Search form

Aposel 5

Ananaias Nanu Ananik Almatok Chenek Lohumu Amam Aposel Umu Echech Uli Utabal

1Chenek namudak ati ali ananu alman chohwalanamu Ananaias uli nanu ananik almatok Sapaira douk chape. Ali echech chekech anagunib umu echechib amnab kipahechi chatalub ali chekech utabal. 2Wakuli ananik almatok kwadukemech ali takanibal nanohwabaluk ali nasuhwi takanibal ati nanak noku amam aposel. Nenek loh nakli nasuhwi chuknibal nanaki nokam.

3Ali Pita nasolikanu nakli, “Ananaias, nyenek malmu ali Satan dakio nawichenyu ali nenekenyu nyalaugamu God ananin Michin umu? Nyalaugomen umu agundak nyanabukuk takanibal utabal douk nyanohwabal umu nyakib amnab ulimu? 4Nubuwakih watak nyukech amnab chutalub abali e, ababuk amnab douk nyakib atub. Aliga douk nyekechab chatalub iyuh ali utabal chopuk wosik nyakibal. Nyukli yunekabal malmu enyebuk nyakin moul. Ali moneken nyenekenyu, umu nyalau enyudak yowenyi tinytin ali nyanaki nyenek loh nyakli nyasuhwi chuknibal umu? Elpen douk wo nyulaugamu enen e, wak. Nyalaugamu God.”

5Douk nemnek Pita ananin balan wakuli nanubu nabih nagoul ali nagak. Ali chanatimaguk chemnek umu Ananaias nagak umu uli chanubu elgeich. 6Ali anam yanpoleimi hanaki hapnuganu anah lupah halawanu hatoglu ali hanak hanugomanu.

7Aliga bien atin aua nyanak nyadiyuk ali Ananaias ananik almatok Sapaira chopuk kwanak kwawichi agundak atugun Pita napemu. Agundak alaminu nagak umu douk wo kwudukemech e, wak. 8Kwawich ali Pita naklipok nakli, “Klipe, utabal pahwobal umu amnab uli douk abaludak atubal, waka?”

Ali okwok kwakli, “Adul wo, abalabuk atubal.”

9Ali Pita naklipok nakli, “Malmu namudak umu nyak nyanu nyakinu alaminu powechik balan umu pakli pichakamu Diginali ananin Michin umu? Hanak hanugamaguk nyakinu alaminu uli amabuk hawichi dua nameitu. Eke husah nyak hutoglu chopuk.”

10Douk Pita naklipok namudak ati kwanubu kwabih kwagoul kwakus agundak ananigas ayas umu ali kwagak. Ali amudak yanpoleimi almam hawichumogu douk hatik umu kwagak kwakus. Ali hokuhul hokusah hatoglu hanak hanugomok halakatimu agundak hanugamu alaminamu. 11Namudak ali chanatimaguk God ananich elpech chanu ihech elpech chemnek umu enyudak uli chanubu elgeich.

Amam Aposel Henek Enenyi Enen God Atunu Neneken Uli Moul

12Amam aposel henek enenyi enen God atunu neneken uli moul nyatoglu ali elpech chatulin. Ali chanatimaguk chasuh Jisas ananin balan chagipechen uli wihlu wehlu chanaki chowachabal chape ohwudak nebehwi Solomon ananihw yadoh atudak God ananitu nebetali wilpat. 13Adukiteichi douk elgeich ali wo chunak chunech chuwachabal e, wak. Wakuli echudak adukiteichi chatuk amam aposel hanu echech douk chasuh Jisas ananin balan chagipechen uli echechich yeguh chakih. 14Ali chanubu wolobaichi elpech chenek bilip umu Diginali ali chape chawich umu echudak douk chalik chenek bilip uli.

