Search form

Romanos 8:3

3Ee ljeii na tqueⁿ Moisés, tîcanda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya ee tjaaꞌnaⁿ najndeii na matseixmaⁿnaꞌ cha nlaꞌcanda̱a̱ya juunaꞌ ee laꞌxmaaⁿya nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye. Sa̱a̱ yuu na tîcanda̱a̱ nntsꞌaa juunaꞌ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ sꞌaaⁿ. Ee jñoom Jnaaⁿ na tsꞌaⁿ chaꞌna jaa nmeiiⁿ, na juu nncueꞌ cwentaa jnaaⁿya. Ndoꞌ na ljoꞌ seijndaaꞌñê na cwintycwii najndeii na matseixmaⁿ jnaⁿ na cꞌo̱o̱ⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index