Search form

1 Corinthians 11

1Naehu Keriso-are mu garomo vaejajëhi jemë'o nasi muoho garomo ëhi vaenövore.

Magonahehu God rajahiruomo'ië'iroho simano numorovo'amoröhe jöhoje.

2Röhu naro jemesi örire rajëhije. Ëhesi bëhoho jemë majae ëhi nasi örire uehorovevoromo naehu jöe rabe hejë'ëro bojëmijodoho ejeharujeje. Ëhuni naro jemesi örire rajëhije. 3Röhu na nege jemëro garomo uvo'irarijego: A nosi simanoho Keriso höjo. No hesi uhure javuajëjo. Vaboro hesi simanoho baruoho höjo. Vaboroho baru hesi uhure höjo. Keriso-are simanoho God höjo. Ëhi uvore. 4Ëhi jië'ëro God rajahi'i gemuore gagovë'iroho ama'e o asë rahu simano numorovoromo pari vaejë'oho o God-are jö a majëhijë'oho ëhuro no Keriso bogo avoho uehorovarueje ë hesi bëhoho Keriso nosi simanoho jië'ëro. 5O magonahe rahu simano bogo numorovë'e pari vaejë'oho o God-are jö a majëhijë'oho baruoho bogo avoho uehorovarueje ë hesi bëhoho baruoho jabesi simanoho jëvë'ëro. Simano bogo numorovë'oho u seho barëjë'e magonahoho gemuoho jëvanove. 6Magonahehu simano bogo numorovë'oho simano uoho tario'ibejo iae mue gemuoho jio'ibejo. Röhu magonahehu simano u tariojë'oho o simano u seho barëjë'oho ëho javoji'e muohoje. Ëhuni magonahehu simano numorovë'oho iae maeje. 7God-ro aho bamavuoromo hesi aru'ahoho ajoho bojamuijë'ëro God jiajëhi aho ëhi javue. Ëhuni simano numorovë'oho bogo ama'i nosirehuje. O God-ro a ijo'ahe baeromo magonahoho avohoromo a nosi ajoho magonahoho bojëmijadeje. Ëhuni magonahehu simano numorovë'oho iae maeje. 8Aevo'ioho God bogo magonahoho baeromo ëhuro ama'oho avoho'i a'i ama'e baeromo ëhuro magonahoho avohadeje. 9O God bogo ama'oho magonaho jöënioho avoho'i a'i magonahoho ama'i jöëni avohadeje. 10Ëhu'ëro jië'ëro magonaho jabuhu simano numorovë'oho iae maeje ëhuro aneraho jaburo gëromo uvoröhego: Ëmagonahoho jaburo baru jabesi aharire raromarue höjo. 11Iae ëhi jie röhu a'o magonaho'o Bada'o gemuoro javuë'ëro ëhu'ëro magonahoho bogo a rumo'oho riravo'i ama'oho bogo magonaho rumo'oho riravo'ë'ö. 12Ae jië'ëro ëhuro God-hu magonaho avohadëhi ëhi magonahe jio'amë'ëro jië'ëro ëhuro aho rahavuajeje. Röhu God-ro aho'obëhe bamavuë'ëro ëhuro aho magonahoho bövioho bise'oho javue.

13Röhu jemesi uehorovore. Magonahehu ekaresiae aho'obëhe jabesi gemuore raromoromo simano bogo numorovë'e ma-pari vaejë'oho na mae o sisëje. Ëho sisëje. 14No ae magonahe aho'obëhe dinö'e dinö'e raromaruoho uehorovoromo uvarueje: A nosi simano u ëgo jië'oho sisë höjo. 15Röhu magonaho jabesi simano u ëgo jië'oho iae ma-mabëhe höjo. Ëhesi bëhoho God-ro magonahoho simano u ëgobövioho bojëmijadeje ëhuro simanoho riogivoröhego. 16Ae göehu nasi jö aho'ahovo'ië'iroho röhu God-are ekaresiae dinö'e dinö'e raromaruohu'o no'o ëhi jië'e muohuremu vaejarueje.

Badare i jovo avoho ue'aho'iröhe jöhoje.

