Search form

1 Korin 14

Wolobainyi Yopinyi Presen God Ananin Michin Nyakapeyen Uli

1Ipak imas punek moul dodogowipu atipamu ipakip ulkwip punosuh kipaichi elpech. Ipak oub imas bunubu bitak umu pulau nyunatimaguk yopinyi presen douk God ananin Michin isave nyakepeyen uli. Wakuli susubein nyanubu nyechalakuk nyanatimaguk presen douk ipak imas oub bunubu bitak umu pulawen uli douk enyudak umu God ananin Michin nyipahul nyugakomepu puklipech ananin balan umu. 2Apak madukemech, enyebuk elpen douk nyeyagwleh kipainyi tokples douk elpech wo chudukemen uli e, enyen douk wo nyuklipech balan enech elpech e, wak. Enyen douk nyaklipu God atunu. Umu moneken, wak enen elpen nyudukemu enyebuk balan enyen nyeyagwlehen uli e. Enyen douk God ananin Michin nyenyuhul nyaken strong ali nyeyagwleh enyudak balan douk seiwak nyonobechuk nyape uli. 3Wakuli enyebuk elpen douk God ananin Michin nyenyuhul ali nyeyagwleh ipakin tokples nyaklipech God ananin balan uli, enyen nyaklipechen uli balan douk nyagakomu elpech nyenekech chasuh Krais ananin balan dadag ali nyagabemech echechiluh apaluh hlalu kalbu ali chenek yopinyi pasin. 4Enyebuk elpen douk nyeyagwleh kipainyi tokples uli douk nyagakomu enyen yet nyatoglu dodogowin. Wakuli enyebuk douk God ananin Michin nyenyuhul ali nyeyagwleh ipakin tokples nyaklipech God ananin balan uli douk nyagakomu chanatimaguk God ananich elpech nyenekech chatoglu dodogowich chasuh Krais ananin balan dadag. 5Yek yakli wosik umu ipak punatimaguk piyagwleh wolobainyi kipainyi tokples. Wakuli yek yanubu yakli ipak pulau enyudak yopinyi presen umu God ananin Michin nyipahul piyagwleh ipakin tokples ali puklipech God ananin balan umu. Umu moneken, sapos enyebuk elpen douk nyeyagwleh kipainyi tokples uli nyiyagwleh umu, enen kipainyi elpen imas nyuwanamu enyebuk balan nyuklipech umu God ananich elpech chumneken ali nyugakomech chutoglu dodogowich. Wakuli sapos kobi enen elpen umu nyuwanamu enyenyin balan umu, enyenyin balan eke kobi nyugakomu enech elpech, wak. Douk namudak ali enyebuk elpen douk God nenyuhul ali nyeyagwleh ipakin tokples nyaklipech ananin balan uli nyeneken uli moul douk nyanubu nyechalakuk enyebuk nyeyagwleh kipainyi tokples uli.

6O ipak yekipu elpech, ipak ulkwip pulomu enyudak balan. Sapos yek inaku inepu mupe ali iyagwleh kipainyi tokples iklipepu God ananin balan umu, yek eke igakomepamu pusuh God ananin balan dadag putoglu dodogowipu malmu? Wakuli sapos yek inyanamu-mepamu, enyen douk wosik. Wakuli sapos yek ikli igakomepamu, yek imas iklipepamu enen balan douk God nagilapeyen uli, o iklipepu enen balan umu pulau yopinyi save o iklipepu enen balan douk God ananin Michin nyeyahul nyaklipeyenyi o inek skulumepamu enech nupoleich echudak umu, enyudak douk wosik.

Muklipech God Ananin Balan Umu, Apak Imas Muklipech Apakin Tokples

7Enechi enech echudak kobi douk buan o gita douk wo kwalowi omi chupe chiyagwleh uli e douk chanubu namudak ati. Sapos elpech kobi chubilakech kalbamu, echech eke kobi chiyagwleh kalbu. Ali apak eke mumnekech ali eke mudukemu awehw malmu? 8Ali sapos elpen nyuhepich oluhw uli kobi nyuhepichohw hwiyagwleh balan umu, amudak henek wanoh uli eke hunek redi ali hupe hubeyagunmu hunek wanoh malmu? 9Ali ipak chopuk douk namudak ati. Ipak puklipech God ananin balan umu, ipak imas piyagwleh puklipech echechin tokples douk echech chadukemen uli. Sapos ipak puklipech balan kipainyi tokples umu, echech eke chudukemu bawogenyumu ipakin balan malmu? Ipakin balan eke nyunakuk atap meyoh. 10Adul, wolobainyi tokples nyape apudak apakip atap. Wakuli wak enen meyaluhin wohinyi balan nyupe e. Nyanatimaguk balan douk igat bawogenyumu balan nyape. 11Wakuli sapos yek kobi idukemu bawogenyumu balan douk kipainyi elpen nyaklien ulimu, enyen eke nyukli yek kipaibuli wabuliwe. Ali yek chopuk eke ikli enyen douk kipaibuli wabulin. 12Ipak douk oub banubu baitak umu pakli pulau wolobainyi yopinyi presen douk God ananin Michin isave nyakepeyen uli. Douk namudak ali ipak imas punek moul dodogowipamu pulau enyebuk presen umu pugakomu God ananich elpech chusuh ananin balan dadag chutoglu dodogowich umu.

