Search form

Matyu Nandaꞌafi 14

Amom matopaꞌ bamatoꞌwa Jon, aman anamba nagapisiꞌas embeli aꞌ afuna

(Mk 6:14-29; Lu 3:19-20, 9:7-9)

1Nemaf afamba anona aman agilinama Herot nape dembinai gavmana itap luꞌupa Galili. Anen nameꞌ basefa maol buꞌwani Jisas nandaꞌani, eaꞌ nameꞌ sasaꞌma agol Jisasi gafeꞌ luꞌwagol. 2Eaꞌ Herot naꞌipa isimba sandaꞌmana maol naꞌi, “Aman anamba Jon nagapisiꞌas embeli, aꞌ nosafel wapani deiꞌ nape banagona nandaꞌ maol siꞌi God nandaꞌani.”*

3-4Fowaꞌ basef ifimba fagape naꞌamba. Herot owamana Filip wauluꞌmana ananiꞌwi agiliꞌwa Herodias. Eaꞌ sahomana Herot nandalombanaꞌw. Eaꞌ Jon naꞌipa Herot naꞌi, “Inaꞌ nasoꞌ nemataꞌw sahomenai, eaꞌ nawala muꞌuli Godi. Naꞌambai ina andeandeꞌ, owaꞌ.”

Apaꞌ Herod nandaiwaꞌma nogaliꞌamonaꞌw eaꞌ naꞌipa amom soldia mofaꞌ Jon mafeꞌ mandaꞌana nandaꞌ kalabus.* 5Herot naꞌi nohana nogaꞌ apaꞌ owaꞌ owaꞌatin. Deiꞌ main, anen ombal mahanama amam nematawa hiasi saꞌi Jon anen profet. Naꞌamba Herot ina nahana, owaꞌ. 6-7Nafeꞌ ma anef nemaf Herot nofala epes hiasi safiꞌi sandaꞌ kolasa nandagalama nemaf maꞌmana kogolanafi. Nemaf afamba Herodias nogamaꞌw kwafiꞌi kwawisi nomon kwalutu kwalemb. Esis hiasi satoloꞌw eaꞌ Herot nandagalamaꞌw naꞌi basef endilifi atif nagaꞌif banagafi naꞌi, “Endilisi aeꞌ aꞌipina, iꞌi inaꞌ niꞌipa aeꞌ ma egaseꞌena anom maefah, aeꞌ igasiꞌenami.”

8Eaꞌ akoꞌw kwafeꞌma maꞌmakw kwaꞌipaꞌw kwafeꞌ kwaꞌipa Herot kwaꞌi, “Deiꞌ atef aeꞌ aꞌi inaꞌ neha aman anamba Jon nagapisiꞌas embeli nogaꞌ netopaꞌ balaga gola anota plet nefaꞌagai neseꞌe.”*

9-11Akoꞌw kwaꞌias naꞌamba, opaf Heroti aꞌ nemanif aꞌowaꞌ. Apaꞌ anen okom mandandaꞌ ma naꞌi basef endilifi atif nagaꞌif banagafi, eaꞌ amam nematawa hiasi isimba sameꞌana. Eaꞌ nasapaꞌ anona aman soldia nafeꞌ ipat kalabusitai natopaꞌ bamatoꞌw Joni nala balaga gala plet nafiꞌi nasoꞌ Herodias nogamaꞌw kofaꞌaga kwafeꞌ kwasoꞌ maꞌmakw. 12Eaꞌ amom alipumi Joni mafiꞌi mofaꞌ alop ananipi mafeꞌ mawana matmat. Eaꞌ mafeꞌ maꞌipa Jisasa hiahaom amamba.

Jisas nasoꞌasa gwaꞌaimi amam nematawa hiasi 5000-pelais

(Mk 6:31-44; Lu 9:10-17; Jo 6:1-13)

13Jisas nameꞌ basef ifimba, anen atona nafeꞌ nakwaha wambel ambalemba nofaꞌ bot nafeꞌ anagon wafigima epes akagoma. Eaꞌ amam nematawa hiasi sameꞌ basefa Jisas nafeꞌ sakwaha wambel hiagoma asasima sailana safeꞌ ufiaꞌw saꞌi sotolona.* 14Jisas nafeꞌ nataga akata nati esis hiasi nati uwahipis. Eaꞌ nati epes asasisi aowas nandaꞌasi, nandaꞌas boꞌwes wapani.

15Aꞌi owaꞌ main wambomota felefeleꞌma owamb alipumi ananimi mafiꞌi maꞌipana maꞌi, “Afaꞌ wape naꞌa wafigima eaꞌ wambomota felefeleꞌma owamb. Inaꞌ nesapaꞌas sofoꞌo analemb walemb sogotala gwaꞌaisi sondaꞌas sogaꞌas.”

16Owaꞌ Jisas nagwamam naꞌipam naꞌi, “Aeꞌ ina esapaꞌas sefeꞌ, owaꞌ. Ipaꞌ atipa peseꞌas gwaꞌaisi.”