15Douk chatik enyudak amam aposel heneken uli moul ali nameitamu chasahi agasudak senekechi chanaki chechubuk algasih umu yegwih. Chalabik-umech matog o chabomech betog ali chechubuk chakus umu chakli kadak Pita nulahe nunaki ali nunek betenumech o wak umu, chakli ananil abalil meyoh lulawoguk enech ali yopich. 16Wolobaichi elpech chapeli chokulubi walub halakatimu Jerusalem uli chopuk chanaki. Chalawali agasudak senekechi chanu echebuk douk sagabehas chapenyich uli chanaki umu hugabeyech. Ali chanatimaguk chalawechili douk nagabeyech ali yopich uli atich.

Ensel Nyagakamu Amam Aposel Hatukemaguk Haus Kalabus Hatogloli

17Namudak ali nanubu nebenali pris nanu hanatimaguk ananim elpechim amam Sadyusi hanubu henek hinyigimu amam aposel umu enyudak amam hape heneken uli. Ali hanubu nyihihichim. 18Nyihihichim namudak ali haitak hahwom henyiglam hawich hape haus kalabus douk chenek enenyi enen yowenyili chapenyutu. 19Wakuli ababuk wab, enen Diginali ananin ensel nyanaki nyejik duahas atudak haus kalabus. Nyejikech douk nyalawam nyatoglu aduk ali nyaklipam nyakli, 20“Punak puwich numun God ananitu nebetali wilpat tatawamu ali pupe puklipech nyanatimaguk balan umu enyudak nupolein pasin umu God nunolau elpech chutanamali chupe kalbamu.”

21Amam aposel hemnek enyenyin balan ali gagluk ati hanak hawich hape henek skulumu almam almagowomu God ananin balan.

Ali anudak nebenali pris nanu ananim elpechim henemom balan hanatimaguk echech Juda echechim nebemimu echechitu nebetali kot uli hanaki ali howachabal umu hiyagwleh balan. Hanaki howachabal ali henek balan nyanamu haus kalabus umu hulawali amam aposel hunaki agundak amam nebemi hapemu. 22Douk amam henek wasumu God ananitu wilpat uli hanak hatoglu, wakuli wo hutik anam aposel hupe ye, wak. Namudak ali wata hatanamu hanak haklipam namudak nebemi hakli, 23“Manak matoglogu haus kalabus umu, duahas douk matulich chenek lokumech chanubu chape dadag. Henek was uli chusim heyotu henek was. Wakuli manak mejikech mawich ali wo mutik ananu atunu nupeik e, wak.”

24Douk nebenalimu amam isave henek was umu God ananitu nebetali wilpat uli nanu amam nebemi pris hemnek namudak ali hakli, “O, amudak aposel eke hanak hawichuk malmu?”

25Wakuli ananu alman nawichi naklipam nakli, “Mnek! Amudak almam douk penyiglam hape haus kalabus uli douk heyotu numun banis God ananitu nebetali wilpat tatawamu ali hape henek skulumech God ananin yopinyi balan.”

26Douk hemnek namudak ali nebenali nanu ananim henek was umu God ananitu wilpat uli hanak halawali amam aposel hanaki. Wak hom o hunalak hupemom e, wak. Elgeim umu hakli kedeke elpech chunaki chom chukumom utabal.

Amam Aposel Douk Wo Elgeim Umu Huklipam Balan Nebemi E

27Douk chusim halawam hanaki hawich ali hakagam heyotu hatik amudak nebemimu echech Juda echechitu nebetali kot uli. Ali nanubu nebenali pris naklipam nakli, 28“Apak maklipepu dodogowinyi balan umu makli kobi puhul Jisas ananin yeul pinyemu ali punek skulumech God ananin balan, wak. Wakuli tik, nameitu chanatimaguk elpech chape Jerusalem uli douk chemneken cheyaten ipakin balan. Ali ipak pakli pukopu balan apak umu pakli apak mabo Jisas nagak.”

