Search form

Hibru 6

Apak Munubu Miyotu Dodogowipu Atupamu Bilip

1-2Apak imas mugipech Krais ananin balan michalakuk kobi likuk malik mahwen magipechen umu. Apak kobi wata mupemu munamu nyalik uli balan umu agundak mugipech Krais umu, wak. Enyen douk enyudakmali. Mukenyuk agabus enenyi enen yowenyi douk eke muneken ali God nopu mugak-umenyimu, munubu musuh God ananin balan dadag mugipechen umu, munek anasi anas baptais umu, muwemeyech wis elpech ali musolik God umu nukech ananin Michin umu, chagak uli eke wata chitakumali, God nunemech kwotog ali nukagech chunak chupe yopubuli o yowebuli walub eheh nyumneh umu. Apak kobi mupemu enyudakmali atin, wak. Nameitu douk deke munamu adodogowich umu bilip uli echechin balan. Kobi mupe mugimeh kobi elpech douk chapemu chenek kutuk hau ulaluh, wakuli chabilak wo chuwemu wilpat ulimu e, wak. 3Enyudakmali Diginali ananin balan, sapos God nukli wosik umu, orait apak wosik iken mutanamu mupe miyagwleh ali mugipechen.

4-6Enech elpech douk achemnek God ananin balan ali chanubu chadukemen kalbu kobi chape hwalalagun-momu. Chadukemu enyudak yopinyi douk nyanaki iluh heven uli, chalau God ananin Michin. Chopuk chadukemech umu agundak God ananin balan adul nyanubu yopinyi umu, God nenek enenyi enen chatik ananin pawa nyatoglu yopugunmu abudak yopubali nyultab likuk chaklimu eke butogloluli. Namudak ali echudakmali elpech chukli chutukemaguk bilip ali chunubu chukanu agabus God umu, echech douk yegwih wakech umu wata chutanamali chukanu apaluh umu. Chakanaguk agabus namudak ali enyudak douk kobi echech wata chopuk chowechik God ananinu Nuganinu lowag kruse ali chenek elpech chape chenekanu enen enen umu.

7Ipak mnek enyudak woblen balan. Wolobaih atih echah isave holu habih anab amnab. Ali sapos enech elpech chulib chu kakwich ababuk amnab ali yopichi kakwich chukihumech umu, apak douk mudukemech umu God eke nunubu nunekumab yopinyi ababuk amnab. 8Wakuli sapos abudak amnab douk naluh hlatogloluhi nadululuh hlanu yoweluhi utaluh atuluh hlukih umu, apak eke mukli abadak amnab douk yoweb. God douk nyihihi-chinamu ababuk amnab ali halakatimu nuhwalab yowebi. Ali anabu nyultab douk eke nyih hunub.

9Ipak panubu yekipali elpech, yek adul yeyagwleh enyudak dodogowinyi balan, wakuli yadukemech umu ipak eke kobi pugipech enyudakmali yowenyi pasin, wak. Umu moneken, ipak douk penek wolobainyi pasin kobi elpech douk God nanalawech chatanamali chape kalbaluli cheneken. 10God anan douk wak ananu yowenali alman e, wak. Anan eke kobi ulkum mukanaguk umu yopinyi moul ipak peneken uli, wak. Ipak douk pagakomu ananich elpech ali namudak douk pagilapanamu agundak ipakip ulkwip panubu panosuh anan umu. Ali nameitu ipak douk watak pape pagakomech namudak ati. 11Namudak ali yek yanubu yakli ipak ati punek namudak ati aliga Krais nutanamali. Punek namudak umu eke punubu pudukemech umu God eke nukepu yopichi echudak douk loubamu nyultab pape patulugun umu nutoglu nukepeyech uli. 12Yek douk yakli wak umu ipak puneiles, wak. Yakli puduk echudak elpech douk seiwak chasuh God ananin balan dadag chagipechen uli. Echech douk chenek bilip ali chanape nabes aliga chalau echudak douk God nakli adulin atin umu eke nukechech uli.

Apak Douk Musuh God Ananin Adulin Atinyi Balan Ali Mukli Anan Eke Nunekumapu Kobi Naklimu

13Seiwak God naklipu Ebraham enen adulin atinyi balan umu eke nunekumanu enech yopichi echudak. God nakli wak umu Ebraham nukli anan douk naulal. Namudak ali God nanubu nalimu iluh nalimu ananin yet yeul umu eke nunekech-umanamu atugun. God douk nalimu ananin yet yeul umu moneken, elpen douk wak enen alagun yeul nyukihen nyichalakuk anan e, wak. 14Ali naklipanu namudak. Nakli, “Aduligu atugu yaklipenyu, yek eke inubu inekumenyu yopinyi ali eke inek nyakich bahlagas chunubu chutoglu wolobaichi.” 15Ebraham nasuh God ananin balan nakli adulin ali nanape nabes nape natulugun. Nape natulugun aliga aliga God nenekumanu enyudak kobi naklipanamu.

16Apakin pasin douk namudak. Enen elpen nyukli enen balan ali kipahechi chukli enyen nyene loh umu, enyudak elpen isave nyakli adul ati nyalimu enen yeul nyakih enyi elpen enyenyin yeul. Namudak ali enyen nyanubu nyagahuk echudak elpechig yowatog. 17Ali God douk namudak ati. Seiwak nakli adul atimu eke nunekumapu yopichi echudak. Anan douk nakli wak umu apak mukli anan eke wata nunek senis umu tinytin. Namudak ali naitak nalimu ananin yet yeul umu enyudak adul eke nuneken umu atugun. 18God nenek enyudak umu apak mumnek, miyotu dodogowipamu bilip ali mudukemech umu enyudak God ananin adulin atinyi balan eke nyutoglu adulin atin. God nakli enyudak balan nyanamali apak douk amatukemaguk yowenyi ali anan nagakomapu nohwalapu manamu anan uli. Nameitu douk bien balan nyape. Enyudak anan nakli enyi adulin atinyi balan nyanu enyudak douk nalimu ananin yet yeul umu. Enyudak bien balan eke kobi nyunek senis, ali God nunubu eke kobi nunek loh, wak. 19-20Nameitu apak douk dodogowipu atupu madukemech umu God ananin adulin atinyi balan eke nyutoglu adulin atin. Apak douk monek pas Jisas kobi douk chautu enen anka nyasuh anatu bot talu dadag anagun yopugunmomu. Apak douk monek pas anan ali nalikapu nalik nanak nawich numun ahudak nebehi lupah douk hataul numun God ananitu nebetali wilpat gani iluh heven uli. Anan nenek namudak umu nugakomapu. Ali douk natoglu nanubu nebenali pris nape namudak eheh nyumneh kobi Melkisedek umu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index