Search form

Jems 1

1O ipak God ananipu elpech, ipak Juda. Ipak asudak 12-poleis nebesi awilas douk patukemaguk ipakilub walub panaku pape panakuk kipailubi walub uli. Yek Jems douk yenek God ananin moul yape chakamomu anan nanu Diginali Jisas Krais uli yenekumepagu asudak pas ipak. Yek yenemepagu gude ipak.

Traim Nyutoglo-mapamu Eke Nyunekapu Mutoglu Dodogowipu

2O ipak Kristen. Meibali nyultab ihenyumali enenyi enen traim nyutoglu ali nyichakome-pamu, ipak imas punehilau ali pukli enyen douk yopinyi. 3Umu moneken, ipak padukemech, ababuk nyultab traim nyutoglu nyichakomu ipakin bilip abali, enyen eke nyugakomepu nyunekepu putoglu dodogowipamu pusah hevimu. 4Douk namudak ali ipak imas piyotu dodogowipu atipu pupe namudak ati. Umu aliga ipak punek wolobainyi yopinyi atin pasin chopuk ali enyudak pasin umu piyotu dodogowipamu pusah hevimu eke nyutoglu dodogowin umu ipak. Ipak punek namudak umu putoglu yopipali kobi douk God naklimu. Ali anan nutulipamu, anan kobi nutik enen yowenyi nyupenyipu. Ali ipak eke kobi punohwagagun umu enen God ananin pasin.

Echebuk Douk Chunek Sot Umu Yopinyi Tinytin Uli Imas Chunek Beten Chusolik God

5Sapos enen elpen nyunek sot umu yopinyi tinytin umu, enyen imas nyunek beten nyusolik God ali anan eke nuken enen alagun. Umu moneken, anan i save nokechech meyoh wolobaichi echudak wolobaichi elpech wakuli anan wo nyihihichinu nuhech ati e, wak. 6Wakuli ababuk nyultab enyen nyunek beten nyusolik God umu, enyen imas nyunubu nyunek bilip nyukli adul ali nyunek beten nyusolikanu. Enyen kobi nyusuh bien tinytin ali nyukli, “God eke numnek yekin beten ali nuke echudak yek yasolik-anamech uli waka wak?” Enyen ulkum kobi mulu namudak, wak. Umu moneken, enyebuk elpen douk enyenyim ulkum mulu namudak uli, enyenyin tinytin douk nyape kobi yous molub batuk umu. Wihun naluwi ali nenek yous hichi hicho gwolu gwagipech wihun nalu nanak umu. 7Ali enyebuk elpen kobi nyukli Diginali eke nuken enech echudak, wak. 8Umu moneken, enyen nyasuh bien tinytin ali nyanatimaguk moul enyen nyeneken uli, enyen wo nyusuh atin tinytin ali nyuneken kalbu e.

Chanohwagagun Uli Chanu Chonokwalmu Wolobaichi Echudak Uli

9Echebuk Kristen douk chanohwagagun umu echudak uli, echech imas chunehilau. Umu moneken, God douk anatuk echechich yeguh chakih. 10Ali echebuk douk chonokwalmu wolobaichi echudak uli chopuk imas chunehilaumu agundak God naunih echechich yeguh umu. Umu moneken, echechich echudak eke chunubu chunak chuwichuk kobi douk plawahas douk chatoglu wichap patoglu ulah ulimu. Echech douk chape banabu meyoh nyultab wakuli wata chopuk alich. 11Ipak padukemech, douk wah hatau habo wichap alip ali apapich dudukech plawahas chopuk alich ali chanak chawichuk. Ali echebuk elpech douk chonokwalmu wolobaichi echudak uli, anah nyumnah echechich wolobaichi echudak eke chunak chuwichuk namobuk ati. Ababuk nyultab echech eke chupe chunek moul bisnis umu chulau utabal. Wakuli echechich echudak eke chunak chuwichuk.

Traim Nyutoglu Nyichakomu Elpech Umu

12Elpen douk nyiyotu dodogowin ababuk nyultab enenyi enen traim nyutoglomen nyichakomen abali, enyen iken nyunehilau. Umu moneken, ababuk nyultab enyen nyiyotu dodogowin nyunek win umu enyebuk nyunatimaguk traim umu, kwali enyen eke nyupe kalbu eheh nyumneh. Enyen eke nyupe kalbu kobi douk God nuken prais umu. God douk nakli enyudak adulin atinyi balan umu echebuk elpech douk ulkwip punosuh anan uli eke chupe kalbu eheh nyumneh. 13Ali meibali nyultab enen traim nyutoglu nyichakomu enen elpen umu nyunek yowenyimu, enyen kobi nyukli, “God neneke ali dakio yenek yowenyi.” Wak. Umu moneken, God douk oub wo bitakanu atimu nunek yowenyi e. Ali chopuk, anan douk wo nuklimu nichakomu enen elpen umu nuneken nyunek yowenyi e, wak. 14Ababuk nyultab traim nyutoglomapu ali nyichakamapamu munek yowenyimu, epep douk apakip yowepi ulkwip atip penekapu ali apakiluh apaluh hlapahul ali hlenekapu monek yowenyi. 15Ali apak ulkwip polomu yowenyi ali panubu penekapu monek yowenyi. Ali aliga enyudak yowenyi eke nyutoglu nebeben ali eke nyunubu nyopu mugak munak muwichuk.

