Search form

2 Korin 8

Echech Korin Chatalmu Utabal Umu Chugakomu God Ananich Elpech Chape Judia Uli

1O ipak yekipali elpech, apak douk makli muklipepu ali pudukemech umu agundak God nanubu nenekumech yopinyi echech ananich elpech douk chape ihalub walub enyudak provins Masedonia uli. Anan douk nagakomech meyoh. 2Nebenyi hevi nyatoglomech, ali enyudak douk nyanubu nyechakamu echechin pasin umu bilip. Wakuli echech douk chapemu chenehilau chalikuk. Adul, echech douk chanubu echudak wakech, wakuli chenehilau namudak ali chanubu chatalmogeh nebebali utabal umu chugakomu echudak enech God ananich elpech. 3Adul ati yaklipepu. Echech douk cheyabal chabalubuk chanubu chechalakuk mak douk echech deke chukech umu. Apak douk wo munalak-umech umu chiyabal namudak e, wak. Echech meyoh cheneken. 4Echech douk chanubu chakli chugakomu echech God ananich elpech chape enyudak provins Judia uli. Namudak ali chobuk utabal iyuh ali chanalak umu apak umu mulawabal-umech. 5Echech douk chabalubuk chanubu blechalakuk kobi apak makli eke blutoglomu. Ali echech douk wo chubuk utabal atubal e, wak. Susubati echech chalik chakanu echech yet Diginali cholu ananis wis. Douk chenek enyudak iyuh, ali chagipech kobi God naklimu chanaki chemnek apakin balan chahwen chagipechen. 6Likuk douk Taitas nanaku nalik nohul enyudak moul umu patalmu utabal pagakomu kipahechimu. Ali nameitu douk wata manalakumanu umu nunaku nugakomepu piyatak enyudak moul umu pugakomu kipahechi meyoh umu. 7Ipak douk pechalakuk kipaichi God ananich elpech umu ihenyumali yopinyi pasin. Pechalakuk umu agundak pasuh Krais ananin balan dadag umu, umu agundak paklipech Diginali ananin balan umu, padukemu God ananin balan kalbamu, oub baitak umu punek God ananin moul umu. Ali chopuk pechalakuk umu agundak ipak ulkwip panubu panosuh apak umu. Ali nameitu, apak makli ipak imas punubu pichalakuk umu agundak putalmageh utabal ali pugakomu God ananich elpech meyoh umu.

8Enyudak douk wo iklipepu enen dodogowinyi balan umu ipak pugipechen e, wak. Yek ati yakli iklipepamu pudukemech umu agundak kipahelubi walubich God ananich elpech chanubu oub baitak umu chugakomu kipahechimu. Umu yakli ichakamepu ali idukemech umu ipak pekech pechalakuk kipahechi chekech umu o echech chechalakuk ipak. 9Ipak douk padukemech, umu agundak apakinu Diginali Jisas Krais nanubu ulkum manosuh apak ali nagakomapu meyoh umu. Anan douk neglemu chanubu wolobaichi yopichi echudak uli, wakuli wata natukemaguk ihechumali echudak natoglu ananu nanohwagagun umu echudak uli alman umu nugakomu ipak. Natoglu nanohwagagun umu echudak uli, umu nugakomu ipak pulau wolobaichi God ananich yopichi echudak ali pupe kalbu.

