Search form

3 John 1

1O asë'e nasi isio Gaius God-are ekaresia jabesi a duvahoho naro jasi örire jejamije. Na bogo ma-döëremuoho uehorovavo'i nasi dë vövöbajo'e aho'o uehorovavajeje.

2Isio na nege jasi sino haho'ohu'o muohu'o ma-mabëhe javojöro. Iae na gave jasi dë vövöbajo'oho avevejö'oho mae javo'ego. 3Ëhesi bëhoho Christian ö mueno'ëro rueromo uevareje: Gaius hu God-are jö mahemu ejahaje hö uevamu heromo nimoroho avohodeje. Ëho iae maeje. Majae ëhi ja God-are jö maho ejahë'e raromanueje. 4Mu göëni göënioho na ma-bisemu nimoroho'i aehu uevë'oho: John jasi Christian aboji harihu'ohuro God-are jö maho ejahë'e raromaruë uevamu hejë'oho na nimoroho avohajeje.

Gaius-hu mu mae vaejamu John-hu rajahijade jöhoje.

5Isio jero mabëhe biririvoromo Christian ö mueno'oho ajëmijanueje. Öre gö jioromo rovare Christian ariböviohu'o huë mae bojëmijanueje. 6Ëariböviohuro rueromo ekaresiae aho'o uövuareje: Gaius-ro nosi örire huë mabëhe bojamuijade höjo. Röhu God-hu nimajëhi jaehu bövi bise'o jabumë ajëmiromo rëmö'öjamu örire va'ë'oho ëho iae mae jio'ë'e. 7Ëhesi bëhoho God bogo ma uehorovarue aribövi jabesiriroho suvuoroho bogo ujuohë'e ëma ri'öromo va'ë'ejö Keriso-are jöho baeromo jijiho'iro. 8Ëhuni Christian aribövioho noro jabumë ajëmi'ejo ëhuro no jabu'o bimuvoromo jö ma majëhijarue hesi muoho vaeröhëni.

Diotrephes'o Demetrius'o ë ae niö'i jabesi jöhoje.

9Naro jasi ekaresia jabesi örire jö harihe jajivodeje. Jajivodoho Diotrephes hu böröme vae'i nimë'ëro nosi jöho bogo ejahuajeje. 10Ëhu'ëro jië'ëro na ö'ë'oho huhu vaejaje mu sisëho huruoho majëhi'ejo ekaresiae aho'o heromo uehorovoruomoröhego. Huro nosi jöho huotovoromo uëvajeje: John-mëro ëhi jië'e mu sisëho vaejarue höjo. Hu bogo ëhemuoho ë'i Christian ö mueno'ehu ö'ë'oho bogo rajëhiromo baejëvajeje. O ae göehu ajëmi'i nimë'oho huro ahëvoromo uëvajeje: Jemë ë aribövioho ajëmi'ië'e jëvaje rori'o va'ohëjo. Va'oromo nadi ijoho Keriso rajahijarue osaroho ruerëjo.

11Isio aehu mu sisë vaejaruëhioho nadi ëhioho vae'i a'i mu ma vaejaruëhi ëhi vaene. Ae rahu mu mae vaejë'oho ëho God-are aribövie jioruome. O ae rahu mu sisë vaejë'oho jabu God bogo gavë'ejö.

12Röhu ae aho'obëhe uvoruomajeje: Demetrius hu a mae höjo. Iae hu mu mae vaejaje aeje. Ae aho'o hu garomo ëhi uvarueje. Iae no'o uvarueje: Hu a mae höjo. Röhu ja'o gavanueje no jö maemu majëhijego. Ëhu'ëro Demetrius-are jö majëhijaruoho ëhu'o iae maeje.

Ijo tugoho'i jöhoje.

13Na jöe aho'obëhe jajivo'irodoho röhu bogo jajivo'ejo. 14Na nege ma-burëro ö'oromo ja garomo ja'o na'o jöho majahirovoröhëni.

15Huë mae hine. Ja huë baejavarue aganoho jaburo jasi örire jejamijö. O nasi aganoho aho'o gemu gemu jejëmijode höne. Ahia mino'e.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index