17Röhu na bogo jemë rajëhiromo ave jöho majëhi'irögoro ë'e. Jemesi ekaresia gagovë'iroho ëhuro jemë bogo marojëvo'i a'i sisërëjëvajeje. 18Ëhesi bëhoho aevo'ioho na hejodeje uevamu: Corinth rajo ekaresia jabumë gemuore gagovorovë'iroho Christian ariböviohuro uehoroho bogo gemuoho bae'i ae göëro uehore gö ae göëro uehore gö baejarue höjo. Ëhi jië'e jöho hejë'ëro na uehorovoromo uve: Ëjöho nani bogo sareroho jio'i ma-bisemu jö mae jië'ëro Corinth ekaresiaho jemëro nani ëhi jië'e mu sisëho vaejaruje höjo. 19Röhu jemëhu hahagu hahagu uehorovë'oho ëho a jabesi mueje. Öre göho bogoje. Hahagu hahagu uehorovë'ëro ëhuro uhohu'o mae uehorovarue aribövioho va'orahoro jio'amo'ë'e. 20Amo jemëhu gemuore gagovorovë'iroho jemë bogo uvarujeje: Noehu i'iröhe ioho wine-oho ëho Badare hö uvo'i ma-ue'aharujeje. 21Ëhesi bëhoho ë i jovo ue'ahë'iroho jemë a ioro'ioroho bogo uehorovë'e sivu sivue jemesi ioho jovoho ëma ue'aharujeje. Ioho jovoho ëma ue'ahoromo a ioro'ioroho hömëvo'i a ioro'ioroho vörö'e jovo böröme iromo simane sisërëjarujeje. 22Na jemë osaho bogojëve ë raromoromo iruno'e jove i'irarijoho ëhuni gemuoro gagovoromo Badare ioho jovoho sisë'i ijarujeje. O na jemë God-are ekaresiaho bijönimoromo ëhuni iruno'o rumo'e aribövi jabesi örire javoje bojëmiromo ioho jabesi nunire ëma ue'aharujeje. Jemë ëhi ë'arujoho na diehi jië'e jöho jövo'ejo. Na na jemesi muohuni rajëhi'ejo. Na bogo rajëhiromo jövo'ejo.

23Röhu ave jöho Badaro bojemijë'ëro naro jemë bojëmodeje. Bada Iesu a sisë bojëmi'iröhe vahire evare huro ioho baejade höjo. 24Ioho baeromo God mae uanugoromo ato'atovoromo hesi aribövioho uëvade höjo: Aveho nasi sine höjo. Na nasi sinoho bojamirovo'ië'ajëjo jemë mae jëvoröhego. Aviëhi jië'e muoho vaenövorëjo ëhuro na uehorovevo'irarije höjo. 25Ioho inugoromo röhu i baejadëhi ëhi enatuore jovoho baeromo uëvade höjo: Ave enatuore jovo hesi bëhoho hehëjo. Na köe rovevoromo guomevo'ië'ajëjo. Guomevo'iramu ëhuro God-hu jemë muebejëvoröhe jögoru i'oho ioro'ioremu marë'ajëjo. Ëhuni jemë jovo ijë'iroho irëjo ëhuro na uehorovevo'irarije höjo. 26Bada Iesuhu ëhi jövade jö hesi bëhoho ë i o ë enatuore jovo ijë'iroho ëhuro huhu guomade jöho röjëhibe va'ojuvo va'o hu rue'ë'e.

27Ëhu'ëro jië'ëro aehu Badare i o enatuore jovo bogo mae uehorovë'e ma-ijë'oho Badare sinoho köho ijumë'ëro ëhuro sisë jëve. 28Ëhuni ae aho'obëhe gemu gemu jasi dë vövöbajo'oho mevo avohoromo gare diehi diehi uehorovëvego. Ëhi ga avohoromo evaro ioho jovoho inövore. 29Badare sino bogo uehorovë'e ma-iemu jovemu ijë'oho ë ioho jovoho iromo ëhuro i'ue mana bae'a'aruje. 30I'ue baeromo jemesi a ioro'ioroho aho'obëhe sine u'uhëvoromo guomo guome gö gö baejë'ejö. A ioro'ioroho vuovëvë'eje. 31Röhu nosi dë vövöbajo'oho urimo mevo avohoromo ga'ibejo ëhi jië'e i'uoho bogo bae'ibejo. 32O Badahu i'u bojamuijë'oho ëho röjahuiromo bojamuijajeje ëhuro noro avoho uehorovoromo sisë ariböviohu'o gemuoroho sisëroho bogo va'iröhego.

33Nasi ö mueno'e Badare i jovo i'i gagovë'iroho göëro göho mueberovoromo gemu mae ire. 34Röhu hömëvë'oho jemesi osaro osaro raromoromo ire. Ëhi jië'oho gagovoromo God-are i'uoho bogo bae'a'aruje. Röhu jö ioro'ioroho naehu ö'ë'iroho avohëho'ejo.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index