Search form

Aposel 16

Timoti Nanamu Sailas Uli Pol Hanak Henek Moul

1Pol nanu Sailas hanak aliga hanak hatoglu Debi ali hatukemaguk Debi hanak hatoglu Listra. Hatoglu ali hogwatu ananu nagipech Krais uli alman chohwalanamu Timoti uli nape agnabuk. Ananik mamakik douk onok Juda ali chopuk kwonek bilip umu Krais. Wakuli ananinu aninu douk ananu echech Grik. 2Ali echech Kristen chape Listra blanu Aikoniam uli chakli Timoti anan douk nanubu yopunali alman. 3Anan Pol nakli nulawanu nunamom hunak. Namudak ali natah ananihw yegenyihw. Natah ananihw yegenyihw umu moneken, chanatimaguk Juda chape albabuk walub uli chadukemech umu ananinu aninu douk ananu echech Grik. 4Ali hawich hanak walub hape haklipaguk God ananich elpech enyudak lo douk amam aposel hanu echech Kristen echechim nebemi heneken Jerusalem uli. Ali haklipechuk umu chugipechen. 5Namudak ali God ananich elpech chape ihalub walub uli chatoglu dodogowich atich umu bilip. Wihlu wehlu wolobaichi elpech chawich echech God ananich elpech ali chanubu chatoglu wolobaichi.

Pol Nape Troas Ali Natik Enech Echudak Kobi Nanabek Yomnis Natulich Umu

6Hanak ali God ananin Michin wo nyukli wosik umu huklipech balan enyudak provins Esia e, wak. Namudak ali hawich hanak enyudak bien provins, Frigia uli Galesia. 7Hanak aliga hanak hatoglu Misia ali ahaklimu huwich enyudak enen provins Bitinia. Wakuli Jisas ananin Michin wo nyukli wosik umu hunak huwich e, wak. 8Namudak ali hawich hanak olokohunin umu enyudak provins Misia aliga hanak habih anabul wabul yeulibulmu Troas. 9Ali ababuk wab Pol natik enech echudak kobi nanabek anas yomnis natulich umu. Ali natik ananu alman nape enyudak provins Masedonia uli neyotu ali nanalak napemu Pol nakli, “Nyunaki nyugakomapu agundak Masedonia.” 10Douk Pol natik enyudak julug, ali wisnabul apak matimu yah umu munamu Masedonia.+ Munak umu moneken, madukemech makli God anagilapapu umu munak muklipech ananin yopinyi balan agnabuk.

Lidia Kwatoglu Kristen

11Namudak ali malto kolohuk kwatukemaguk Troas kwanubu kwasahul kwablo kwanamu enen ailan yeulinyumu Samotres. Ali wehluwih kwasahul kwanamu Neapolis. 12Kolohuk kwoponik ali manak atapih aliga manak matoglu Filipai. Abuldak wabul Filipai douk susubeibul nebebuli wabul umu enyudak provins Masedonia. Ababul douk echech Rom chanaki chalogwabul chapenyubul uli. Matoglu ablabuk wabul ali mape eneh nyumneh.

13Ali ahudak nyumnah Sabat douk echech Juda moul wak chape meyoh ahi hanak hatogloli, ali manak matoglu adukahibulmu abuldak wabul. Matoglu manamu anabu wolub. Apak makli algasibomu abudak wolub, makli onok outuk eke kwape douk enech Juda chanak chape chenek beten umu. Manak matoglu matik onou almagou wanaki wowachabal wape ali manou mape meyagwleh balan. 14Onok almatok kwanou wape womnekapamu meyagwleh uli douk Lidia. Okwok kwanaki nebebuli wabul Taiataira ali kwapemu kwonek enen moul bisnis umu ouchibalihi luseh uli. Okwok douk chopuk kwonek lotumu God uli ali Diginali nablonu okwokwih apahw kwagamu kwobuk aligas umu Pol neyagwlehen uli balan. 15Douk kwomnek balan ali kwanu chanatimaguk chape okokwitu wilpat uli chenek baptais. Douk chokuh julug ali kwaklipapu kwakli, “Ipak pakli yek yanubu yenek bilip umu Diginali umu, yowi puname mupe yekitu wilpat.” Okwok dodogowik otuk ali magipech okwokwin balan.

Chowechik Pol Uli Sailas Hape Filipai

16Ali anah nyumnah manamu okwudak outuk umu munek beten ali onok almatok kwogwatapu yah. Okwok douk anam hataluk umu kunekumom moul meyoh uli. Enen sagabu nyapenyuk ali nyape nyokuhul kwaklipu elpech umu enenyi enen eke nyutoglomech uli. Namudak ali kwape kwatalmech nebebali utabal echech douk chanataluk uli. Umu agundak kwaklipu elpech umu enenyi enen eke nyutoglomech ulimu. 17Okwudak almatok kwagipech Pol nanu apak ali kwape kwohwalu kwakli namudak kwakli, “Amudak almam douk henek moul umu nanubu dodogowinali God nabouk ihechumali echudak chabihuk uli. Amam douk hape haklipepamu ahudak yah umu God wata nunolawepu putanamali pupe kalbamu!” 18Kwonek namudak umu wolobaihi nyumneh aliga kwonek Pol aneneilesumok. Aliga anah nyumnah natanamu naklipu enyudak nyapenyuk uli sagabu nakli, “Yek yaklipenyamu Jisas Krais ananin yeul umu nyunubu nyutukemaguk okwobuk almatok nyutogloli.” Ali banubu ababuk atubu nyultab enyudak sagabu nyatukemokuk okwudak almatok.

