Search form

1 Timoti 5

Enyudak Pasin Nyak Nyigipechen Umu Nyugakomu God Ananich Elpech Umu

1Echebuk elpech douk chenek yowenyi uli nyak nyuklipech umu chutukemenyuk ali chunek yopinyi. Ali nyuklipech umu, nyak imas nyugipech enyudak pasin namudak. Jugwahemi kobi nyuham nyuklipam nebegun, wak. Nyuklipam chokubul umu hutukemaguk yowenyi kobi douk nyaklipanu chokubul nyakinu aninamu. Ali yanpoleimi nyuklipam chokubul kobi nyaklipu nyakim owahlim umu. 2Ali jugwahewali nyuklipou chokubul umu wutukemaguk yowenyi. Ali owo chopuk, nyak imas nyuklipou chokubul kobi nyaklipou chokubul nyakiyu mamaliwamu. Ali yanpoleiwali nyuklipou chokubul umu wutukemaguk yowenyi kobi nyaklipu nyakiyu mehwaliwamu. Ali nyak imas nyune tin umu nyunek yopinyi atin pasin ali nyuklipou.

Almam Hagak Hawabukuk Uli Almagou Owowin Balan

3Almam hagak hawabukuk uli almagou owowin balan enyudak. Sapos onou almagou owowim almam hagakuk ali owo elpech wak umu chugakom-awalulimu, nyak imas nyutuk owowich yeguh chukih ali nyuklipu God ananich elpech umu chugakomou chukou kakwich. 4Wakuli sapos onok okwokwinu nugakuk ali okwokwich batowich o bahlechich chupemu, echech imas chugakomok. Echech imas chugipech God ananin balan ali chugakomok umu chubemok enyudak seiwak okwok kwoneken umu echech uli. Sapos chunek namudak umu, echech eke chunek God nunehilau. 5Ali owobuk elpech wakawali douk wasuh God ananin balan dadag wagipechen wakli God atunu eke nugakomou, ali wape wonek beten nyumnegwih webus uli, owobukmali almagou nyak imas nyuklipu God ananich elpech umu chugakomou chukou kakwich. 6Wakuli owobuk douk wonek yowenyi douk owo yet wonek tinyumen uli, owo douk wawak wolobaichi yopichi kakwich ali awonehilau wape kalbu. Ali owo douk wo wugipech God ananin pasin e. Douk namudak ali owo wape kobi douk owo awagak ulimu. 7Yek yaklipenyu enyudak balan umu nyuklipu wunatimaguk almagou douk owowim hagakuk uli. Kedeke kipaichi chutulu ali chukli owo yowewali almagou. 8Ipak punatimaguk imas pugakomu echebuk ipak atup awilop umu pukech enechi enech echudak. Sapos enech elpech kobi chugakomu echech atup awilop umu, echech douk achatukemaguk God ananin yopinyi balan douk chahwen chagipechen uli. Ali echech douk achanubu chatoglu yowechi elpech chechalakuk echebuk douk wo chusuh God ananin balan uli e. 9Ali nyak nyuwemu almam hagak hawabukuk uli almagou owowich yeguh umu, nyak imas nyuwemu owudakmali atu owowich yeguh. Owobuk douk owowich yohwleguh chenek winyumaguk 59-poleich, ali wanu owowim atum almam chape ali wo wunak wunasonukeham ati e kipaimi uli. 10Ali kipaichi elpech chatulu chakli owo yopuwali isave wonek enyudakmali yopinyi pasin uli. Enyudak. Owo isave wagakomech kalbu owowich batowich ali isave wakech echudak kipaichi elpech chanaki kipailubi walub uli. Ali chopuk, owo isave wakwlupu God ananich elpech douk chanak owowig wilag uli echechiluh yaliluh ali wagakomu echebuk douk chalau hevi uli. Ali wihlu wehlu owo wapemu wonek enenyi enen yopinyi pasin atin. Nyak nyuwemu owobukmali atu owowich yeguh. 11Wakuli yanpoleiwali douk owowim hagakuk uli, nyak kobi nyuwemu owowich yeguh, wak. Kedeke kipainyi tinytin nyutogloma-wamu wukli wulau kipaimi almam ali owo wutukemaguk nyalik uli tinytin umu wakli wunek Krais ananin atin moul umu. 12Namudak ali owo eke balan nyupenyuwamu agundak owo wo wugipech owowin nyalik uli tinytin umu wakli adul umu eke wunek Krais ananin atin moul umu. 13Ali chopuk, owo isave woneiles wape meyoh ali wapemu walahe ati. Owo wapemu wonek witoglu wanak kipaigwi wilag. Ali watikuk kipaichi ali wata wanak wape woneyageyech. Enyudakmali pasin God douk nanubu nakli waken. 14Namudak ali yek yakli wosik umu yanpoleiwali douk owowim hagakuk uli wata wulau kipaimi almam. Ali owo wulali batowich ali wupe wunek moul umu wunek lukautumech ali wupe duldul. Umu moneken, kedeke apakich birua douk chakli wak God ananin balan uli chukli apak yowepali. 15Onou almagou douk amam hagak hawabukuk uli douk awatukemaguk yopinyi balan ali awasuh Satan ananin balan wagipechen. 16Ali sapos echech chasuh God ananin balan uli echech atup awilop umu onou almagou douk amam hagak hawabukuk uli wunech wupemu, echech imas chunek lukautumou chukou kakwich chunu echebuk douk owo tukwahewamech uli. Echech chunek namudak umu ipak God ananipu eke kobi punek nebenyi moul umu pugakomu owudak almagowamu, wak. Ipak eke pugakomu owobuk douk owowichi chanubu wak enech chupeik umu chugakoma-waluli e atu.

