Search form

Aposel 11

Pita Natanamomu Jerusalem Ali Naklipech Umu Anan Neneken Uli Moul

1Amam aposel hanu echech Jisas ananich elpech chape enyudak provins Judia uli achemnek umu agundak kipahechi elpech douk echech wak Juda uli e chemnek God ananin yopinyi balan ali chahwen chagipechen umu. 2Namudak ali abudak nyultab Pita nanak natogloli Jerusalem abali, echech Juda chenek bilip ali dodogowich atich umu agundak chatah yegechiweluh umaluli chahanu chakli, 3“Nyak nyanak nyawich kipahechi elpech douk wo chutah echechiluh yegechiweluh uli e echechitu wilpat ali nyanech pawak woligun.”

4Namudak ali Pita naklipech balan umu chanatimaguk chatogloluli echudak. Naklipech namudak. 5Nakli, “Yek yape yenek beten abuldak nebebuli wabul Jopa ali yatik umu kobi yanabek anas yomnis umu. Tinytin nyape ali yatik enen enyudak kobi anah nebehi lupahumali nyape nyabihi iluh utagu. Chasuhuk nubatibus apubus sili siliyuk ali chape chautin nyagluki agundak yek yapemu. 6Yagamu yatulin halakati ali yatik enechi enech apudak atapichi mahich cholali ahudak lupah. Yatik enech yabichi, enech wanalich wo chichah atili e. Yatik anaguh iguh hwanu almiguh. 7Yatulich ali yemnek anagu nigu. Ali enyudak elpen nyakli, ‘Pita, aliga nyitak nyubo echudak mahich nyichah.’ 8Wakuli yek yakli, ‘Diginyali, aduligu atugu wak. Yek yanubu wo ichah ati e echudakmali mahich, douk chanobosusih wo yopich uli e.’ Yek yakli namudak. 9Wakuli enyudak elpen nyeyagwlehi gani iluh heven uli nyakli, ‘Echebuk douk God nenekech yopich uli, nyak kobi nyuhwalech chanobosusih uli, wak.’ 10Enyudak yatulin nyatoglu bieh atuh ali wata chopuk chalawen nyaltomaguk iluh utagu.

11Ali banubu ababuk nyultab biam atunu almam douk chakagamu Sisaria hanamagu hulmali yek uli douk ahanak hatoglogu atudak yek yapenyutali wilpat. 12God ananin Michin nyaklipemu kobi ikli wak. Nyaklipemu inamom munak umu atugun. Amudak 6-poleim douk hagipech Jisas ali hape Jopa uli chopuk haname manamu Sisaria. Manak matoglu ali manatimaguk manak mawich Konilias ananitu wilpat. Anudak douk nakagasu amudak hanaku halmeli uli. 13Mawich ali naklipapamu agundak natik enen ensel nyawich nyeyotu numun ananitu wilpat umu. Natulin ali nyaklipanu namudak. Nyakli, ‘Nyukagas anam almam hunamu Jopa ali hulmali ananu alman chohwalanamu Pita uli. Kipainyi yeul douk chohwalanu Saimon. 14Pulmanu punaki ali nuklipepu balan umu nyak nyunu chanatimaguk chape nyakitu wilpat uli pumneken ali God eke wata nunolawepu putanamu ali pupe kalbu.’

15Douk aliga yanaki yohul balan yape yaklipech, wakuli God ananin Michin nyabihi nyawichech kobi likuk wata susubati nyabihi nyawich apak umu. 16Wakuli yek ulkum molomu enyudak balan likuk Diginali Jisas nakliyen uli. Nakli, ‘Jon nenek baptaisumech abal, wakuli ipak eke punek baptais God ananin Michin nyubihi nyuwichepu ali nyupenyipu.’ 17Yek yanubu yadukemech umu God douk nekech meyoluh enyudak atin Michin kipahechi elpech. Nekech kobi likuk noku apak meyoluh abudak nyultab monek bilip umu Diginali Jisas Krais abali. Namudak ali yek douk wo nebeweli alman umu iwechikumanu yah God umu nunek ananin moul umu e, wak.”

18Douk chemnek enyudak balan ali wata chuklimu chuhanu chuklipanu enen enen e, wak. Wakuli chatuk God ananin yeul nyakih ali chakli, “Namudak ali God douk nablanu kipahechi elpech echechiluh apaluh umu chukenyuk agabus yowenyi chutanamu chukanu apaluh anan ali nugakomech chupe kalbu eheh nyumneh.”

Susubati Echech God Ananich Elpech Chape Antiok Uli Chalau Yeul Kristen Umu

19Likuk ababuk nyultab chabo Stiven nagak abali, echech chenekech anagu anagu echech chagipech Jisas uli ali chalhwas chanak atin atiyuk. Enech chalhwas chanak aliga chanak chatoglu chape Finisia. Enech chatoglu chape enen ailan yeulinyumu Saipras. Ali enech douk chanak chape Antiok. Chanak chape ali chape chaklipech balan echech Juda atich umu Diginali Jisas. 20Wakuli anam douk hagipech Jisas ali hape enyudak ailan Saipras uli hanamu Antiok ali haklipech balan echech kipahechi alagun. Haklipu echech Grik yopinyi balan umu Diginali Jisas. 21Diginali nanam huluk nagakomom dodogowim atum haklipechen ali wolobaichi elpech chenek bilip. Chatukemaguk enenyi enen yowenyi ali chatanamomu Diginali.

22Echech God ananich elpech chapeik Jerusalem uli douk achemnek umu enyudak ali chakagas Banabas nanamu Antiok umu nugakomech. 23Douk Banabas nanak natoglu ali natik umu God nagakomech meyoh ali chanubu chape kalbu. Natik namudak ali nanubu nenehilau. Ali nagamu naklipech balan echech chanatimaguk. Naklipech umu echechip ulkwip pulomu chunubu dodogowich atich chugipech Diginali ananin balan namudak ati eheh nyumneh. 24Banabas anan douk yopunali alman. God ananin Michin nyawichanu nyanubu nyapenyunu kalbu ali nanubu dodogowinu atunamu bilip. Namudak ali chanubu wolobaichi elpech chawich umu echudak Diginali ananich elpech.

25Ali Banabas wata nanamu Tasis umu nutimu Sol. 26Nanak douk nogwatonu ali nalawanamu Antiok. Ali chuknin yohlegul amam hanu God ananich elpech chape ali hape henek skul umu chanubu wolobaichi elpech God ananin balan. Ali douk ablabuk wabul Antiok douk susubati elpech chobukumech enyudak yeul Kristen echech chagipech Jisas uli.

27Ali ababuk nyultab anam profet douk hapeli Jerusalem haglumali Antiok. 28Ali God ananin Michin dodogowin atin nyohul ananu amudak profet chohwalanamu Agabus uli naitak neyotu ali naklipech enen balan. Naklipech umu eke nyulbiah hech ihalub walub douk blape chukamomu echech Rom uli. Abudak nyultab Klodias nape king abali, abudak nyultab umu nyulbiah hach umu douk adakio batoglu. 29Namudak ali echech chagipech Jisas uli chabo balan umu chutalmageh utabal ali chunek salimumabal blunamu echechich elpech douk chape Judia uli. Echech chanatimaguk atin ati chanabalubuk uli utabal douk chagudukabal umu bieh kobi chonobalubuk umu ali woblabal chobolubuk umu enyudak moul. 30Douk chatalmogeh-abal ali chenek salimumabal umu echech God ananich elpech echechim nebemi gani Jerusalem. Choku Banabas uli Sol halawabal hanak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index