17Eaꞌ amom maꞌipana maꞌi, “Afaꞌ gwaꞌaisi owaꞌ hiasa. Bret waꞌagolita taloma agof biagof eaꞌ maꞌwis saꞌomafa.”

18Eaꞌ naꞌipam naꞌi, “Ipaꞌ faꞌas fiꞌi peseꞌeas aeꞌ.”*

19-20Eaꞌ naꞌipa amam nematawa hiasi sape otalef boꞌwalifi itap. Eaꞌ nasaꞌma bret atamba waꞌagolita taloma agof naniga nati heven ilif naꞌi nanifela God. Ama eaꞌ, nindiwata nasoꞌ alipumi ananimi mafeꞌ masoꞌas saꞌas dondoꞌ aꞌ alihis andeandeꞌ. Eaꞌ alipumi ananimi matatama duꞌwaꞌwanis sagasagaꞌihi maloꞌwas folalef luꞌwalifi 12-pelailif asiꞌilif kwaef. 21Epes sagaꞌ gwaꞌaisi isimbai hiasi. Esis siamba amam atom mataga 5000-pelaim. Apaꞌ ina siamba awasi nematawa, owaꞌ.

Jisas natoma nafeꞌ embel ilif dumb luꞌwambi

(Mk 6:45-52; Jo 6:15-21)

22Jisas nasapaꞌ alipumi ananimi mofaꞌ bot maliꞌ mafeꞌ dumb ambamba mambo fisana. Eaꞌ nasapaꞌ amam nematawa hiasi safeꞌ.* 23Safeꞌma eaꞌ, anen atona nalota anota halafuta nape nandabeten nahaliꞌ God.

Wambomota felefeleꞌma owamb, anen atona ataꞌ napani halafuta ilif. 24Apaꞌ alipumi ananimi mape bot maliꞌ mafeꞌ mandasapaꞌ dumb laꞌafimba, owaꞌ fufin luꞌwani nalo nafiꞌi. Eaꞌ embel lasialiꞌ mafiꞌi mahagasai bot. Eaꞌ fufin wapani nakotoꞌma bot, tandaꞌam bimi bema tala.

25Akot ataꞌ tail atin, felefeleꞌma logola, owaꞌ Jisas nagiꞌmam natoma nafeꞌ embel ilif nafeꞌma amom.* 26Amom mati anen nalutu nafiꞌi embel ilif, ombal maham kwapeteꞌ maꞌi owaꞌ, anona gamba nailam nafeꞌ. Eaꞌ mandaꞌam wiwa maꞌoh kwapeteꞌ. 27Owaꞌ Jisas nalomam naꞌi kwafalis naꞌi, “Ipaꞌ banagepa, ombel mogahepa owaꞌ. Aeꞌ atowe maꞌuwi ailipa afiꞌi.”

28Eaꞌ Pita nagwamana naꞌipana naꞌi, “Dembinai! Iꞌi inaꞌ maꞌwina, niꞌipa aeꞌ ilutu efeꞌmago inaꞌ embel ilif.”*

29Eaꞌ Jisas naꞌipana naꞌi, “Inaꞌ fiꞌi.”

Eaꞌ Pita nakwaha bot natoma nafeꞌ embel ilifam nafeꞌma Jisas. 30Apaꞌ owaꞌ, anen nati embel mohafel luꞌum, ombal mahana naꞌi aꞌ nowala embel. Eaꞌ nofala Jisas naꞌi, “Dembinai! Inaꞌ topalopae.”*

31Eaꞌ kwafalis atis Jisas nowasaꞌ lagol nahapilana naꞌipana naꞌi, “Inaꞌ owaꞌ nihapilif banagena niꞌi aeꞌ laꞌifiwaia, owaꞌ. Deiꞌ maina inaꞌ nomonas sagape biafis?”

32Eaꞌ amom biam malota bot, fufin naloma embel mandahagas.* 33Eaꞌ amom magape boti mati hiahaom amamba mandaꞌ lotuma Jisas mafela agol Godi luꞌwagol maꞌi, “Endilisi atis, inaꞌ Nogamana Godi.”

Jisas nandaꞌ amam nematawa hiasi aowas nandaꞌasi anagon itap luꞌupa Genesaret amboꞌwes

(Mk 6:53-56)

34Eaꞌ Jisas naloma alipumi ananimi mowala mambo dumb ambamba mafeꞌ mataga anagon itap luꞌupa Genesaret. 35Eaꞌ anis epes sagape itap apambai sogawana saꞌi anamba Jisas. Eaꞌ sasapaꞌ anis safeꞌ saꞌipa anis sagape felefeleꞌi sofaꞌai anis aowas nandaꞌasi safiꞌmai anen.* 36Eaꞌ sofaꞌai isimba aowas nandaꞌasi saꞌipana saisailana saꞌi anen niꞌi ahoꞌma isimba sogahapila lowaf ananifi daꞌmalififa atef. Eaꞌ epes mamahisa sagahapilaf lowaf ananifii sataga boꞌwes wapani.

Basef Buꞌwami Godi

© 2013-06-14, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index