Search form

Revelation 17

Önö'e juvaje magonaho börömo hesi jöhoje.

1Ëhi'ego anerae aho'obëhe 7 rama ujuoharoho röhu gemuëro rueromo uehijo: Rovego na röjahego önö'e juvaje magonaho börömehu i'u baejajoho gavëjo. Ëmagonahoho ruë numë jovemu jië'e öri ari'ere hijaje höjo. 2Urimë'i a masije aho'obëhe sa'ae dinö'e dinö'e muebejaruoho ëho jaburo ë magonahoho sihonövare höjo. O ae aho'obëhe sa'ae dinö'e dinö'e raromaruoho ëho jaburo hesi jöho ejahoromo hesi vörö'e jovoho ue'ahoromo simane sisërëromo hu'o mu sisëho vaenövare höjo. Ëhuni rovego na röjahego huhu i'u baejajoho gavëjo.

3Ëhi uenugoromo God-are Aru'ahohuro nasi simanoho huotovehamu ë anerahuro na baejevoromo a rumo'e sa'are ruehijo. Baejevoromo rovamu naro gavodeje magonahoho sino kavuë'e mi sisë hesi döre hijamu. Röhu mi sisë hesi sinore iho sisë God agaruoho jajivo'amë'e jiohijo. Hesi simanoho aho'obëhe 7 jio'amohijo. Hesi danoho aho'obëhe 10 jio'amohijo. 4Röhu ë magonahohuro kavuë'e niöge nu ano'e gö gö jië'oho ruahë'e gold mabëhëro aji'e munë mabëhëro nieniae gö gö mabëhëro ëhuro gurasijiomoromo avohorovë'e hihijo. Hiromo gold'e enatuoho övëro ma'enohijo. Ëenatu gagoho ë magonahehu va'inumi'e mu gö gö vaejaje ë hesi va'inumohuro irijiomë'e usihö'e sisë bëhe jiohijo. 5O magonaho hesi ihoho hesi varijore uhu'e jajivoromo uvë'e jiohijo: Ave magonaho hesi bëhoho amo börömoho Babylon höjo. Önö'e jijiharue mu gö gö vaejarue sa'ae dinö'e dinö'e raromarue aribövi jabesi vëmoho höjo. 6Röhu na gavodeje ë magonaho hesi simanoho huotorovoromo sisërëjë'e jiamu ë hesi bëhoho huro God-are ariböviehu Iesuare jö biririvoromo majëhijaroho muo'amoromo jabesi köho ibe rovë'ëro. Ëhu'ëro jië'ëro simanoho sisërëjë'e jiohijo.

Simane sisërëjë'e jiamu gagorovo na tiötiövevadeje. 7Tiötiövevamu gegorovo rue anerahuro uehijo: Ja rabëni tiöjanuëjo. Ëmagonaho hesi uhu jöho o magonahehu döre hijaje mi sisë simane 7 o dane 10 jiajoho ë mi hesi uhu jöho huruoho majahi'ië'ajëjo. 8Jaehu gavane mioho urimo namijade höjo. Röhu avevejö'oho bogohöjo. Röhu u'emu gua ëgobövi sa'a gagore jio rojomo'ië'ajëjo ijonö sisëro va'iröhëro. Rojomo'iramu sa'are raromarue ariböviohuro tiöromo jöe barëjëvo'ajëjo. Urimë'i ö'idö sa'a bogo bamadevare evare God-ro maro raromemu raromo'iröhe surire a ioro'ioro jabesi ihoho jajivo'i a ioro'ioro jabesi ihoho bogo jajivo'amade höjo. Jabesi iho bogo jajivo'amade ariböviohuro ë mi sisëho garomo tiöruomo'ajëjo. Ëhesi bëhoho ë mioho urimo namijadoho avevejö'oho bogojiajoho röhu ijonö röhu maho jio'a'ajëjo. Iae ëhuni tiöruomo'ajëjo.