10Nameitu douk yakli iklipepu yekin balan umu agundak utabal blunatal-mogeh umu. Nubuwakihin yohwlegul, susubati ipak palik oub baitak umu punek enyudak moul ali douk palik peneken. 11Namudak ali doumun yakli kalbu ipak dodogowipu atipu punek enyudak moul piyaten. Enyudak moul douk susubati ipak oub baitak umu puneken ali douk penyuhul nyape uli. Ipak pabaluluk utabal malmu, ali piyabal namobuk kobi panabaluluk umu. 12Elpech douk enech echudak chakus ali oub banubu baitak umu chuku God umu, God isave nenehilaumu nunatulich echebukmali. Anan wo nusolik atimu chukanu echudak douk echech wakech umu e, wak. 13Yek douk wo iklimu ipak piyak blunatimaguk ipakibal utabal puku chanoh-wagagun uli, umu echech chupe kalbu ali ipak wata punohwagagun, namudak wak. Yek yaklimu mugakomech umu echech apak mupe alagun ati. 14Nameitu, ipak douk patik echudak ali ipak wosik pugakomu echudak wakechi elpech. Namudak douk luhut ipak pukli punak pubihuk echudak wakepu ali echech chutik echudak umu, echech douk eke wata chubemepu be. Douk punogakogamu namudak ali eke pupe alagun ati. 15Enyudak douk kobi balan nyetemu God ananik buk uli nyaklimu. Nyakli namudak. “Elpen nyanatalmu wolobaichi echudak uli douk chanubu chanokwnumen. Wak enech chunek lep chukusuk meyoh e, wak. Enyudak enen elpen douk nyanatalmu gwodich uli, echech douk chanokwnumen. Wak chutuh e.”

Pol Naklipu Taitas Nanu Anam Hanamu Korin

16Yek Pol douk yanubu yenek tenkyumu God. Yenek tenkyumanu umu agundak nohul Taitas ali anan nanubu oub baitak umu nakli nugakomu ipak Korin. Nakli nugakomepu kobi yek yakli igakomepamu. 17Apak masolikanamu nunaku nutik ipak abali, anan douk nakli wosik. Umu moneken, anan nanubu oub baitak umu nugakomepu. Ali douk anan meyoh nanatalih umu nunaku nutulipu. 18Apak douk monek salimumagu ananu umu apak God ananipamu nanamonogu. Anabuk alman douk yeul nyakihanamu naklipech God ananin balan kalbu. Chanatimaguk God ananich elpech ihalub walub douk chatuk ananin yeul nyakih. 19Ali douk wo namudak ati e, wak. Analub walubich God ananich elpech douk chatalih-anamu nunapu mulahe ali nugakomapamu enyudak moul umu mutalmogeh utabal munak mugakomu echudak wakechimu. Apak douk monek enyudak moul umu Diginali nulau nebenyi yeul. Ali chopuk umu mugilapu elpech umu agundak apak manubu oub baitak umu mugakomu God ananich elpech douk echudak wakech uli. 20Apak douk manubu monek yologimu agundak masuh abaludak blanubu nebebali utabal douk ipak panu kipahechi pabalubuk umu pugakomu kipahechimu. Makli kedeke enech chunekapu balanyumabal. Namudak ali matukulmagu anabuk alman nanu Taitas hanamopogu. 21Apak douk manubu makli munek yopinyi atin pasin. Wakuli makli wak umu muneken agundak God ananis nabes atus umu, wak. Makli muneken duldul umu elpech chopuk chutulin.

22Apak douk monek salimumagu anabuk ananu apakinamu neilomu chopuk. Wolobaihi apak mechako-manamu enenyi enen moul ali matik umu anan wosik dodogowinu ali oub baitak neneken. Anan douk nadukemech umu ipak eke punek yopinyi atin pasin. Namudak ali nameitu douk anudak nanubu oub baitak umu nunek enyudak moul nichalakuk agundak likuk anan oub baitak neneken umu. 23Taitas ipak douk padukemanu. Anan douk nanu yek wonechlepu wonek God ananin moul wagakomu ipak uli. Amabuk anam apakimi heilanoguli almam, amam douk henek makim umu wolobaichi God ananich elpech douk chape analub walub uli. Amamin pasin douk isave heneken ali elpech chatulin chatuk Krais ananin yeul nyakih. 24Namudak ali yek yakli ipak Korin imas punekumom yopinyi pasin amabuk biam atunu almam. Umu yakli kipahelubi walubichi God ananich elpech chutik namudak ali chudukemech umu ipak douk panubu ulkwip panosuh amam. Namudak ali echech eke chudukemech umu agundak apak manahlagul umu ipak umu douk wo munek loh e, wak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index