Search form

1 John 3

Noehu mu sisë vaejaruoho vuonugoromo ëhuro God-are aboji harihu'ehu raromaruëhi ëhi raromo jijiho'iröhe jöhoje.

1Asë'e Vavuohuro no mabëhe rajahuijë'eje. Ëhi rajahuiromo huro no aboji harihu'e uövuë'eje. Hesi aboji harihu'e uövuadoho iae no javue. God-are aboji harihu'e javuajoho ave sa'are mu sisëhemu uehorovarue ariböviohuro God bogo avoho gavë'ëro ëhu'ëro no'o bogo avoho göruomajeje. 2Aganomë avevejö'oho no iae God-are aboji harihu'e javue. Ijonö ëhi javuoröhoho bogo röjahuijë'ëro no bogo avoho gavö. Röhu no iae garomo uvarueje: No ëhi javuoröhoho röjahui'iramu gagorovo Keriso hu diehi jiajoho iae no ga'ejarëjo. Garomo ëhuro hu jiajëhi no'o ëhi javuo'ajëjo. 3Ae rahu uvë'oho: Kerisoro no ajamui'iramu hu jiajëhi no'o ëhi javuo'ajë uvë'oho ëhuro Keriso ma-maemu jiajëhi ëhi jio'i ë'o gavajeje.

4Ae rahu mu sisë vaejë'oho ëho God bijönimoromo hesi jöho ahajeje. Mu sisë hesi bëhoho ëho God bijönimoromo hesi jö ahaje muohoje. 5Röhu jemë'o iae gavarujoho Keriso rovade hesi bëhoho nosi sisëho rori'o bava'ego bogojioröhego ëhuni rovadeje. Röhu hesiriroho sisëho bogoje. 6Ëhu'ëro jië'ëro ae rahu Keriso'o gemuore jië'oho bogo biririvoromo mu sisëho vaejajeje. Biririvoromo mu sisë vaejë'oho hu Keriso bogo ga vadë'ë'eje.

7Nasi aboji harihu'ohumë ae göehu sarerëmijë'oho nadi ejëhore. Ae rahu mu mae vaejë'oho Keriso mae jiajëhi ëhi jiajeje. 8O mu sisë biririvoromo vaejë'oho ëho Satan-are aeje Satan-ro aevo'i sisë vaebe rovë'ëro. Sisë vaebe rue'i God-are Harihehu rovade hesi bëhoho Satan-are muoho mu'u'iröhëro ëhuni rovadeje.

9Ae rahu God-are aboji harihu'e jëvë'oho Vavu örëro jëvë'ëro ëhu'ëro jabumë bogo mu sisëmuoho vaejarueje. God-are aboji harihu'ëro jëvë'ëro mu sisëmu vae'iröhoho jabumë bogo eni jëve. 10No ave muoho garomo uvarueje: Ëaho God-are harihe o aboje höjo. Ëaho Satan-are harihe o aboje höjo. Ae rahu bogo mu ma vaejë'oho o ö mueno'o bogo dë vövöbajo'ere uehorovëvë'oho ëho bogo God-are aboji harihu'oho jioruome.

God-hu bojamuade jögore aho'o röhu ö mueno'e uehorovëvo'iröhe jögoru ejahoromo ëhuro hesi aboji harihu'ehu raromaruëhi ëhi raromo'iröhe jöhoje.

11Ave jöho jemëhu aevo'i hebe rovarije jöhoje. Noro göëro göho dë vövöbajo'e aho'o uehorovëvo'ejo. 12Cain-hu ë'adëhioho no bogo ëhioho ë'ejo. Hu A Sisë hesi aëro jië'ëro hesi öho ano bamadeje. Rabëni ëhioho ë'adeje. Hu mu sisëmu vae'i hesi öho mu maemu vaejajego ëhuni ë'adeje.

13Aganomë ave sa'are mu sisëmu uehorovarue ariböviehu jemë gëromo bijönëgaruoho nadi tiöromo uvore: Diehi'oromo ë'aruëjo. 14No ave jöho uehorovoromo ëhuro garomo uvarueje: No vuovo öroho vuonugë'ëro i'ovo öriremu javuajëjo ë hesi bëhoho noro Christian ö mueno'oho dë vövöbajo'e aho'o uehorovëvaruëro jië'ëro. A'i ae rahu a bogo uehorovëvë'oho vuovo örire jijihadoho ëhi jijihajeje. 15Ae rahu ö mueno'e gëromo bijönimë'oho a muo'amarue a jabesi dë vövöbajo'o va'ëne jëvanovajeje. Jemë'o iae garomo uvarujeje: A muo'amaje aho bogo i'ovo öriroho jië'ëro bogo ioro'ioremuoho maho hi hesi höjo. 16No ave jöho uehorovoromo ëhuro uvarueje: Göehu gö dë vövöbajo'e aho'o uehorovarue hesi bëhoho ëhi höjo. Kerisoro hesi dë vövöbajo'ere börömo bëhe uehorovavuoromo sinoho bogo juhuonivo'i ajamui'i guomade höjo. Ëhuni no'o Christian ö mueno'ëro göëro göho uehorovëvoromo sinoho bogo juhuonivo'i ajëmi'i vuovo'ejo o diehi'o'ejo. Ëhi jië'oho iae maeje. 17Ae rahu inöme marohë'e jio'i ga'iröhe hesi Christian ö mueno'o bövie bise'e bogojëvamu gagorovo ma-nunëremu gëvë'oho hu diehi'oromo uvo'ë'e: Na God nasi dë vövöbajo'ere uehorovaje höjo. 18Nasi aboji harihu'ohumë ë'ego no bogo ma-jö'ëremuoho aho sarerëmiromo uë'iro: Naro jasi örire dë vövöbajo'e aho'o uehorovavaje höjo. A'i ë'ego no ae uehorovëvoromo huë baejëvoromo ajëmi'iro.

19Göehu gö dë vövöbajo'e aho'o uehorovëvë'oho ëhuro no garomo uvo'ejo: No jö ma ejarue aribövie javuajëjo. Ëhi uvoromo God-are nunire riravoromo juhuonivo'i nosi dë vövöbajo'oho sanuamirovo'ejo. 20Jö sisë javuë'ëro dë vövöbajo'ere juhuonivë'oho no uvarueje: Nosi arijo'arije ma-bisemu garorovo'i God-ro no iosiramuiromo aho'obëhe gö barëjaje höjo. 21Aganomë nosi jö sisëhuni nosi dë vövöbajo'ere bogo juhuonivë'oho God-are nuniro javuoromo biririvoromo mae riravarueje. 22Mae riravoromo rabe rabe ua gavë'oho iae hesirire baejarueje rabëni hesi bëhoho hu bojamuade jöho ejahoromo huhu nimaje muoho vaejaruëro jië'ëro. 23Huhu bojamuade jöho aviëhije. Huro uövuadeje noro hesi Harihe Iesu Keriso-are ihoho mae uehorovoromo huhu uövuadëhi ëhi göëro göho dë vövöbajo'e aho'o uehorovo'iröhego. 24Ae rahu God-are jöe gö gö ejahë'oho God'o gemuoro jio'i God-ro hesi dë vövöbajo'ere hijajeje. Ave jöho uehorovoromo ëhuro uvarueje: God-ro nosi dë vövöbajo'ere hijaje höjo hesi Aru'ahoho bojamuijë'ëro ëhu'ëro.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index