Search form

Romanos 8:15

15ꞌO nchii toꞌñoomꞌyoꞌ cwii espíritu na nntsꞌaayuunaꞌ nquiuꞌyoꞌ na ndicwaⁿ laꞌxmaⁿꞌyoꞌ moso nda̱a̱ joo na lꞌue nꞌom seiiꞌyoꞌ, na joꞌ joꞌ cwiicheⁿ cwiindiiꞌ nncꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ na nntꞌuii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. ꞌO jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ Espíritu Santo na macjwaaꞌñe ꞌo na cwiluiindyoꞌ ntseinaaⁿ. Jom machꞌeeⁿ na cwilꞌuuya: “Ta Tsotya̱a̱ya.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index