Search form

1 Tesalonaika 2

Pol Naklimu God Ananin Moul Anan Neneken Tesalonaika Uli

1O ipak apakipu elpech! Ipak yet padukemech umu apak manaku maklipepu God ananin balan umu, apak wo muklipepeyen nyunakuk atap meyoh e, wak. Apak maklipepeyen ali pahwen dadag pagipechen. 2Ali ipak padukemech, likuk susubati apak malik manak maklipech God ananin yopinyi balan echech Filipai ali echech chapu chawalugeyapu ali chenekapu momnek nebehi nyih. Wakuli wata manakumagu ipak umu, God nagakomapu nenekapu dodogowipu ali maklipepu ananin balan. Wolobaichi elpech chakli wak umu apak muklipepu enyudak balan umu ali echech chakli chublomapu yah. Wakuli apak wo elgeipu e. 3Ali bawagas umu agundak apak maklipepamu putukemaguk yowenyi putanamali punamu God umu douk enyudak. Apak douk wo muklimu munek trikumepu e, wak. Ali chopuk, apak wo munek tin umu munek enen yowenyimu ipak ali munek lohumepu e. 4Apak douk God yet natulupu nakli wosik apak manokwnumu munek enyudak moul umu mulau ananin balan munak muklipu elpech. Douk namudak ali apak dakio manaku maklipepeyen. Ali apak douk wo muklipepu balan umu munek wolobaichi elpech chunehilaumu apak e, wak. Apak makli God douk nadukemu numun apakip ulkwip uli atunu nunehilaumapu. 5Ali apak wo munek grisumepu e. Ali chopuk, apak wo mubechukumepu apakin tinytin umu muklipepu enen balan umu munek hinyigimu ipakich echudak e, wak. Ipak douk apadukemech umu enyudak apakin balan douk adulin. Ali God chopuk douk natulupu ali nadukemapu. 6Apak douk wo munek moulomu mukli ipak o enech kipaichi elpech chutuk apakich yeguh chukih e, wak. 7Apak douk malawagu Krais ananin balan manaku maklipepeyen. Douk namudak ali apak deke munalak-umepamu putuk apakich yeguh chukih. Wakuli apak manaku manu ipak mapemu, apak maklipepu chokubul kobi douk onok yopukwi mamakik kwonek lukautumu okwokwich batowich kalbamu. 8Apak ulkwip douk panubu panosuh ipak ali dakio wo muklipepu God ananin yopinyi balan atin e, wak. Apak chopuk monehilau manepu monechlepu mape atugun ali wo mubechukumepu enen apakin pasin e, wak. 9O ipak apakipu elpech! Nameitu ipak apadukemen enyudak nebenyi moul apak biam atunu moneken uli. Likuk apak manaku mape ipakumomu, apak monek enyudak bien moul nyumnegwih webus. Apak maklipepu God ananin yopinyi balan ali chopuk monek moul umu malau utabal umu manatal apakich echudak umu. Umu moneken, apak makli wak umu mukepu hevimu pukapu ipakich kakwich umu. 10Likuk apak douk amanu ipak Kristen mape ali ipak panu God douk apadukemapu kalbu apak. Ipak paduke-mapamu apak douk yopupali monek duldulin atin pasin uli. Ali apak balan wak enen nyupe-nyupamu monek enen yowenyimu e. 11Ali ipak padukemech, apak douk magakomu ipak atin ati kobi douk ananu aninu nagakomu ananich batowich umu. 12Apak magakomepamu putoglu dodogowipamu ipakin bilip ali ipakiluh apaluh hlulu kalbu. Ali chopuk, mapemu maklipepamu pupe kalbu ali punek yopinyi atin pasin God naklienyi. Anan douk nohwalepamu punak puwich agundak anan nupe nebenalimu ananich elpech umu ali putik agundak anan nanubu dodogowinu atunu ali yeul nyakihanamu.

Echech Kristen Cheyotu Dodogowich Atich Chasah Enenyi Enen Hevi

13Likuk apak biam atunu manaku maklipepu God ananin balan umu, ipak penek tin pakli enyudak balan douk wo enech elpech echechin e. Ipak pakli enyen douk nyanubu God ananin. Ali enyen douk adul. Ali ipak pahwen pagipechen ali enyen nyanubu nyenek yopinyi moul numun ipakiluh apaluh. Douk namudak ali wihlu wehlu apak monek tenkyumu God umu enyudak yopinyi moul ananin balan nyeneken umu ipak uli. 14O ipak apakipu elpech! Ipak douk pemnek ehudakmali atih nyih douk God ananich elpech douk chenek pas Jisas Krais chape Judia uli chemnekeh uli. Echech douk enech echech Juda yet chenekech anagu anagu ali chenekech chemnek nebehi nyih. Ali ipak alagun douk pemnek nyih namudak ati. Enech ipak atubul wabul chakli wak umu ipak pugipech Krais umu ali echech chenekepu pemnek nebehi nyih. 15-16Seiwak echech Juda chabo wolobaimi profet hagak. Aliga ali nubuwakihin yohwlegul chabo apakinu Diginali Jisas nagak. Ali apak biam atunu chopuk chakliwakapu ali dakio chenekapu anagu anagu ali chahiyahapu malhwas manamu kipaigunmu. Apak manak maklipech God ananin balan kipaichi elpech douk wo Juda uli e. Apak makli muklipech umu chumneken chugipechen ali anan nunalawech chutanamali chupe kalbu. Wakuli echech Juda chakli wak ali chakli chugalu apakih yah umu kobi munak muklipech. Namudak ali echech chablo God ananin laik ali chatoglu chanatimaguk elpech echechich birua. Likuk echech chape chenek wolobainyi yowenyi. Ali nameitu enyen douk nyanubu nyatoglu wolobainyi. Ali anan dakio nyihihichi-namech ali nakli ajulugin. Ali kwali anan eke nech.

Pol Nakli Nutanamu Nunak Nutik Echech Tesalonaika

17O ipak apakipu elpech! Enech elpech chahiyah-apali ali apak biam atunu dakio matukemepaguk banabu nyultab manaki mapeik agundak. Apak manaki mape agundak wakuli apak ulkwip polomu ipak ali manubu makli munaku mutulipu. Wakuli apak mabilak mati wak. 18Wolobaihi nyumneh yek Pol yabilak umu yakli apak munaku wakuli wak. Yowenali Satan nowechikumapu yah. 19-20Apak douk mape monek tin umu ahudak nyumnah apakinu Diginali Jisas Krais nunaki ali apak munu ipak mupe kalbu ahi. Ahabuk nyumnah, apak eke munu anan mupe atugun ali mupe kalbu. Ali nameitu apak biam atunu douk monek tin umu ipak penek bilip umu Krais uli ali meyotu dadag mape mobeyagunmu Krais nutanamali nunalawapamu. Ali ahabuk nyumnah eke chutik ipak ali eke chudukemech umu apak douk maklipepu God ananin balan ali amabouk yowenyi nyabihuk. Ali apak eke munehilaumu ipak ali punekapu mutuk God ananin yeul nyukih.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index