Search form

Romanos 8:35

35¿Aa waa cwii nnom nawiꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na nntseitsaaⁿꞌñenaꞌ na Cristo mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa? Nawiꞌ na cwitjo̱o̱ⁿya, ¿aa nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ oo na cwintyjo̱ nnꞌaⁿ jaa ncꞌe na mꞌaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ na nlcwaaꞌa, oo na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ liaaya? Oo, ¿cwii nnom na jeeⁿ teincuuꞌ na cwitjo̱o̱ⁿya oo na cwilaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ na nlaꞌcwjeena jaa? Maxjeⁿ tjaaꞌnaⁿ meiⁿcwii nnom na nnda̱a̱ nntseitsaaⁿꞌñenaꞌ na mꞌaaⁿ Cristo na candyaꞌ tsꞌoom jaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index