19Aliga hanataluk uli hatik umu agundak kuklipech balan elpech ali kutalmom utabal umu douk awak. Ali haitak hasuh Pol nanu Sailas hasonukeham halawam umu agundak wolobaichi isave chanaki chowachabal chapemu. Halawam umu nebemumali abuldak wabul uli. 20Halawam umu amam mejistret ali haklipam hakli, “Amudak almam douk anam Juda. Amam hape henek enenyi enen abuldak apakibul wabul ali henek elpech nyihihichich ali nebenyi balan nyaitak. 21Hape haklipech balan umu enyudak douk apak Rom apakin lo nyaklimu kobi mumneken ali mugipechen uli.” 22Ali echudak wolobaichi almam almagou chopuk chape chechapakam meyaluhin balan chenekam enen enen. Namudak ali amam mejistret hatulum howaluk amamih luseh ali haklimu chusakam enech echudak. 23Douk cheleyam echudak wolobaih atih cham chasito-soteyam umu julug ali chenyiglam hawich hape haus kalabus. Ali amudak mejistret haklipu anudak neyoh haus kalabus uli umu nunek wasumom kalbu Pol nanu Sailas. 24Douk mejistret naklipanu enyudak dodogowinyi balan namudak ali nalawam hawich umu manubu numunim rum atudak wilpat haus kalabus. Hawich ali howemu amamigas ayas anagu amamanyigali gagal uli palag, ali nowemu kipaigali chihah ali nenek lokumagu.

25Aliga ati olokohunib umu wab ali amam hape henek beten ali heyolub aweluh umu God. Echudak enech chenek kalabus uli douk chape chemnekam. 26Ali ahudak atuh onok nebekwi enyik kwatuk kwechomogeh ulaluh douk chawaluh umu atudak wilpat haus kalabus uli. Ali ahudak atuh chanatimaguk duahas chenejik chanakuk ali senab botokwechihuk chanatimaguk kalabus echechis wis. 27Anudak neyoh haus kalabus uli naitak ali natik umu chanatimaguk duahas chenejik chape. Natik namudak ali nakli chanatimaguk kalabus douk chalhwas ali natuki ananitu bainat umu nunobo. 28Wakuli Pol nohwalogu nebegun nakli, “Kobi nyunobo! Apak manatimaguk enyudak mape ati!”

29Ali anudak nenek wasumu kalabus uli nohwalamu chulawali eneh nyih. Nohwalaguk ali nasahul nawich umu agundak Pol nanu Sailas hapemu. Nanubu cheyalbe-chanu anagun sik ali nanubu nabih natau agundak Pol uli Sailas hapemu. 30Douk naitak nalikam hatoglu aduk ali nasolikam nakli, “Nebepali almam, yek eke inek moneken, umu God eke wata nunolawe itanamali ipe kalbu?”

31Ali haklipanu namudak hakli, “Nyunek bilip umu Diginali Jisas ali God eke wata nunolawenyu nyutanamali nyupe kalbu. Nyak nyunu chanatimaguk chape nyakitu wilpat uli.” 32Ali hape haklipanu Diginali ananin balan. Nanu echebuk douk chape ananitu wilpat uli. 33Namudak ali ababuk wab, banubu ababuk atubu nyultab anan nalawam nanak naklupumom eleb. Ali wab atub anan nanu ananich chanatimaguk chenek baptais. 34Ali nalawam hawich numun ananitu wilpat nakam enech kakwich hachah. Anan nanu almatok uli batowich chanu chanatimaguk chanech chape echechitu wilpat uli chanubu chenehilau. Umu moneken, nameitu echech douk achenek bilip umu God uli.

35Wehluwih aglupil ali amam nebemi mejistret hakagasi anam chusim hanak haklipu anudak nenek wasumu kalabus uli hakli, “Nyukwechih amabuk biam almam hunak.” 36Haklipanu ali anan nanak naklipu Pol nakli, “Amam mejistret heneki balan nyanakimu ikwechihepu punak. Namudak ali nameitu ipak wosik iken putukemaguk haus kalabus punak ali ipakiluh apaluh hlulu kalbu.”

37Wakuli Pol naklipu amam chusim nakli, “Ohwak douk onohu Rom kobi ipak umu. Henekumohu meyaluhin balan ali wo hugwatu enen yowenyi e douk hakli ohwak woneken uli, wak. Wakuli wolobaichi elpech chape chatuluhu ali hasakohu echudak ali henyiglohu wawich wape haus kalabus. Ali nameitu douk hakli hukagohu wunobechuk ati wunak, waka? Aduligu atugu wak. Amam mejistret yet hunaki agundak hulawohu wutukemaguk haus kalabus wutoglu wunak.”

38Ali amam chusim hanak haklipu amam mejistret enyudak balan. Douk hemnek umu Pol nanu Sailas amam douk chopuk anam echech Rom ali hanubu elgeim. 39Elgeim ali hanak haus kalabus haklipu Pol uli Sailas hakli, “Apak manubu makli mapilipu ipak umu enyudak monekenyumepu uli.” Douk halawam hatogloli aduk ali haklipam umu hutukemaguk ablabuk nebebuli wabul hunak kipaigunmu. 40Douk hatukemaguk haus kalabus ali hanamu Lidia okwokwitu wilpat. Hanak hatoglu hatik echech Kristen ali haklipechuk enen balan umu chupe dodogowich umu bilip. Haklipechuk ali hatukemechuk hanak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index