Search form

1 Corinthians 6

Corinth ekaresiaehu Christian agano bogo court-re sö va'ego God-are jö bogo hejë'e ariböviehu mevoröhe jöhoje.

1Röhu aviëhi jië'e muoho jemë rabëni biriri'övoromo ë'arujeje. Ja'o Christian a göhu'o jemë niö'i jö sisë jëvë'oho jemë God-are jö bogo hejë'e aribövi jabesi nunire va'o rirarovoromo jemesi jö sisëho majëhijarujeje jaburo mevëhojöro. Bogo ëhioho ë'i a'i God-are aribövi jabesi nunire riravoromo jöho ato'ibejarije iae mae jio'ibejo. 2Jemë diehi'oromo bogo uehorovoromo uvö: God-are majaho rue'iramu God-are aribövioho noro sa'ae aho'obëhe jabesi muoho garomo mevo'ejarëjo. Ëhi uvo'ibejarije iae mae jio'ibejo. Röhu jemë majae ijonö mu böröme vaeromo ae aho'obëhe jabesi muoho garomo mevo'ië'ëro jëvë'ëro ëhu'ëro avevejö'e jö bise'o bise'o mevë'oho jemë iae eni jëve. 3Jemë'o iae gavaruje Keriso-are aribövioho no majae ijonö anera gëromo jabesi mu masijo mevëho hesi jëvajoho. Iae ëhuni uvore: Ave sa'are mu ininoho garomo mevë'oho iae no eni javuajëjo. 4Ave sa'a hesi jö inino mevo'irarijoho jëvë'oho jemë diehi'oromo ë jöho bava'oromo God-are jö bogo hejarue aribövi jabesi nuniroho riravoromo majëhijarujeje mevëhoröhego. Jabesi ihoho Keriso-are ekaresia jemesiriroho bogojië'e jiaje jemesi jö sisëho jabesiriroho nadi bava'ore. 5Jemesi arijo'arije javojimorovohe. Christian agano jemesi jöehu umogihego mevo'irarijoho na jemesiriroho simano ma'e aho bogojië'ego ëhuni dirö'e göro va'oromo jemesi jöho majëhijarujeje God-are jö bogo hejë'e ariböviohuro mevëhoröhego. Röhu simano ma'e aribövioho jemesirire iae jio'ame. 6Röhu Christian agane göëro göho dirö'e göro bava'oromo jemesi jöho majëhijarujeje God-are jö bogo hejë'e ariböviohuro mevëho'iröhego.

7Röhu jemë göëro göhu'o iro muorovo'e vaeromo court-re va'arujoho ëhuro jemesi Christian muoho mami'e bejë'eje. Jemë court-roho bogo va'i uvo'ibejarije: Sisë vaejevadoho o vajiohehu baejehadoho iae hesi hö uvo'ibejarije iae mae jio'ibejo. 8Röhu jemë bogo ëhioho uvo'i jemëro ri'öromo göëro gö hesi örire sisë vaejarujeje. O vajiohëro baejëharujeje. Bogo God-are jö bogo hejë'e a jabesi örire gemu ë mu sisëho vae'i a'i jemesi Christian aganoho jabu'o ëhi'ëvarujeje. 9Jemë iae gavarujeje sisë aribövie God-are aji'e öri ari'ere bogo va'o hesi jioruomajoho. Nadi sareramirovore. Önö'e jijiharue aribövioho God-are öri ari'eroho bogo va'ë'ö. God dejonö bamo'i bövi bise'o nuninö bahijarue aribövioho bogo va'ë'ö. Goho'amarue aribövioho mu gö gö barueromo a'o a'o sihorovarue aribövioho bogo va'ë'ö. 10Vajiohu ë'arue aribövioho mahunö'e ë'arue aribövioho jovo iromo simano sisërëjarue aribövioho ae gö jabesi jö sisë atarue aribövioho bövi bise'o ae gö ujuohoniëhijarue aribövioho ëhi jië'e aribövioho God-are öri ari'eroho bogo va'ë'ö. 11Urimoho jemë a ioro'ioroho ëhi jië'e sisë aribövie jëvadeje. Jaruvoho jemesi sisëho u'ovëhë'eje. Jemë God-are aribövie jëve. Jemë God-are nunire mae riravaruje. Ëhesi bëhoho God-ro Bada Iesu Keriso-are ihore hesi Aru'ahoho nugö'öjamu jemëni rueromo dë vövöbajo'oho avohëhë'ëro ëhu'ëro mae jëve. Ëhuni mu sisëho vuonugo'i ma-raromore.

