Search form

Aposel 4

Howechik Pita Nanu Jon Hape Haus Kalabus

1Pita nanu Jon wata hape haklipech balan almam almagou ali amam pris hanali nebenalimu amam henek was umu God ananitu nebetali wilpat uli hanak hatogloli agundak Pita nanu Jon hapemu. Hanali amam Sadyusi hanaki. 2Hanaki ali hanubu nyihihichim umu hakli Pita nanu Jon hape henek skulumu elpech umu Jisas nagak ali wata chopuk naitak. Hakli namudak ali kwali chagak uli eke wata chopuk chitaki. Amudak nebemi hakli Pita nanu Jon kobi huklipech namudak, wak. 3Namudak ali hahwom henyiglam hechuh haus kalabus. Hakli wehluwih adakio hunek balan. Umu moneken ayawabigun halakatimu wab uli. 4Wakuli wolobaichi douk achemnek amam haklipechen uli balan ali chenek bilip umu Jisas. Ali chadalehech umu, echudak chalik chenek bilip uli alagun umu douk chanubu chatoglu wolobaichi 5,000-poleich.

Halau Pita Nanu Jon Umu Echech Juda Echechin Nebenyi Kaunsil Ali Henekumom Balan

5Wehluwih ali amam nebemi Juda douk hape hasuh kwotog uli hanu amudak amam echech Juda echechim nebemi hanaki howachabal hape Jerusalem. Hanu amudak anam douk henek skulumech umu lo uli. 6Amam hanu nanubu nebenali pris Anas nanu Kaiafas hanu Jon uli Aleksanda. Amudak anam hanu Anas amam atup awilop umu douk chopuk hanaki hanam howachabal hape. 7Ali hakagas Pita nanu Jon haitak heyotu hatik amudak nebemi ali ahape hasalikagam hakli, “Ipak douk omuni nyekepu pawa dodogowipu ali dakio peneken enyudak? Umu pagapech anudak alman yopunamu? Pohul meinyi yeul penyemu dakio peneken?”

8-9God ananin Michin douk nyanubu nyawich Pita nyapenyunu kalbu ali naklipam nakli, “Ipak Isrel echechipu nebepali, doumeih ipak douk ati pakli pusolik ohwak umu wonek yopinyi umu wagapech ananu ayas yowegas-inalimu, waka? Pakli pudukemech umu agundak nenek malmu ali dakio yopunamu? 10Ali namobuk umu, ipak punatimaguk punu chanatimaguk Isrel douk pugamu pudukemech. Anudak alman douk nanubu yopunu ali nameitu neyotu agundak ipakis nabes patulunoluli, anan douk nanubu yopunamu Jisas Krais nanaki wabul Nasaret uli ananin yeul. Anudak Jisas douk penek nyilimumanu lowag kruse nagak panugomanu ali God wata nanahul naitaki uli.

11Jisas anan douk anudak alman douk enen balan nyetemu God ananik buk uli nyakliyanali. Balan enyudak.

‘Amudak utam douk ipak palak wilpat uli pakli wakam ali pomubukuk uli, God douk nomanamu matoglu anam dudukam susubeim utam ali masah woblatamu wilpat tatau dadag.’

12Wak enen apudak atapinyi elpen deke nyunalawapu mutanamali mupe kalbu e, wak meyoh. God wo nuken namba kipainyi elpen umu nyugakomapu e, wak. Nanubu Jisas atunu.”

13Amudak nebemi hemnek Pita uli Jon amamin balan ali loguh hwonechlukam. Umu moneken, amam hadukemech umu Pita nanu Jon douk wo hunek skul e. Ali hatik umu amam wak elgeim e, wakuli dodogowim atum hape heyagwleh balan. Ali nebemi hadukemech umu likuk Jon uli Pita douk hanu Jisas hape halahe hanak atugun.

14Hatik anudak alman douk ananigas ayas yopugas uli nanam heyotu atugun, ali amudak nebemi balan wakam umu hubeyenyumom uli. 15Namudak ali haklipu Pita nanu Jon umu hutukemaguk amudak rum nebemi hapenyumi hatogloguk aduk kadak. Douk hatogloguk ali amam heyagwleh howechik balan namudak. 16Hakli, “Eke munekam malmu amudak biam almam? Chanatimaguk elpech chape agundak Jerusalem uli douk chudukemech umu enyudak amam heneken uli nebenyi moul mirakel. Ali apak douk eke mukli haulal mubechuken malmu, ati wak. 17Wakuli mukli enyudak balan kobi wata nyuweyeh nyunak enech elpech alagun chumneken umu, apak ati muklipu amudak biam almam dodogowinyi balan umu amam kobi huklipech God ananin balan alagun umu enyudak Jisas ananin yeul, wak.”

18Douk habo balan namudak ali wata hohwalam hawich. Hawich ali haklipam dodogowinyi balan umu amam kobi wata hupe hunek skulumu enech elpech umu enyudak Jisas ananin yeul o hupe huklipech God ananin balan umu enyudak yeul, wak.

