Search form

Hibru 8

Jisas Douk Apakinu Nanubu Nebenali Pris

1Orait bawogenyumu enyudak yaklipepeyen uli balan douk namudak. Apak douk ananu nanubu yopunali nebenali pris nape. Anan douk anape agundak aninyumu enyudak nanubu dodogowinu atunali king ananin sia nyakus umu gani iluh heven. 2Douk nape ali nenek enyudak moul pris numun atudak tanubu God ananitu atutu wilpat gani iluh heven. Wak enech elpech chulotu e, wak. God anan meyoh nalatu. 3Hanatimaguk hanubu nebemi pris douk moul nyapenyum umu hulau yopichi echudak huku God. Echudak douk elpech chalawech-umanu uli ali chopuk huweh mahich hunekumanu ofa. Namudak ali anudak yaklipepumanu uli apakinu nanubu nebenali pris, anan douk chopuk imas nulau enech echudak nunek ofamech nuku God. 4Douk sapos anan nupe apudak atap ele, anan deke kobi nutoglu ananu pris, wak. Umu moneken, amudak anam pris douk ahape ali hape henek ofamu echudak hoku God kobi lo seiwak God nakaguk Moses enyi nyaklimu. 5Amam douk henek enyudak moul pris numun atudak lotuwitu wilpat tatau apudak atap uli. Atudak wilpat douk anal abalil meyoh umu atudak aduligeitu wilpat tatau gani iluh heven uli. Douk namudak ali abudak nyultab naklipu Moses umu nulak atudak selitu wilpat abali, Anan douk naklipanu dodogowinyi balan nakli, “Abudak nyultab nyukli nyulak atudak wilpat abali, nyak imas nyunek ihechumali echudak duldul nyugipech aludak abalil kobi yagilapenyu gani iluh maunten umu.” 6Wakuli nameitu enyudak moul pris Jisas neneken uli, enyen douk nyanubu nebeben nyechalakuk apudak atapimi pris heneken uli moul. Chopuk enyudak God neneken uli nupolein nyanubu adulin atinyi balan kontrak douk nyanubu nyechalakuk nyalik uli. Enyudak nupolein kontrak douk Jisas nape olokohun umu apak manu God ali nape nagakomapu. Enyudak nupolein kontrak douk nyanubu nyechalakuk nyalik uli. Umu moneken, enyen douk nyakli adulin atinyi balan umu apak eke munubu mupe kalbu.

Enyudak Nupolein Nyanubu Adulin Atinyi Balan Kontrak Douk Nyanubu Nyechalakuk Nyalik Uli Kontrak

7Douk sapos nyalik uli kontrak nyunubu duldulin ele, orait God deke kobi wata nukapu nupolein, wak. 8Wakuli God natik ananich elpech ali nakli yowenyi douk nyapenyich. Ali nakli namudak, nakli,

“Yek Digiweli douk yakli, ‘Nyultab eke butoglu umu yek inu echech Isrel uli Juda eke mupe atugun ali muwechik nupolein adulin atinyi balan kontrak.’

9Enyudak nupolein kontrak eke kobi nyuduk enyudak seiwak yanu echechich popech yamech mowechiken uli, wak. Echudak douk abudak nyultab yalawechi Isip ali yalikechi manakili. Yalawechi wakuli wo chugipechen duldul e enyudak nyalik uli kontrak. Namudak ali yatanamu yekechuk agab. Yek Digiweli yakli namudak.”

10Yek Digiweli yakli kwali anabu butogloluli nyultab, yek eke inu echech Isrel muwechik enen adulin atinyi balan kontrak. Balan enyudak, ‘Yek eke ilu nyunatimaguk yekin lo nyupe echechin tinytin ali chopuk eke inyemu nyupe numun echechiluh apaluh. Inek namudak ali yek eke ipe echechiwe God ali echech eke chupe yekich elpech.

11Ali ababuk nyultab, echech eke kobi wata chitak chunek lainim umu enech echech atulub walub umu o atugu nyunugamu chudukemu yek Digiweli, eke wak. Chunatimaguk yeguh wakechi elpech chunu yeguh chakihechi eke chudukeme uli atich.

12Umu moneken, yek eke inelekech inekuk echechin cheneken uli yowenyi ali kobi wata ulkum mulomen, wak.’”

13Enyudak balan, God douk naklipapamu enen nupolein adulin atinyi balan kontrak. Ali namudak douk nagilapapamu nakli nyalik uli kontrak douk apak magipechen uli, enyen douk moul waken. Ipak douk padukemech. Ihechumali enechi enech seiwakichi alichi echudak, echech douk moul wakech ali huluk umu eke chunubu chunak chuwichuk.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index