9Röhu ae rahu ave jöho avo'avoho uehorovoromo simano mae baeromo bëhi nahë'oho ave nasi uhu jö hesi bëhoho biroho'arujëjo. Ëjövode mi sisë hesi simane 7 ëho jabesi bëhoho dahore aho'obëhe 7 hesi jöho höjo. Ëmagonahohuro ë dahore aho'o 7 jië'e hesi döre hijanovaje höjo. Röhu simane 7 jabesi bëhoho gö sa'are masijo vaejarue ae 7 jabesi jöho höjo. 10Övo gö mine rireromadoho gemu avevejö'oho daruge jioromo hi'i röhu gemu gö'o bogo rovë'e höjo. Rovë'iroho iae majae ma-bisemu hi'a'ajëjo. 11Röhu mi sisë urimo namijë'ëro jaruvo bogojiaje hesi bëhoho a masije 7 jabesi jö uavode röhu ë hesi ijore number 8-ehu rueröhe hesi jöho höjo. Röhu ëho urimo riravobe rovarue a masije 7 jabesi ae gemuoho jio'a'ajëjo. Röhu hu sisëro va'a'ajëjo.

12Röhu mi hesi dane 10 gavanoho ë hesi bëhoho sa'a muebejarue a masije 10 jabesi jöho höjo. Röhu avevejö'oho mueberuomo'iröhe öri ari'oho bogo baeruomë'e höjo. U'emu bae'a'aruëjo. Jabesi muebe'iröhe öri ari'o baejë'iroho evare a muebejëvo'iröhe darugoho bae'a'aruëjo mi sisëhu'o gemu mae masije riravoromo ae muebejëvego majae ma-bisemu jioromo evare ë darugoho barëjëhoröhego. 13Ëa masije aho'obëhe 10 ëho jaburo uehore gemu bae'a'aruëjo. Uehore gemu baeromo jabesi darugoho aho'o mi sisë hesi örire gemu bojamiromo ajaminövo'aruëjo. 14Mi sisëho ajamiromo ri'öromo God-are Sheep Harihohu'o muorovo'aruëjo. Muorovo'iramu Sheep Harihohuro mana muorovëmiromo jabumë ruahö'öjëvo'ajëjo ë hesi bëhoho huro masijo vaeruomaje ae aho'o iosirëmiromo hu gemu döroho jië'ëro. O huhu baejëvo'i uehorovëvoromo hesi baejëvade ariböviehu hu gemu biririvoromo uehorovarue ë aribövioho jaburo Sheep Harihohu'o gemuoro bimuvoromo muorovoromo sisëho ruahö'öjëvoruomo'ajëjo.

15Anerahuro ëhi ueromo uehijo: Önö'e juvaje magonahehu ruë numë jovemu jië'ire hijamu gavane jovo hesi bëhoho ae aho'obëhe sine gö gö huë gö gö sa'ae dinö'e dinö'e raromarue aribövi jabesi jöho höjo. 16Röhu mi sisëhu'o hesi dane aho'obëhe 10 ga'amanoho ëhu'o jaburo huotorovoromo ë önö'e juvaje magonahoho nue huodivoromo ijumo'aruëjo. Ijumoromo niögu siri'oho jahaho'amo'iramu dë'ahobatëremu jio'iramu ëhi nugoruomo'ajëjo. Dë'ahobatëremu nugonugoromo hesi sino ioro'ioroho ue'aho'i ioro'ioroho vëniro huoruomo'ajëjo. 17Ëhi ë'iröhe hesi bëhoho God-ro uehore ë danoho simanore bojëmijade höjo ëhuro huhu nimaje muoho vaejahoruomoröhego. Huhu nimaje muoho jabumëro vaejahoromo simane gemuoho uehorovoromo mi sisëho jabesi darugoho aho'o bojamiromo ajamijego ë mi sisëhuro bövie namiromo öri ari'oho muebebe va'ego evare God-hu rabe rabe uëvadëhi ëhi jioröhego.

18O jaehu gavane magonaho hesi bëhoho iho'e amo börömoho höjo. Ëamohuro sa'ae dinö'e dinö'e muebejarue a ioro'ioroho muebe'amarue höjo.

God-are Jögoru Iꞌoho

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index