Search form

1 Korin 8

Walehasich Mahich Douk Chenek Ofamech Choku Lowohem Uli Kristen Chichah Waka Wak?

1Nameitu yek yakli iklipepamu echudak mahich douk chach chenek ofamech choku lowohem douk wo adulimi god uli e. Ipak pakli, “Apak manatimaguk douk madukemech uli.” Enyudak enyen douk adul, wakuli enyudakmali save isave nyokwalmu enyudak pasin umu elpech chatuk echechich yeguh chakih umu. Wakuli sapos apak ulkwip punosuh kipaichi elpech umu, enyudak pasin eke nyugakomu apak munu echech nyunekapu mutoglu dodogowipamu musuh Krais ananin balan mugipechen umu. 2Enyebuk elpen douk nyakli enyen nyadukemu enechi enech echudak uli, enyen douk wata nyugamu nyudukemech e. 3Wakuli enyebuk elpen douk enyenyim ulkum manosuh God uli, enyen douk God anadukemen kalbu umu enyen douk ananin.

4Ali enyudak balan umu chawak mahich douk chach chenek ofamech umu amudak lowohem douk wo adulimi god omi uli e, yek yakli iklipepu namudak. Apak madukemech, amudak lowohem douk wo adulimi god omi e, wak. Amam douk wohiguhi abaliguh meyoh. Ali amam douk wo wolobaimi god hupe e, wak. Anan douk nanubu atunu aduligeinali God nape. 5-6Adul, wolobaichi echudak douk elpech chohwalech chakli, “god” omi o chakli, “nebemi” uli. Ali sapos adul wolobaimi amudakmali “god” o wolobaimi “nebemi” hupe iluh heven o agundak atap ele, amabukmali bukeyamuk. Apak douk nanubu atunu meyoh God nape. Anan douk apak mohwalanu makli Aninaluli. Anan douk bawagas umu chanatimaguk enechi enech echudak. Ali apak douk manubu mapemu mutuk ananin atin yeul nyukih. Ali nanubu anan atunu douk Diginali. Anan douk Jisas Krais. Ali umu Jisas ananin yeul atin, God nenek chanatimaguk enechi enech echudak chanu elpech. Ali umu Jisas atunu God nolukapu yapis ali mape.

7Wakuli enech elpech wo chudukemech e. Likuk enech chape chagipech amudak wo adulimi god omi e. Douk namudak ali nameitu echech chawak echudak mahich douk chenek ofamech choku lowohem ulimu, echech chakli echudak mahich douk chanubu walehasich ali echech chachah. Ali numun echechip ulkwip palu chakli echech douk achenechalageh ali achenek yowenyimu agundak chawak echudak mahich umu. 8Wakuli echudak kakwich eke kobi chulawapu munak halakatimu God, wak. Ali sapos apak mukli wak umu muwak echudakmali kakwich umu chopuk, God nutulupamu eke kobi nukli apak yowepali, wak. O sapos michah umu chopuk, God eke nutulupu ali kobi nukli apak eke mutoglu yopupali michalakuk seiwak malik mapemu, wak.

9Wakuli ipak imas punenek yologi. Umu moneken, kedeke wosik ati enyudak pasin umu puwak walehasich echudak umu douk ipak pakli wosik umu puneken uli nyunek echudak douk chagipech Krais wakuli wo dodogowich uli e chunek yowenyi. 10Nyak nyadukemech umu amudak lowohem douk wo aduligeimi e. Ali nyak nyunak omehw ali nyuwak echudak walehasich. Ali sapos enen elpen douk wo dodogowin umu bilip uli e nyutulinyamu, enyen eke nyunek malmu? Nyak eke nyuhul enyenyihw apahw umu nyuwak echudak douk choku walehas umu waka wak? Adul ati, enyen eke nyichah. 11Douk namudak ali nyak douk nyadukemech umu amudak lowehem douk wo aduligeimi e. Ali nyakin save eke nyusagu enyebuk elpen douk wo nyusuh Krais ananin balan dadag uli e enyenyin bilip. Enyen douk Krais nagakumen uli. 12Ali ababuk nyultab ipak pawak echudak walehasich abali, ipak penekech chenek yowenyi ali pasagu echechin bilip umu Krais. Ali ipak penek yowenyimu Krais alagun. Umu moneken, enech ipakich sachich owachich echechin tinytin douk wo dodogowin e. Ali ababuk nyultab echech chatik ipak ali chawak echudak walehasich umu, echech douk chenek tin chakli echech achene-chalageh chenek yowenyi. 13Douk namudak ali sapos kakwich uli mahich yek yachah uli chunek kipainyi Kristen nyunek yowenyimu, kwali kwali yek eke kobi wata ichah ati mahich. Kedeke wosik ati inek enyudak Kristen douk wo dodogowin umu bilip uli e nyunek yowenyi.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index