19Wakuli Pita uli Jon haklipam hakli, “Ohwak wutukemaguk God ananin balan nyupeik ali wugipech ipakin umu, ati ipak pakli God eke nutuluhu nukli wosik o malmu? Ipak yet iken punek skelumu enyudak balan. 20Ohwakig yowatog eke kobi gwichuk umu womneken uli balan o echudak watulich chatogloluli, wak.”

21Ali amudak nebemi haklipam enen dodogowinyi balan alagun ali hakagam hanak. Chanatimaguk elpech douk chatuk God ananin yeul nyakih umu nagapech anudak ayas yowegas-inalimu. Namudak ali amudak nebemi douk elgeim ali yah wakam umu hom o huwechikam umu. 22Anudak alman douk Pita uli Jon henek enyudak God atunu neneken uli moul ali hagapechanu yopunu uli, anan douk anechalakuk 40-poleich yohleguh.

Echech Chagipech Jisas Uli Chenek Beten Umu Chulau Strong Ali Chuklipech God Ananin balan

23Douk amudak nebemi hokwechih Pita nanu Jon ali wata hatanamu hanamu amamichi. Hanak ali haklipech nyanatimaguk balan douk nebemi pris hanu echech Juda echechim nebemi haklipam enyi. 24Douk chemnek enyudak balan ali chanatimaguk chowachabal chape atugun ali chenek beten umu God. Chenek beten namudak, chakli, “Diginyali, nyak nyanubu dodogowinyu atinyali. Nyak douk nyenek iluh, nyenek atap panu yous uli enechi enech douk chapenyugun uli. 25Seiwak nyakin Michin nyohul apakinu yamenu Devit douk nenek nyakin moul uli ali nakliyuk enyudak balan. Nakli,

‘Kipahechi elpech douk echech wak Juda uli e douk chanubu nyihihichich atich umu moneken? Echudak elpech douk chabo balan nyakus atugun meyoh umu chitak umu wanoh umu moneken? 26Echechim king hape apudak atap uli douk hape henek gibe gabe umu hitak umu wanoh. Echechim nebemi douk howachabal hape atugun umu hakli hunu Diginali nunu Anudak douk anan nanatalih-anamu nunolau elpech uli hulpak!’

27Ali aduligu atugu, nubuwakih amudak biam nebemimu gavman uli, Pontias Pailat nanu Herot douk hanaki howachabal hape atugun. Hanu echech Isrel chanu enech elpech douk echech wo Juda uli e alagun. Chowachabal chape abuldak wabul Jerusalem ali chowechik balan umu chichagiyuk Jisas. Anudak yopunali alman douk seiwak nyatalihanu ali nasuh nyakin moul uli. 28Chanaki chowachabal chape umu chunek nyanatimaguk moul douk seiwak nyak yet dodogowinyu atinyu ali nyaklimu nameitu eke chuneken uli. 29Ali nameitu Diginyali, nyitiki apak ali ulkum mulomu enyudak dodogowinyi wanohwin balan douk cheyagwlehen umu apak monek nyakin moul uli. Namudak ali nyugakomapu umu kobi elgeipu, wakuli munubu dodogowipu atupu muklipech nyakin balan. 30Nyunek salimali nyakin strong umu nyugapech agasudak senekechi yopich. Ali makli nyunek enenyi enen nyak atinyu nyeneken uli moul nyutoglu umu Jisas ananin yeul, anudak nanubu yopu yopunali alman douk nasuh nyakin moul uli.”

31Douk chenek beten umu julug ali atudak chowachabal atali wilpat guldugolotu. Ali God ananin Michin nyabihi nyawichech nyapenyich nyeyatech ali chanak dodogowich atich chape chaklipech God ananin balan. Cheyagwlehen nebegun atugun ali wo kwalowi elgeich e, wak.

Echech Chagipech Jisas Uli Chasuh Atin Balan Ali Chonogakoga-momu Enenyi Enen

32Chanatimaguk chasuh Jisas ananin balan uli douk chanubu chape atugun ali chasuh atin tinytin. Wak enen elpen nyukli enech enyenyich echudak douk chanubu enyenyich atich e, wak. Wakuli cheneyais enechi enech echechich echudak atugun ati. 33Amam aposel douk halau God ananin strong ali dodogowim atum haklipech balan umu Diginali Jisas nagak ali wata naitakumali. Namudak ali God nanubu nagakomech meyoh echech chanatimaguk chagipech Jisas uli. 34-35Namudak ali echech bilipmanami wak enen elpen nyunohwagagun umu enech echudak e. Chanatimaguk cheneinap uli atich. Echebuk douk cheglemu anab amnab o wilag uli eke chunek salimumech chuhul utabal. Ali abalabuk utabal douk chahwobal chanaki choku amam aposel. Chakam ali heyaisabal umu echebuk chanahwagagun umu echudak uli. 36Ali ananu alman chohwalanamu Josep uli douk nape. Anan douk chonalali enyudak ailan Saipras ali naitak apudak awilop Livai. Amam aposel douk hobukumanu enyudak yeul Banabas. Bawogenyumu enyudak yeul douk chakli, “Naklipech yopinyi balan umu chupe dodogowich uli.” 37Anudak Josep douk nenek salimumu anab ananib amnab ali kipahechi chatalub chakanu utabal. Chokoneyabal ali nahwobal nanak noku amam aposel.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index