Search form

1 Pita 3

Chanasupaluli Almam Almagou Echechin Balan

1Douk nyalik uli balan nyakli-pepamu pupe chakamomu nebechimu gavman uli chunu ipakich nebechi douk ipak penemech moul uli. Ali ipak almagou imas punubu punek namudak ati pupe chakamomu ipakim almam. Umu anam douk wo husuh God ananin balan uli e hutik ipakin yopinyi pasin ali enyen eke nyugakomom hutanamu husuh Krais ananin balan hugipechen. Ali ipakin pasin atin eke nyugakomom ali ipak eke moul wak umu puklipam enen balan umu. 2Umu moneken, amam eke hutulipamu ipak elgeipamu God penek lotumanu ali penek enenyi enen yopinyi duldulin pasin. 3Sapos ipak pukli putoglu dudukepali almagowamu, ipak ulkwip kobi pulomu pukli puginoh adukahiluh umu ipakiluh yegechiweluh, wak. Ipak ulkwip kobi pulomu pukli puginoh ipakigas balagas ali pulau asudak bilas kobi douk dudukab weyoub umu bunu dudukeh atihi luseh, wak. 4Ipak imas ulkwip pulomu punaginoh numun ipakiluh apaluh hlunu ipakip ulkwip. Ali ipakiluh apaluh eke hlulu kalbu ali pupe naleipali almagou. Douk enyudakmali pasin eke kobi nyutuh, wak. Enyen eke nyupe eheh nyumneh. Ali enyudak pasin God natulin ananis nabes umu, enyen douk nyanubu yopinyi nyechalakuk agundak paginoh adukahiluh umu yegechiweluh umu. 5Seiwakiwali almagou douk wape God ananiyu atuwaluli wonek bilipumanu ali wadukemech wakli aduligu atugu anan eke nugipech ananin adulin atinyi balan. Ali owo wonek owo yet watoglu dudukou umu agundak wape chakamomu owowim almam umu. 6Sera douk kwanubu kwonek namudak ati. Okwok kwomnek Ebraham ananin balan kwagipechen ali kwohwalanu kwakli okwokwinu nebenali. Ali douk sapos ipak punek yopinyi duldulin pasin ali kobi elgeipamu enech echudak umu, ipak douk kobi Sera okwokwipu nugaliwamu.

7Ipak almam chopuk punu owo pupemu, ipak imas punek yopinyi atin pasin umu owo. Ali ipak imas pudukemech umu owowiluh yegechiweluh douk wo dodogowiluh e. Namudak ali ipak imas punehilaumou ali putuk owowich yeguh chukih. Umu moneken, owo alagun wunu ipak eke pulau agundak umu pupe kalbu eheh nyumneh umu. Agagun God eke nukepeyagun meyoh kobi douk presen umu. Ali ipak imas punek namudak umu kobi enech echudak chugalu yah umu ipakin beten, wak.

Apak Imas Munagabemu Mupe Atugun

8Balan nyutuh uli douk enyudak. Ipak punatimaguk imas punagabemu pupe atugun ali ipak ulkwip punosuh kipaichi pugakomech ali pupe chakamomu chunatimaguk elpech. 9Ipak kobi pubemech yowenyi echebuk douk chenek yowenyimu ipak uli, wak. Sapos echech chuhepu chuklipepu enen yowenyi balan umu, ipak kobi wata pubeyeny-umech, wak. Echech chunek yowenyimu ipak umu, ipak imas punekumech yopinyi ali puklipech umu God eke nunekumech yopinyi. Umu moneken, likuk God douk nohwalepamu pugipech anan ali nakli nukepu enechi enech yopichi echudak. 10Kobi douk enyudak balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. Balan enyudak, “Enyebuk elpen douk nyukli nyunehilaumu agundak umu chupe kalbamu ali nyukli nyutik yopihi nyumneh umu, enyen kobi nyiyagwleh enen yowenyi balan enyenyitu yokwatu. Ali kobi nyunek loh nyiyagwleh enen meyaluhin balan, wak. 11Enyen imas nyutukemaguk yowenyi ali nyunek yopinyi atin. Ali enyenyib oub imas bunubu bitak umu nyulau enyudak pasin umu enyenyihw apahw hwulu kalbu ali nyunu God nunu elpech chupe atugun umu. 12Umu moneken, Diginali isave nape natik duldulichi elpech douk chenek yopinyi atin uli ali isave nemnek echechin beten. Wakuli ananihw apahw isave yowehw, ali wo nunehilaumu echebuk douk chenek yowenyi uli e.”

