Search form

Romanos 9:11-13

11-13Ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nluiindye catyeⁿnquieeꞌñeeⁿ, meiⁿ na lꞌana na tisꞌa oo ljoꞌ na ya, ndoꞌ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Rebeca: “Juu tsaⁿ na nluiiñejndyee nndiꞌntjoom nnom tyjeeⁿ.” Ñꞌoomwaaꞌ matseiljoyunaꞌ ñequio ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsonaꞌ: “Tꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya Jacob ndoꞌ sꞌaaya na ticueeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya Esaú.” Luaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom wanaaⁿ na nncwjiiꞌñê nnꞌaⁿ na nluiindye cwentaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ nqueⁿ na lꞌue tsꞌoom, joo nnꞌaⁿ na macwaaⁿ na nluiindyena cwentaaⁿꞌaⁿ. Meiⁿ ticwjaaꞌñê cwenta ljoꞌ cwii nnom na cwilꞌana. 14Ndoꞌ na luaaꞌ waa, ¿chiuu ya nlꞌuu? ¿Aa ticwixcwe ljoꞌ machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Jeeⁿ ticꞌoomꞌnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index