Search form

Hibru 6:1-2

Apak Munubu Miyotu Dodogowipu Atupamu Bilip

1-2Apak imas mugipech Krais ananin balan michalakuk kobi likuk malik mahwen magipechen umu. Apak kobi wata mupemu munamu nyalik uli balan umu agundak mugipech Krais umu, wak. Enyen douk enyudakmali. Mukenyuk agabus enenyi enen yowenyi douk eke muneken ali God nopu mugak-umenyimu, munubu musuh God ananin balan dadag mugipechen umu, munek anasi anas baptais umu, muwemeyech wis elpech ali musolik God umu nukech ananin Michin umu, chagak uli eke wata chitakumali, God nunemech kwotog ali nukagech chunak chupe yopubuli o yowebuli walub eheh nyumneh umu. Apak kobi mupemu enyudakmali atin, wak. Nameitu douk deke munamu adodogowich umu bilip uli echechin balan. Kobi mupe mugimeh kobi elpech douk chapemu chenek kutuk hau ulaluh, wakuli chabilak wo chuwemu wilpat ulimu e, wak. 3Enyudakmali Diginali ananin balan, sapos God nukli wosik umu, orait apak wosik iken mutanamu mupe miyagwleh ali mugipechen.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index