Ipak Eke Pumnek Nyih Umu Yopinyi Moul Ipak Puneken Uli

13Sapos ipak punek moul dodogowipu atipamu punek yopinyi atin pasin umu, eke kobi enen elpen nyunek enen yowenyimu ipak. 14Wakuli sapos ipak pumnek nyih umu agundak ipak penek yopinyi pasin umu, ipak iken punehilau. Ipak kobi elgeipamu elpech ali ipakiluh apaluh kobi yoweluh, wak. 15Numun ipakiluh apaluh, ipak imas punubu punek Krais atunu nupe Diginali ali punek lotumanu. Ali sapos meihi nyumnah enech elpech chukli chusolikepamu puklipech umu bawogen umu balan umu agundak ipak pasuh Krais ananin balan dadag pagipechen umu, ipak imas punek redimu puklipech enyudak balan. 16Ali ipak puklipech umu, ipak imas pupe chakamomu echech chunu God ali puklipech chokubul. Ipak imas punek yopinyi pasin umu ipak ulkwip kobi yowep pukli ipak apenek yowenyi, wak. Ipak punek namudak ali, sapos enech elpech chukli chuhepu chuklipepu enen yowenyi balan umu agundak ipak penek pas Krais ali penek yopinyimu, echech eke ablan nyilech umu echechin yowenyi balan. 17Ali sapos God nukli wosik umu ipak pumnek nyih umu yopinyi ipak peneken ulimu, enyen douk wosik. Sapos ipak pumnek nyih umu yowenyi ipak peneken ulimu, enyen chopuk douk wosik. Wakuli sapos God nukli wosik ali ipak pumnek nyih umu yopinyi ipak peneken ulimu, enyudak douk nyanubu yopinyi.

Krais Anagak Umu Nagabeyapamu Apakin Yowenyi

18Ipak ulkwip pulomu Krais chopuk. Anan nanubu duldulinali alman wakuli anan nagak umu nagabe-yepamu ipakin yowenyi. Anan nagak atuh meyoh umu nagakomu chanatimaguk chenek yowenyi ulimu nulawech chunamu God. Umu ananihw yegenyihw echech chanu nagak, wakuli umu ananin michin, anan wata naitak nape. 19Umu ananin michin, Krais naitak nape ali nanak naklipech balan elpechich michich douk chonowechik chape kalabus uli. 20Echudak michich echech douk echebuk elpech douk seiwak chakanu agabus God uli echechich. Ababuk nyultab Noa nape nenek kolohuk abali, God nape natulich bleilu nanabukech yalup umu nakli chutanamu chukanu apaluh anan. Ali okwudak kolohuk gwodich meyoh elpech 8-poleich ati chawich chape numun. Ali God nagakomech chape kalbu ali abal wo blech chugak e. 21Abaldak abal douk blene makim umu agundak chenek baptais-umech umu. Ali Jisas Krais douk nagak wakuli God wata nanahul naitak nape. Douk namudak ali nameitu umu agundak ipak penek baptais umu atugun, God wata nanalawepu patanamali pape kalbu. Ali bawogen umu balan umu abaldak abal douk wo nyuklipepamu blukwlupu aduk ipakiluh yegechiweluh atuluh e, wak. Ababal douk blene makim umu enyudak adulin balan douk ipak pasolik God umu nunekeny-umepaluli. Ipak douk pasolikanu ali anan nakwlupu ipakip ulkwip ali epep wo pulomu pukli ipak apenek enen yowenyi e, wak. 22Ali anan douk analto iluh heven ali anape anunamu God. Ali chanatimaguk ensel chanu hanatimaguk nebemi hanu echudak dodogowichi chenek bosumu iluh utagaluli chape chakamomu a

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index