁿ ñꞌoom na matseityꞌooñe Espíritu nnoom cwentaa nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿꞌaⁿ, ee juu matseityꞌooñe chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌoom.

Nnda̱a̱ nnaⁿñe tsꞌaⁿ ncꞌe Jesucristo

28Ee manquiuuya nnꞌaⁿ na jnda nquiu Tyꞌo̱o̱tsꞌom, chaꞌtso nnom na cwiwiꞌnomna cwiteiꞌjndeiinaꞌ joona, nquiee nnꞌaⁿ na maqueeⁿꞌñê chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌom nqueⁿ. 29Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjeeⁿ cwaaⁿ nnꞌaⁿ nlaꞌxmaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluiindyena. Ndoꞌ teiyo tqueeⁿ na catseijomnaꞌ joona chaꞌxjeⁿ na Jnaaⁿ Jesucristo cha na juu nluiitquieñe quiiꞌntaaⁿ chaꞌtsondye ntseinaaⁿ. 30Ndoꞌ nnꞌaⁿ na tqueeⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿꞌaⁿ, maqueeⁿꞌñê joona. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na maqueeⁿꞌñê, maqueeⁿ joona na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaⁿna, ndoꞌ na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaⁿna, nñequiaaⁿ na nluiitꞌmaⁿndyena ñꞌeⁿñê.

31Quia joꞌ ¿ljoꞌ cwii ya nlꞌuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ? Xeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿya, ¿ꞌñeeⁿ nleichuu xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ jaa? 32Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom tîcwañomꞌm Jnaaⁿ, tquiaaⁿ na tueꞌ juu cwentaaya. Ndoꞌ na luaaꞌ sꞌaaⁿ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na mati nñequiaaⁿ na nntoꞌño̱o̱ⁿya chaꞌtso nnom na macaⁿnaꞌ jaa chaꞌxjeⁿ mañequiaaⁿ na tseixmaⁿ Jnaaⁿ. 33¿ꞌÑeeⁿ juu nnda̱a̱ nncjuꞌ jnaⁿ cjoo nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ? Tjaa ꞌñeeⁿ juu ee manquiityeeⁿ jnda̱ tqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaaⁿya jo nnoom. 34Ndoꞌ na ljoꞌ ¿ꞌñeeⁿ joo nntueeꞌ jnaⁿ nacjoona? ¿Aa nntsꞌaa Cristo? Xocatsꞌaaⁿ ee nqueⁿ tquiaañê na tueeⁿꞌeⁿ cwentaaya ndoꞌ tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ. Jeꞌ wacatyeeⁿ ntyjaaꞌ tsꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya na macaaⁿ ñꞌoom ꞌnaaⁿya nnom. 35¿Aa waa cwii nnom nawiꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nntseitsaaⁿꞌñenaꞌ na Cristo mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa? Nawiꞌ na cwitjo̱o̱ⁿya, ¿aa nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ oo na cwintyjo̱ nnꞌaⁿ jaa ncꞌe na mꞌaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ na nlcwaaꞌa, oo na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ liaaya? Oo, ¿cwii nnom na jeeⁿ teincuuꞌ na cwitjo̱o̱ⁿya oo na cwilaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ na nlaꞌcwjeena jaa? Maxjeⁿ tjaaꞌnaⁿ meiⁿcwii nnom na nnda̱a̱ nntseitsaaⁿꞌñenaꞌ na mꞌaaⁿ Cristo na candyaꞌ tsꞌoom jaa. 36Ee ñꞌoom na teiljeii naquiiꞌ libro Salmos, matsonaꞌ:

Ncꞌe na cwiluiindyô̱ nnꞌaⁿ cwentaꞌ, joꞌ chii meinchaaꞌ xuee na ñeꞌcalaꞌcwjee nnꞌaⁿ jâ.

Cwilꞌana ñꞌeⁿndyô̱ chaꞌna cwitjoom canmaⁿ na jnda̱ teijndaaꞌ na nncwje.

37Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ, waljooꞌcheⁿ na tsanandyo̱ nmeiⁿꞌ, ncꞌe Cristo mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa. 38Ee ntyjiiya tjaa meiⁿcwii na nnda̱a̱ nnto̱ⁿꞌnaꞌ jaa na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na candyaꞌ tsꞌoom jaa. Cantyja na cwiwja̱a̱, cantyja na cwitando̱o̱ꞌa, meiⁿ ángeles, meiⁿ ljoꞌ na tꞌmaⁿ waa najnda̱, meiⁿ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ nꞌiaaⁿ laꞌxmaⁿ, meiⁿ ljoꞌcheⁿ na matseicatyꞌuenaꞌ jaa na majeꞌ, ndoꞌ meiⁿ ljoꞌ na wjaachꞌeenaꞌ jaa ꞌio cha, 39meiⁿ ljoꞌ na mꞌaⁿ nandye, meiⁿ ljoꞌ na niom yuu na njoomti tsꞌom ndaaluee, meiⁿ ljoꞌ na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Meiⁿcwii na chaꞌtso nmeiⁿꞌ, xocanda̱a̱ nnto̱ⁿꞌnaꞌ jaa na tꞌmo̱o̱ⁿ na mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa ncꞌe Cristo Jesús na cwiluiiñê na catsa̱ꞌntjoom jaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index