Sino haho'ehu mu maemu vaejego God-are iho dö mare jioröhe jöhoje.

12Jemë ae göëro uvarujeje: Noehu mue aho'obëhe vaejë'oho iae mae höjo. Ëhi uvarujeje. Iae ëhi jie röhu mu ioro'ioro vaejë'oho bogo ëhuro marëjavuo'ë'e. Nani noehu mue aho'obëhe vaejë'oho iae maeje röhu mu göehu göehu ruahö'öjevo'iröhoho na bijönego'ego ëhuni ëhi jië'e muoho na bogo vae'ejo. 13Röhu jemëro uvarujeje: I hesi bëhoho dëre abuejajëjo. Dë hesi bëhoho ioho baejajëjo. Iae ëhi jie röhu God-ro uvo'iramu iohu'o dëhu'o barë'ë'e. Dë hesi bëhoho ioho baeje röhu nadi uvore: Nosi sino haho'o hesi bëhoho öëro ë'anovajëjo. A'i uvore: Nosi sino haho'o hesi bëhoho Badare örire bojamijaruëjo. O Badare bëhoho nosi sino haho'oho muebejajëjo. 14Iohu'o dëhu'o barë'ë'e. Röhu Bada guomoromo bogo barë'i God-ro daruge bojamamu ri'öjadeje. Ri'öjë'ëro no'o ëhi daruge bojamui'iramu vuovoromo ri'öjavuo'ë'e. Ëhuni nosi sino haho'oho ma-Badaremuje.

15Jemë'o uehorovore. Jemesi sino haho'oho Keriso-are övo duruajo'e jëve. Ëhi jië'oho na no öëro jijihanovoromo Keriso-are övo duruajo'oho baeromo ö va'ëne magonaho sisëhu'o gemuoroho havoromo momorö'ö'ejo. Bogo mae bogo ëhioho ë'ejo. 16Ae rahu magonaho sisëhu'o gemuore havoromo momorö'öjë'ohuro ëhuro sine dë vövöbajo'e gemuoho javuo'ë'e. Ëhuremu uehorovore. Ëjöho God-are surire ëhi gemuoho jajivoromo uvë'eje: Jabumë niö'i jëvadoho röhu gemu jio'a'ajëjo. 17Jabumë gemu jiajeje röhu Bada'o bimuvë'ohuro ëhuro Iesu'o no'o Aru'ahe gemuoho javue. Ëhuni magonaho sisëhu'o bogo gemuoroho momorö'ö'ejo.

18Önö'e muoho gorore. Mu sisë ioro'iorohuro ëhuro sinoho dë vövöbajo'oho bogo sisë vaerovo'i a'i öehu jijihanovë'ohuro ëhuro sinoho dë vövöbajo'oho sisë vaerovarueje. 19Ave jöhu'o avo'avoho uehorovore. Jemesi sinoho dë vövöbajo'oho God-are Aru'aho hesi osa maho jëvanove. Ëhesi bëhoho God-are Aru'ahohuro God-are örire jioromo jemesi sinore dë vövöbajo'ere rovë'ëro jemesi uhure ë hijajeje. Jemesi sinoho dë vövöbajo'oho aho'obëhe bogo jemesirehu jio'i God-areje. 20God-ro jemë bogo ëma baejëvo'i a'i hesi Harihoho nugö'öromo huë vavaene sisë maro baejë'ëro ëhu'ëro jemë hesi baejëvadeje. Ëhuni jemesi sino haho'oho mu maemu vaerego hesi ihoho dö maro jio'iro.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index