13Douk namudak ali enyebuk elpen douk nyeyagwleh kipainyi tokples douk elpech wo chudukemen uli e, enyen imas nyunek beten nyusolik God umu nuken savemu nyuwanamu enyebuk balan umu elpech chudukemen. 14Umu moneken, sapos yek iyagwleh inek beten kipainyi tokples yek wo idukemen uli e mu, agnabuk douk yekin michin atin nyenek beten. Ali yekin tinytin douk nyapeik meyoh. 15Douk namudak ali nameitu yek eke inek malmu? Yek imas inek beten inu yekin michin nyunu yekin tinytin alagun. Ali yek imas iyalub inu yekin michin nyunu yekin tinytin alagun. 16-17Ali sapos ipak punu ipakich michich atich putuk God ananin yeul punek tenkyumanu, ali enen elpen douk wo nyulau enyudak presen+ umu nyudukemu enyebuk tokples ipak peyagwlehen uli nyunepu nyupemu, enyen eke nyumnek ipakin beten ali nyukli adul malmu? Adul, ipak eke punek yopinyi beten punek tenkyumu God, wakuli ipak eke kobi pugakomu enyebuk elpen douk nyanepu nyape uli, wak. Umu moneken, enyen douk wo nyudukemu enyebuk tokples ipak penek beten peyagwlehenyi e.

18Yek yenek tenkyumu God. Umu moneken, yek yanubu yechalakuk ipak umu agundak yeyagwleh wolobainyi tokples umu. 19Wakuli ababuk nyultab yanu God ananich elpech mape monek lotu abali, yek yanubu yakli iklipech banenyi+ balan douk eke chudukemen ulimu igakomech. Yek yakli wak umu iklipech wolobainyi 10,000-polein balan iklipechen kipainyi tokples, wak.

20O ipak yekipu elpech, ipakin tinytin douk wata nyape kobi chokwichi echechin umu. Wakuli nameitu douk ajulug. Chunek yowenyi pasin umu, ipak imas pupe kobi chokwichi douk wo dodogowich umu chunek yowenyi uli e. Wakuli ipakin tinytin imas nyutoglu kobi yopichi echechin umu. 21Enen God ananin lo douk nyetemu ananik buk uli douk nyakli namudak. Diginali nakli,

“Yek eke ihul kipailubi walubich elpech douk cheyagwleh kipainyi tokples ulimu chuklipech yekin balan echudak yekich elpech wakuli echech eke kobi chugipechen, wak.”

22Douk namudak ali apak madukemech, enyudak presen umu piyagwleh wolobainyi tokples umu, enyen douk God wo nukepeyen umu nugilapepu ananin strong ipak douk apasuh Krais ananin balan pagipechen uli e, wak. Anan douk nekepu enyudak presen umu nakli nugilapech ananin strong echebuk douk wo chunek bilipuma-naluli e. Wakuli enyudak presen douk God ananin Michin nyakepeyen umu nyipahul umu puklipech God ananin balan umu, enyebuk God douk wo nuku echebuk wo chunek bilipuma-naluli e, wak. Anan douk nekech enyudak presen echebuk douk chenek bilip umu anan uli.

23Douk namudak ali sapos punatimaguk God ananipu elpech punak pupe atugun ali punatimaguk pupe piyagwleh wolobainyi kipainyi tokples, ali enech douk wo chusuh Krais ananin balan uli e chunepu chupemu, echech eke chumnekepu ali chukli ipak pagugaku. 24Wakuli sapos God ananin Michin nyipahul ali puklipech God ananin balan ipakin tokples, ali sapos enen elpen douk wo nyunek bilip uli e o enen douk wo nyugamu nyudukemu God ananin balan uli e nyunepu nyupemu, ipak punatimaguk ipakin balan eke nyugilapen ali enyen nyudukemech umu enyen douk nyenek yowenyi uli. Ali ipakin balan enyen nyumneken uli eke nyunek kotumen. 25Ali nyunatimaguk enyenyin nyanabechuk uli tinytin eke nyunowoleh nyutoglu yopugunmu. Ali enyen eke nyubih nyuduk ohwlubus ali enyenyigu yomogu gutik atap ali eke nyutuk God ananin yeul nyukih. Ali enyen eke nyuklipech yopugunmu nyukli, “Aduligu atugu God nanepu nape.”