29Wakuli Pita nanu amudak anam aposel hebemom balan namudak. Hakli, “Apak imas mugipech God ananin balan atin. Elpechin kobi mugipechen, wak. 30Ipak pabo Jisas penek nilimumanu neil lowag kruse ali nagak. Wakuli apakich popech yamech echechinu God wata nanahul naitak nape. 31Naitaki ali God nalawanu naltomu iluh nakih nanasapu nape nebenali agundak anunamu anan God. Ali nameitu douk napemu nugilapopu yah ali nunolawapu nutanamomu God mupe kalbu. God nenek namudak umu nugakomu apak Isrel umu mukenyuk agabus yowenyi, mutanamu mukanu apaluh ali anan kobi wata nunohwen nupemu apakin yowenyi, wak. Eke nukwleyenyuk. 32Ali apak manu enyudak God ananin Michin douk maklipu elpech umu enyudak apak matulin nyatoglomu Jisas uli. Enyudak Michin douk God anoku echebuk douk chasuh ananin balan chagipechen uli.”

Nebemi Hakli Hubo Aposel Hugak Wakuli Gameliel Nablomom Balan

33Douk amudak nebemi hemnek enyudak balan ali hanubu nyihihichim. Ali hakli hubo amam aposel hugak. 34Wakuli amudak nebemi, ananu chohwalanamu Gameliel uli naitak neyotu. Anan douk ananu Farisi ali chopuk douk nenek skulumech umu lo uli. Ihech elpech isave chatuk ananin yeul nyakih. Douk anan naitak neyotu ali naklipech umu chulawoguk amudak aposel hutogloguk aduk umu banabu nyultab meyoh.

35Douk hatogloguk ali naklipu amam nebemi nakli, “Ipak Isrel, sapos ipak pukli punek moneken umu amudak almam umu, ipak douk pugamu punek tinytin dakio punekenyumom. 36Likuk anabu nyultab, ananu alman chohwalanamu Tiudas uli douk naitak ali nakli anan douk nebenali dodogowinali alman. Ali nalau wolobaimi almam halakatimu 400-poleim hagipechanu. Wakuli chanaguk ali ananim hagipechanu uli halhwas hanak atunu atiyuk. Ali enyebuk hakli huneken uli nyanak nyabihuk.

37Enyudak nyanakuk aliga anabu nyultab ali Judas douk nanaki enyudak provins Galili uli naitak nasonuk enech elpech chagipechanu. Ababuk nyultab gavman chape chalau yeguhich umu elpech chadalehech abali, anan naitak umu enyudak ali nohul wanoh hwatik gavman. Wakuli chanaguk ali ananich chagipechanu uli chalhwas chanak atin atiyuk. 38Namudak ali douk yaklipepu. Ipak kobi pichakomech umu punekam malmu amudak almam, wak. Pukleyomuk meyoh. Enyudak heneken uli, sapos amam meyoh henyuhul heneken umu amamin tinytin umu, enyen eke nyunak nyubihuk. 39Wakuli sapos God meyoh nomuhul heneken umu, ipak eke pubilak umu punek pasimom wakuli eke pubilak puti wak. Punek namudak ali eke putik umu panu God palpak.

40Amudak nebemi hemnek Gameliel ananin balan hakli wosik ali hohwalu amam aposel hawich. Hawich douk hasakam enech echudak ali haklipam dodogowinyi balan haklimu hunak ali kobi wata huhul enyudak yeul Jisas hinyemu ali hupe huklipech God ananin balan, wak. Douk haklipam umu julug ali hakagam hanak.

41Ali abudak nyultab hatukemaguk amam nebemi hanak abali, amam douk hanubu henehilau. Umu moneken, amam douk hadukemech hakli God douk natulum ali nakli hanokwnumu chom ali halau ablan umu agundak haklipech balan umu Jisas umu. 42Wihlu wehlu amam hanubu hape haklipech God ananin balan umu Jisas Krais ali hagamu henek skulumech umu chudukemech kalbu. Haklipech hakli Jisas anan douk Krais, anudak douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech uli. Hape haklipechen numun banis God ananitu nebetali wilpat tatawamu. Nebik umu haklipechen echechig wilag.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index