Search form

Aposel 3

Ananu Alman Douk Ayas Yowegas Uli Natoglu Yopunu

1Anah nyumnah 3 klok wabigun, Pita nanu Jon haitak ali hanamu atudak God ananitu nebetali wilpat. Ababuk nyultab douk isave chape chenek beten umu. 2Dua douk chuwichen chuwich numun agundak God ananitu wilpat tatawamu uli douk chohwalen Duduken Dua. Ali chanaki chasapu ananu alman nape enyebuk dua. Chanasapu napemu meichi elpech chukli chunaki chuwich numun banis atudak nebetali wilpat tatawamu ali anan nuhwalech umu chukonoguk utabal. 3Douk natik Pita nanu Jon hanak umu huwich ali nohwalam umu hukanaguk enech echudak. 4Pita nanu Jon hatulunu duk ali Pita nakli, “Nyak tuluhwali.”

5Ali natanamu natulum duk umu nakli eke hukanaguk enech echudak.

6Ali Pita naklipanu nakli, “Yek utabal wake. Wakuli eke ikenyu enech yek umu echudak. Umu Jisas Krais nanaki wabul Nasaret uli ananin yeul, yek yaklipenyamu nyitak nyulahe!”

7Naklipanu namudak ali nasuh ananin anin logul nanahul naitak neyotu. Ali ahudak atuh anudak alman ananiluh yaliluh uli luhluhwip chatoglu dodogowich. 8Ali nanotoblig nalto iluh nabih neyotu ali nape nanalahe. Ali nanamu Pita uli Jon hawich numun banis atudak God ananitu nebetali wilpat tatawamu. Nenehilaumu God ali nalahe nanotoblig natuk ananin yeul nyakih. 9Chanatimaguk elpech chatulunamu nape nalahe ali natuk God ananin yeul nyakih. 10Ali chadukemech chakli anudak alman douk isave nape enyudak dua God ananitu nebetali wilpat douk chohwalen umu Duduken Dua uli. Douk isave nape nohwalech umu echudak uli. Chatulunu chadukemanu ali loguh hwonechlukech. Ali balan wakech chape umu chakli moneken nyenekanu ali dakio naitak nalahe umu.

Pita Naklipech God Ananin Balan Gani Numun God Ananitu Nebetali Wilpat

11Chanatimaguk almam almagou chemnek umu enyudak uli douk loguh hwonechlukech ali chasahul chanakimu chutik anudak alman. Chanaki ali chatulunamu nanosuh Pita nanu Jon ali heyotu ohudak yadoh atudak God ananitu wilpat douk chohwaloh umu Solomon ananih Yadoh uli. 12Douk aliga Pita natulich ali naklipech nakli, “Ipak Isrel, ipak loguh hwonechluk-epamu enyudak umu moneken? Ipak pakli dukwechuk ohwak wagapech anudak alman umu ohwakin strong o pakli wasuh God ananin balan wanubu watoglu yopu-yopuhwali ali dakio wagapechanu nalahe, waka? Aduligu, ohwak wak! 13Apakim yamem Ebraham nanu Aisak uli Jekop amaminu God nagapechanu yopunu ali dakio nalahe. God nenek enyudak ali natuk ananinu nuganinu Jisas douk nenekumanu moul uli ananin yeul nyakih. Ali douk nanubu anabuk Jisas douk pahwonu poku amam birua umu hunak honu nugak. Pailat anudak nebenalimu gavman uli douk nakli nukwechihanu nunak fri, wakuli wak. Panubu pakanaguk agabus pakli wakanu. 14Anan douk nanubu God ananinu yopunali duldulinu alman, wakuli ipak pakli wakanu. Pohwalu Pailat umu nukwechihi anudak ananu alman douk nabo elpech chagak uli nanakumepali. 15Ali anudak yopunali alman douk nape Nebenalimu ahudak yah douk mugipechah ali mupe kalbu eheh nyumneh umu douk panu nagak. Wakuli God wata nanahul naitak nape. Ali ohwak douk watulunu wakli adul ali waklipech-umanu. 16Ohwak douk wasuh Jisas ananin balan dadag wakli adulin. Ali anudak alman douk nameitu patulunu ali padukemanu uli douk natoglu yopunamu Jisas ananin yeul atin. Wanubu wonek bilip umu Jisas ananin yeul ali dakio Jisas anan meyoh nagapechanu dodogowinu agundak ipak panatimaguk ipakis nabes.

17Yekipu sachich owachich, yek douk yadukemech umu enyudak ipak panu ipakim nebemi peneken umu Jisas uli. Ipak douk wo pudukemech kalbu e ali dakio peneken umu panu nagak umu. 18Seiwak God nohul amam profet ali hanatimaguk hakliyuk umu anudak Krais douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech uli. Hakli anan eke numnek nebehi nyih. Namudak ali nameitu enyudak God naklienyi balan douk nyanubu nyatoglu adulin atin. Douk pabo Jisas nagak.

19Namudak ali nameitu ipak douk pukenyuk agabus yowenyi ali putanamu pukanu apaluh God. Punek namudak ali anan eke kobi wata nunosuh ipak peneken uli yowenyi nupe, wak. Eke nukwleyenyuk. 20Punek namudak umu, Diginali eke nunek yopubali nyultab butoglomepu putoglu dodogowipu ali ipakich michich chulu kalbu punehilau. Ali eke nukagasi Krais anudak douk natalihanamu nunolau elpech uli nunakumali ipak. Anudak alman douk God natalihanamu nunolau ipak uli douk Jisas. 21Nameitu, anan imas nupe iluh heven aliga abudak nyultab God natalihabamu nunek enechi enech echudak chutoglu namichi abali, ali anan eke adakio nunaki. Kobi douk seiwak amam God ananim profet haklienyuk uli ananin adulin atinyi balan nyaklimu. 22Seiwak Moses douk nakliyuk enyudak balan, nakli,

‘Diginali ipakinu God eke nukepu ananu profet kobi yek umu. Anudak nukepeyanu uli profet douk eke ananu ipak yet. Ali ipak imas pusuh ihenyumali anan nuklipepu enyi balan pugipechen. 23Echebuk elpech douk kobi chumnek ananin balan chuhwen chugipechen uli, echech eke chunubu chupeik sik. Eke kobi chunu God ananich elpech chupe atugun, wak. Ali God eke nech chugak.’”

24“Aduligu, profet Samyuel nanu hanatimaguk profet douk hagimali anan uli heyagwleh God ananin balan abali, amam douk chopuk hakliehuk ehudak nameitu hatogloluli nyumneh. 25God nohul amam profet heyagwlehen uli balan nyanu enyudak enen nyanubu adulin atinyi balan kontrak seiwak God naklipaguk ipakim yamem umu, enyebuk douk ipakin. Ipak eke puglemu yopichi echudak douk enyudak balan kontrak nyaklimu eke pulawech uli. Kobi douk naklipaguk Ebraham umu. Nakli, ‘Umu nyakich batowich uli yamech, yek eke inekumech yopinyi chanatimaguk apudak atapichi elpech.’ 26Ali God natalih Anudak ananinu nasuh ananin moul uli ali nakaganu nalik nanakumali ipak umu nugakomepu nunekumepu yopinyi. Nunekumepu yopinyimu agundak nugakomepu putukemaguk ihenyumali yowenyi papemu peneken uli.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index