16O ipak Kristen, yek douk ulkum manubu manohwepu. Douk namudak ali yakli ipak punenek yologimu kobi pukwutuk enen enyudakmali yowenyi nyunek lohumepu, wak. 17Chanatimaguk enechi enech yopichi echudak chalawech meyoh kobi presen-umaluli douk chanaki iluh heven. Echudak yopichi echech douk anudak apakinu nebenali Aninu God douk nenek chanatimaguk enechi enech echudak douk chaglak iluh utagaluli nakapeyechi. Anan douk wo nunek senisumen ati e ananin pasin kobi douk abaliguh umu e, wak. Abaliguh isave hwonek senis, enebik umu hwatoglu louguhwi, ali enebik umu hwatoglu banoguhwi. Wakuli God douk wo nunek senis ati e. Anan nape namudak ati. 18Ali anan yet nagipech ananin atin laik ali nenekapu matoglu nanubu nalik uli lain batowich umu chanatimaguk elpech chanu enechi enech echudak anan nenekech uli. Anan nenekapu mape namudak umu ananin adulin atinyi balan atin.

Apak Imas Mumnek God Ananin Balan Ali Mugipechen

19O ipak Kristen douk yek ulkum manubu manohwepaluli! Ipak imas ulkwip pulomu enyudak balan. Ipak punatimaguk imas punek wisnabul umu pumnek balan wakuli ipak kobi pubemech balan wisnabul. Ali chopuk, ipak kobi nyihihichipu wisnabul. 20Umu moneken, enyudak pasin umu elpech nyihihichich umu eke nyukwalmali yowenyi pasin. Enyen eke kobi nyukwalmali enyudak God naklien uli duldulinyi pasin, wak. 21Douk namudak ali nameitu ipak imas putukemaguk nyunatimaguk nyabosusih uli yowenyi nyunu enyudak nyunatimaguk yowenyi douk elpech cheneken wolobaihi atih uli. Ali ipak imas pupe chakamomu God nunu elpech ali pulau God ananin balan douk likuk anan nawen nyape numun ipakiluh apaluh uli. Enyudak balan douk dodogowinyumu nyugakomepu nyulawepu putanamu punamu anan.

22Ali ipak kobi pumneken meyoh God ananin balan, wak. Ipak imas pumneken ali pugipechen. Sapos ipak pumneken meyoh umu, ipak douk penek loh umu ipak yet. 23Echebuk elpech douk chemneken meyoh ali wo chugipechen uli e, echech douk kobi elpen douk nyanatik enyenyigu yamagu glas ulimu. 24Enyen nyanatik julug ali nyanak. Wakuli ahudak atuh enyen ulkum mokenyuk umu enyenyigu yamagu gapemu. 25Wakuli God ananin lo douk nyokwachih-apamu enyudak nyowechik-apaluli yowenyi pasin ali nyenekapu mape fri uli douk nyanubu susubein yopinyi lo. Ali enyebuk elpen douk wihlu wehlu nyapemu nyatulin kalbu bawogenyumu enyudak lo ali nyagipechen uli, God eke nunekumen yopinyi enyebuk elpen umu nuneken nyunehilaumu enyebuk pasin enyen nyeneken uli.

26Ali sapos enen elpen nyukli, “Yek yasuh Krais ananin balan ali yenek lotumu God,” wakuli enyen kobi nyunek bos umu enyenyitu yokwatomu, enyen douk nyape nyenek loh umu enyen yet. Douk namudak ali agundak enyen nyape nyanamu lotumu nyunu enyenyin bilip eke kobi kwalowi omi nyugakomen, wak. 27Douk yopinyi pasin umu munek lotu ali apakinu Aninu God nutulupu nukli apak duldulipali balan wakapalimu, apak imas munek namudak. Sapos enech batowich echechich mamechich chugakuk, ali echech atich chupeik o sapos ananu alman nugakuk ali almatok atuk kwupeik umu, apak imas mugakomech umu enenyi enen. Ali mugakomech mukech enechi enech echudak echech tukwahechumech uli. Ali chopuk, apak imas mupe duldul ali apubuk atapin yowenyi pasin kobi nyunek apakiluh apaluh hlubosusih.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index