Search form

Jon Nandaꞌafi 16

1Eaꞌ Jisas naꞌipam wapani naꞌi, “Aeꞌ deiꞌ aꞌipipa basef ifimba hiꞌalef eaꞌ ma ipaꞌ ina pekwaha pagahapifa aeꞌ, owaꞌi. * 2Atiasi esis siliꞌamonipai ifagw esis Juda sandakolasugwi. Anef nemaf atiasi fegataga ma epes ami sehepa pegagaꞌ, esis atiasi ukup pendandaꞌ siꞌi sandaꞌ maol fasini Godi. Apaꞌ owaꞌatin. * 3Fowaꞌ esis ina sogawa Ahame naloma aeꞌ wapani, owa. Naꞌamba esis atiasi sondaꞌ waf afambai. * 4Apaꞌ deiꞌ aꞌipipa eaꞌ ma hiahawes isimba. Ama nogota atiasi togataga ma esis sondaꞌepa naꞌamba, ipaꞌ ukup pendandaꞌma basef ifimba deiꞌ agaꞌipipafi.*

Maol Ambal buꞌunai Godi

5“Fowaꞌ aeꞌ ape agalomepa aeꞌ ina aꞌipipa ma hiahawes isimba, owaꞌ. Apaꞌ deiꞌ eaꞌ efeꞌma anen anamba nasapaꞌe agafiꞌii. Ina anona aman ipeꞌinai nahaliꞌi naꞌi, ‘Inaꞌ nefeꞌ ani?’ Owaꞌatin. 6Aeꞌ andaꞌ basef ifimba eaꞌ ma ipaꞌ. Eaꞌ deiꞌ nelelemb ipeꞌilimbi nimanilimb aꞌowaꞌ. * 7Apaꞌ aeꞌ aꞌipipa basef endilisifi. Aeꞌ ekwahipa efeꞌ ma etopalopepa pegape andeandeꞌ. Iꞌi aeꞌ owaꞌ ma igafeꞌai, deiꞌ Spirit Ambal Godi Nogowaꞌ banagaipai, ina atiasi nifiꞌmai ipaꞌ, owaꞌatin. Apaꞌ iꞌi aeꞌ egafeꞌ, daoꞌ, atiasi esapaꞌana nifiꞌmai ipaꞌ. 8Nemaf afamba nugafiꞌi, aꞌ nihimbaꞌma esis amam nematawa sagaila waf itapafi ma sogogawa basef kofagefa ma waf wanifif afamba. Waf awafi feloma waf usiꞌifi feloma basefa God nondakotimas. * 9Waf awafi kofagefa asasifi naꞌamba. Esis ina sohapifa aeꞌ, owaꞌatin. * 10Waf kofagefa usiꞌifi naꞌamba. Aeꞌ efeꞌma Ahame eaꞌ atiasi ipaꞌ ina petolowe wapani, owaꞌ. * 11Basef kofagefa ma kot ifimba. Aman dembinai aunai ma epes sagape itap apaꞌi, anen eaꞌ gasopana ma kot atamba ma basef luꞌwafi God deiꞌ nandaꞌmanatai.*

12Aeꞌ basef hiafi aꞌowaꞌ ma aꞌi igaꞌipipafi, apaꞌ ipaꞌ ina laꞌifipama pegefaꞌef deiꞌ, owaꞌ. * 13Nemaf afamba Spirit Ambal Godi nagaꞌi basef endilisifii nugafiꞌi, aꞌ nisindiꞌamonepa ma basef hiafi endilisifi. Anen ina aꞌ nowalapa basef nomonas ananisi atis, owaꞌatin. Basef nagameꞌef eaꞌi, ifimba atif nowalapef niꞌif. Ama atiasi nogaꞌipipa hiahaom amamba maꞌi anaf migiꞌ mogatagai. 14Eaꞌ nofaꞌ basef aeꞌafi nowalapefa ipaꞌ ma nogowalapa agol aeꞌagili. 15Hiahaom hiami, amamba aeꞌami. Eaꞌ deiꞌ aeꞌ aꞌias aꞌi. Atiasi nofaꞌ basef aeꞌafi niꞌif nowalapefa ipaꞌ.*

Ukup iwaiwanipi atiasi petaga dagalaip

16“Nogota kwaiaꞌuta ipaꞌ ina atiasi petolowe wapani, owaꞌ. Ama nogota bandata kwasakwasala owaꞌ, ipaꞌ apetelowe wapani.”

17Anom alipumi ananimi, amom atom mandaꞌipama maꞌi naꞌamba maꞌi, “Basef maif kofagefa ifimba anen nagaꞌipafaef afaꞌi? Anen naꞌi, nogota kwaiaꞌuta, afaꞌ ina atiasi otolona, ma main owaꞌ, aꞌ otolona wapani. Naꞌi nogafeꞌma ahamana. Afaꞌ ina ogawa basef ifimba kofagefa, owaꞌ.”

18Eaꞌ amom maꞌias wapani maꞌi, “Nogota atamba kwaiaꞌuta anen nagaꞌiatai, isimba hiahawes mais? Afaꞌ ina ogawa basef ifimba nagaꞌif naꞌambai, owaꞌ.”

