Search form

Romanos 9:33

33ee waa ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ naquiiꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ:

Ja maquia̱ⁿya tsaⁿ na nluiiñe tsjo̱ꞌ na nquiee nnꞌaⁿ tsjoom Sión nncwityꞌuiina cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ,

jom nluiiñê tsjo̱ꞌtyꞌa na cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ nntseiquiaanaꞌ nnꞌaⁿ,

sa̱a̱ tsꞌaⁿ na nntseiyuꞌ ñꞌeⁿñê, xocatsꞌaanaꞌ ntyjeeⁿ ndooꞌ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na matseiyoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index