Nyunatimaguk Moul Apak Munek Lotu Muneken Uli Imas Muneken Kalbu

26O ipak yekipu elpech, ababuk nyultab ipak panak pape penek lotumu, ipak isave penek moneken? Ipak douk God ananin Michin nyepahul ali isave penek silisilin moul. Enen nyeyalub, enen nyenek skulumepamu God ananin balan umu pudukemen pugipechen kalbu. Ali enen nyaklipepamu God nogilapenyen uli balan. Ali enen nyeyagwleh kipainyi tokples, ali enen nyowanamu enyebuk kipainyi tokples. Ali ipak imas punek enyudak nyunatimaguk moul umu pugakomu God ananich elpech chutoglu dodogowich umu agundak chasuh Krais ananin balan chagipechen umu. 27Ali sapos enech chukli chiyagwleh kipainyi tokples umu, biech o biech atin meyoh imas chiyagwleh. Ali echech imas chiyagwleh atin ati. Ali chopuk, kipainyi elpen imas nyuwanamu echechin balan. 28Wakuli sapos kobi enen elpen nyuwananu balan uli nyupe agnabuk umu, enyebuk elpen douk nyukli nyiyagwleh kipainyi tokples uli imas nyuwechik enyenyitu yokwatu ali nyupe meyoh. Enyen kobi nyiyagwleh ababuk nyultab God ananich elpech chuwachabal chupemu, wak. Enyen atin wosik nyunu God atunu nyiyagwleh. 29Ali biam o biam atunu meyoh almam douk God ananin Michin nyumuhul umu huklipech ananin balan uli huklipepu balan. Ali ipak enepu pape uli imas pupe punek skelim umu enyudak balan. 30Ali sapos ababuk atubu nyultab enen elpen nyupemu lotu ali enyen nyumnek God nuklipen enen balan umu, enyebuk douk nyeyotu nyape nyeyagwleh uli imas nyusak ali pumnek enyudak enen nyitak nyiyagwleh. 31Umu moneken, ipak panatimaguk douk God ananin Michin nyepahul umu puklipech ananin balan uli imas piyagwleh atin ati. Ipak punek namudak umu chunatimaguk chumneken chudukemen kalbu ali chutoglu dodogowich. 32Ali echebuk elpech douk chalau enyudak yopinyi presen umu God ananin Michin nyichuhul chuklipech ananin balan uli imas chunek bosumen kalbu enyudak presen. 33-34Umu moneken, God douk nakli wak umu apak muneken hwaloh enyudak moul umu munek lotumu, wak. Anan nakli apak muneken kalbu ali apakiluh apaluh hlulu kalbu.

Wakuli ihalub walub, chunatimaguk God ananich elpech chuwachabal chupemu, almagou kobi witak wiyagwleh enen balan, wak. Owo imas wupe bleilu. Owo kobi wupe chihah umu almam kobi douk God nakaguk Moses enyi lo nyaklimu. Owo imas wupe chakamomu amam. 35Ali sapos owo wukli wudukemu bawogenyumu enen balan umu, owo imas wunak wilag ali adakio wusalik owowim almam. Wakuli sapos God ananich elpech chuwachabal chupe ali onok almatok kwitak kwiyotu kwiyagwleh umu, enyudakmali pasin douk ablanyinyi.

36Ipak pakli ipak yet douk panubu bawagas umu God ananin balan nyaitak nyanakimu, waka? O panubu ipak atipu palau God ananin balan ali kipaichi wak?

37Sapos enen elpen nyukli enyen God ananin Michin nyenyuhul umu nyuklipech God ananin balan umu, o nyukli enyen nyalau enen yopinyi presen douk God ananin Michin nyakepeyen ulimu, enyen imas nyudukemech umu enyudak balan nameitu yek yenyemagumu ipak uli douk Diginali ananin lo. 38Wakuli sapos enyen nyukli wak umu nyumnek enyudak balan umu, ipak chopuk pukenyuk agabus enyebuk elpen.

39Douk namudak ali ipak yekipu God ananipu elpech. Ipak oub imas bunubu bitak umu God ananin Michin nyipahul puklipech ananin balan. Ali ipak kobi punek enen lo umu pukli kobi piyagwleh kipainyi tokples umu, wak. 40Wakuli ipak God ananipu elpech punak pupe punek lotumu, ipak imas puneken kalbu nyunatimaguk enyudak lotuin moul umu ipakin lotu nyutoglu yopinyi duldulin lotu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index