Search form

2 Korin 10

Pol Nebemech Balan Echudak Chakli Chichege Ananin Moul Uli

1Enech ipak Korin isave chakli abudak nyultab yek yanu ipak mape abali, chakli yek isave yaunih yek yet. Wakuli chakli abudak nyultab yanak yapeik kipaigunmu abali, chakli yek isave yeneku-mepagu pas yaklipepu dodogowin atinyi balan. Wakuli douk yakli ipak ulkwip pulomu enyudak Krais ananin yopinyi pasin umu naunih anan yet ali neyagwleh chokwin balan umu. Yek douk yakli igipech enyudak atin pasin ali nameitu douk yasolikepamu pumnek yekin balan. 2Ali douk yakli iklipepamu punenek yologi. Ikli inak itoglomagu, yek yakli ipak kobi puneke didigichiwe otuwe iklipepu dodogowinyi balan, wak. Echebuk enech douk chakli apak mapemu magipech echudak elpech douk wo chudukemu God uli e echechin pasin uli, yek adul ayaklimu eke didigichiwe otuwe iklipech dodogowinyi balan. 3Adul, apak douk mape apudak atap. Wakuli ohwudak wanoh douk malpakoh umu mubouk enenyi enen yowenyumali, apak douk wo mulpakoh kobi echudak wo chudukemu God ulimu e, wak. 4Echudak douk mahwech malpak ohwudak wanoh uli douk wo mukwu enech apudak atapichi wanohwich echudak e, wak. Makwu God ananich chanubu dodogowich atichi echudak monekoh. Echech douk chanubu dodogowich atich chanokwnumu chubo Satan ananin dodogowin atinyi yowenyi pasin nyubihuk. 5Enech Satan ananich elpech chanu anan isave chowechik-umech yah echudak almam almagou douk chakli chulau savemu God uli. Wakuli apak dodogowipu mablomechuk yah umu mechegeik ihenyumali echechin balan nyanu echechin pasin. Apak isave mowechik ihenyumali elpechin tinytin ali isave magakomech mohul echechip ulkwip umu chunubu ulkwip pulu duldul ali chugipech Krais atunu. 6Apak wata mape mechukabal ipak umu pusuh nyanatimaguk God ananin balan pugipechen iyuh. Douk ipak pugipechen iyuh ali ababuk nyultab, chanatimaguk echebuk douk chechegeik balan uli, apak eke kobi munek larimumech, wak. Eke muklipech dodogowinyi balan umu kobi chuwich chutanuh God ananich elpech chunek lotu atugun, wak.

7Ipak patik aduk yekihw yegenyihw ali pakli yek douk wo dodogowiweli alman e. Wakuli douk yakli. Sapos ipak enen elpen nyukli enyen douk adul nyenek Krais ananin moul ulimu, orait yek yakli enyen nyugamu nyunek tinytin. Apak douk chopuk monek enyudak Krais ananin moul atin kobi enyen umu. 8Diginali Jisas Krais douk nakapu namba ali nautupamu mupe nebepalimu ipak mugakomepu. Nakli wak umu mukwu enyudak namba ali munekepu pubihuk, wak. Nakli mugakomepu piyotu dodogowipu atipamu bilip. Namudak ali sapos yek ikli inahlagul ilikuk umu namudak ele, yek deke kobi ablan nyile, wak. 9Ali yek yakli ipak kobi punek tin pukli pas yek yape yenekas uli douk yenekasumagu inek ipak elgeipu, wak. Kobi punobuk ulkwip namobuk. 10Ipak enepu isave pakli namudak. Pakli, “Anudak Pol nenekasili pas douk nowemali enenyi enen dodogowin atinyi balan nyetemali. Wakuli abudak nyultab nanapu mape matulunamu, anan douk nanubu wo dodogowinu e, wak. Neyagwleh enyi balan chopuk wo nyugakomapu e.” 11Peyagwlehume enyudak uli douk yakli pudukemech. Enenyi enen balan mape lougun menyemagu pas uli douk padukemen. Meibali nyultab mukli munaku munepu mupe abali, orait pasin apak muneken uli eke nyunubu nyunokwnumu balan douk malik menyemu-mepagu pas uli.

12Apak manubu makli wak umu mukli apakin pasin douk kobi echudak elpech douk isave chatuk echechich yeguh chakih uli, makli wak. Echech isave chanatitimu ali chenek skelim echechin pasin umu chadukemech echech chape malmu malmu. Chagipech echechin tinytin atin ali chenek skelim umu echech yet. Echebukmali elpech douk chanubu lahahaich. 13Apak eke kobi munahlagul michalakuk agudak mag douk God nautugamu apak munek enyudak ananin nakapeyen uli moul munak miyotumu, wak. Apak eke muneken munak miyotu agudak God nautugoluli mak atugu. Ali apak eke munahlagul umu enyudak atin moul douk moneken aliga manak matoglomagu ipak agnabuk Korin uli atin. 14Likuk apak manaku agnabuk Korin ali maklipepu Jisas Krais ananin yopinyi balan. Ali ababuk nyultab manakumagu ipak umu, apak douk wo michalakuk God ananigu mak e, wak. Ipak Korin douk patanuh abudak amnab douk God nautu apak umu munek moul munak mutoglomu. 15Ali apak wo munahlagul umu enyudak moul douk kipahechi cheneken ali chechalakuk agudak mag douk God nautugamu apak uli e, wak. Apak isave monek God ananin moul duldul. Umu makli ipak eke pusuh Krais ananin balan dadag pichalakuk agundak likuk palik pahwen pagipechen umu. Namudak ali apakin moul eke nyutoglu nebeben agnabuk. 16Ali ababuk nyultab, apak eke adakio munak muklipech God ananin yopinyi balan albudak lougunilub walub douk blape blagimali ipak uli. Apak eke kobi munak albudak analub walub douk kipahemi ahanak henek moul alubi, wak. Umu moneken, apak douk makli wak umu munahlagul umu enyudak moul douk amam hanak henekenyuk uli. 17Kobi enen balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. Nyakli, “Elpen nyukli nyunahlagul umu enech echudak uli, enyen imas nyunahlagul umu Diginali atunu.” 18Apak madukemech. Diginali natik elpech douk chatuk echechich yeguh chakih ulimu, anan nakli echebuk elpech douk yeguh wakech. Wakuli elpech douk Diginali nutulich nuhwalech yopichili, echech adul chanubu yeguh chakihech.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index