Amam Hape Nebemumali God Ananich Elpech Uli Amamin Balan

17Amabuk douk hape nebemumali ipak God ananipu elpech ali hagakomepu henek moul hakwukwihen kalbaluli, ipak imas putuk amamich yeguh chukih ali pukamabal kalbu utabal blunu kakwich. Yek yaklimu amabuk douk henek moul dodogowim atum umu henek skulumepu haklipepu God ananin balan uli atum. 18Umu moneken, balan nyetemu God ananik buk uli God nakli namudak. Nakli, “Echebuk bulmakauhas douk cheyotu chenek moul umu cholikwech wit umu chablamu ulubitaluli, ipak kobi puwechik echechig yowatog, wak. Echech iken chuwak anatu ouguhwitu wit.” Ali nakli enyudak kipainyi balan alagun nakli, “Echech chunek moul uli kobi chuneken meyoh, wak. Echech imas chulau utabal.”

19Ali sapos enen elpen nyuklipenyu enen balan umu ananu nape nebenalimu ipak God ananipu elpech uli nenek enen yowenyimu, nyak kobi nyumneken, wak. Sapos biech o biech atin chuklipenyamu, nyak wosik iken nyumnek echechin balan ali adakio nyuklipanamu kobi wata nuneken ati. 20Amabuk douk hape nebemimu ipak God ananipu elpech ali henek yowenyi uli, nyak imas nyuham umu hutukemaguk enyebuk yowenyi. Nyak nyuham ababuk nyultab wolobaichi God ananich elpech chuwachabal chupe abali. Ababuk nyultab, nyak imas nyitak ali nyuklipam dodogowinyi balan umu amam kobi wata hunek yowenyi. Nyak nyunek namudak umu kipaichi alagun elgeich ali kobi chunek yowenyi.

21God nanu Krais Jisas hanu God ananich enselahas chatuluhwu echechis nabes ali yek Pol yaklipenyu dodogowinyi balan umu nyumneken ali nyugipechen. Balan enyudak. Nyak imas nyuklipech enyudak atin balan yek yaklipeny-eyenyi. Nyuklipu God ananich elpech douk chenek yowenyi ulimu kobi wata chuneken chopuk. Ali nyuklipech umu, nyak kobi nyuklipechuk kipainyi yeguh hwakihechi elpech, ali wata nyuklipech kipainyi yeguh wakechi, wak. Nyak imas nyuklipech atin balan chunatimaguk elpech. 22Ali nyak kobi nyunenek wisnabul umu nyutalih ananu alman umu nunek God ananin moul, wak. Kedeke enech elpech chutulinyamu nyugakomu ananu nenek yowenyi uli alman ali chukli nyak alagun douk yowenyali kobi anan umu. Wakuli susubati nyak imas nyugamu nyudukemanu kalbu iyuh ali nyuwemu wis ananim boglom ali adakio nyuklipanamu nunek God ananin moul. Ali nyak imas nyunek enenyi enen yopinyi duldulin atin pasin God naklienyi.

23Ali yek yakli iklipenyu enen balan alagun umu agundak sig atugu ganyamu. Nyak kobi nyuwak abal atubal, wak. Nyak iken nyuwak anabal gwodubal wainibal abal alagun umu apahw kobi hwunatukenyu. Ali chopuk umu kipaigali sig kobi genyu wihlu wehlu.

24Anam almam douk henek yowenyi yopugunmaluli, apak douk madukemom umu amam douk yowemi. Ali God eke nunek skelumom nukli amam douk henek yowenyi. Ali kwali eke nubemom yowenyi amam heneken uli. Ali anam honobechuk henek yowenyi uli, apak wo mudukemom e. Wakuli kwali amamin yowenyi eke nyutoglu yopugunmu ali God eke nubemom yowenyi amam heneken uli. 25Ali douk namudak ati. Anam almam henek yopinyi pasin uli moul yopugunmu ali wolobaichi chatulum ali chadukemom. Ali anam henek yopinyi pasin uli moul hobechuken ali apak wo mudukemom e. Wakuli kwali amam eke hunowoleh hutoglu yopugunmu ali wolobaichi chutulum. Ali apak chopuk eke mudukemom.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index