19Owaꞌ Jisas aꞌ nogawa amom maꞌi mogahaliꞌana, eaꞌ naꞌipam naꞌi, “Aꞌi ipaꞌ pandahaliꞌma basef ifimba kofagefa aeꞌ agaꞌiefi. Aeꞌ agaꞌif naꞌamba. Nogota kwaiaꞌuta atiasi ipaꞌ ina petolowe, owaꞌ. Ama owaꞌ nogota laota kwasakwasala, owaꞌ a petolowe wapani. 20Endilisi atis aeꞌ aꞌipipa. Ipaꞌ atiasi pelef mehip aꞌowaꞌ eaꞌ pelef pindiwagef endilisi. Apaꞌ esis amam nematawa sagaila waf itapafi atiasi sondagala. Apaꞌ ipaꞌ aꞌ nelelemb nimanilimb. Owaꞌ, owaꞌatin. Nelelemb ipeꞌilimbi nimanilimbi atiasi bendambema betaga pendagala endilisi. * 21Nemataꞌw opafuꞌwi ma kwaꞌi kogola awanii akoꞌw kwameꞌ akafimi kogawa nogota akwaꞌuta ma kogola awani atataga. Naꞌamba opaf akwaꞌufi aꞌ nimanif. Akoꞌw kolana eaꞌ, akoꞌw ina ataꞌ okom mandandaꞌma akafimi amamba wapani, owaꞌatin. Akoꞌw eaꞌ kwandagala atin kwapoma awani nataga nape itap eaꞌ. * 22Ipaꞌ naꞌamba atin, deiꞌ ipaꞌ nelelemb nimanilimb. Atiasi aeꞌ itilipa wapani, owaꞌ nelelemb ipeꞌilimbi asonohalemb. Ina anin epen laꞌifina negalamona dagala inimba ipeꞌini, owaꞌatin. * 23Atiasi nemaf afamba ipaꞌ ina pihaliꞌi ma anin mae atitin, owaꞌ. Apaꞌ deiꞌ aeꞌ aꞌipipa basef endilisifi ipaꞌ. Iꞌi ipaꞌ pihaliꞌ Ahame ma maefah maisa agol aeꞌagili daoꞌ, atiasi neseꞌepas. * 24Fowaꞌ ipaꞌ ina pahaliꞌi ma pegefaꞌ anis maefaha agol aeꞌagili, owaꞌ. Deiꞌ pihaliꞌimas, atiasi pegefaꞌasi ma nelelemb ipeꞌilimbi asonogahepa endilisi.*

Jisas aꞌ nikilaꞌ waf itapafi eaꞌ

25“Aeꞌ deiꞌ andaꞌ basef ifimba waminif atina ipaꞌ. Apaꞌ aeꞌ ina atiasi ataꞌ iꞌipipa basef waminif atin, owaꞌ. Nemaf afamba aeꞌ ewalapef alihif iꞌipipaef ipaꞌ ma Ahame. 26Ama nemaf afamba atiasi ipaꞌ pihaliꞌ Ahame ma agol aeꞌagili. Aeꞌ ina ataꞌ iꞌipipa naꞌamba iꞌi aeꞌ atowe atiasi ihaliꞌana ma nogatopalopepa, owaꞌatin. * 27Ahame atona okom maimailipa aꞌowaꞌ. Deiꞌ main, ipaꞌ ukup paipaila aeꞌ aꞌowaꞌ, eaꞌ ipaꞌ pahapifi pegawa aeꞌ ape aloma God afiꞌi. 28Fowaꞌ aeꞌ ape aloma Ahame eaꞌ akwahona afiꞌi itap apaꞌe eaꞌ. Deiꞌ aeꞌ aꞌi ekwaha itap aꞌ itanima efeꞌma anen.”

29Alipumi ananimi maꞌi, “Ahoꞌ, deiꞌ inaꞌ naꞌipafas alihis, ina ataꞌ naꞌi basef waminif atin, owaꞌ. * 30Deiꞌ afaꞌ ogawa ina ataꞌ nape nasasa anin epen nihaliꞌina niliꞌ, owaꞌatin. Inaꞌ negawa hiahaom hiami eaꞌ. Isimba atis deiꞌ afaꞌ wahapifa inaꞌ nape naloma God nafiꞌi.”

31Jisas nagwamam basef naꞌipam naꞌi, “Ipaꞌ deiꞌ pahapifa aeꞌ aꞌamon? * 32Ipaꞌ pemeꞌ. Deiꞌ nogota eaꞌ felefeleꞌ, ahoꞌ atataga eaꞌ ma atiasi sotofa ipaꞌ hipai atona biana pefeꞌ walemb ipeꞌilimbi. Eaꞌ pekwaha aeꞌ atowe epe. Apaꞌ ina aeꞌ atowe epe, owaꞌatin. Ahame nape nalome. * 33Aeꞌ aꞌi atiasi ipaꞌ pepe pelome nelelemb pepe saꞌombel. Eaꞌ deiꞌ aꞌipipa basef ifimba. Itap apaꞌe ipaꞌ atiasi pemeꞌ nelelemb nimanilimb. Apaꞌ nelelemb ipeꞌilimbi atiasi ambetaga banagelemb. Deiꞌ main, aeꞌ atalogofa waf itapafi a ikilaꞌaf eaꞌ.”

Basef Buꞌwami Godi

© 2013-06-14, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index