Search form

Luk 8:27-29

27-29Agnabuk ananu ablabuk wabulinu douk sagabehas chapenyunu ali chenekanu nogugakaluli nape. Wolobaihi nyumneh echudak sagabehas chahwanu dadag anudak alman. Ali loubamu nyultab anan wo nihlu ati e luseh, ali wilpat wo nupe ati e. Ali elpech isave chatulunu wihluwehlu ali chahwanu chape chakwu senab chowechik ananich loguh aias. Echech chowechikanu wakuli anan naplukech abudak senab ali echudak sagabehas chalawonu chanak wohigunmu elpech wak umu. Anan nanak nape hulusigwiluh gani matmat.

Douk amam hanak hatoglu ali Jisas nabih nakih neyotu buknap ali anudak sagabehas chapenyunali nanaki natoglomanu. Ali natik Jisas ali nohwalu nebegun ali nanak nabih nakus atap halakatimu Jisas ananiluh yaliluh. Ali nohwalu nebegun nakli, “Jisas, Nanubu Nebenali God ananinyu Nuganinu! Nyak nyakli nyuneke malmu yek? Yek yanalak yeilmenyamu yakli nyak kobi nyuneke ilau nebehi nyih.” Anan naklipanu namudak Jisas umu moneken, Jisas douk adukwechuk nahu echudak sagabehas umu chutuke-managuk chutoglu chulhwas.

30Ali Jisas nasolikanu nakli, “Nyak nyonohwalu malmu?” Ali anan nakli, “Apak Wolobaipali Sagabehas.” Anan douk nakli namudak umu moneken, wolobaichi sagabehas chawich chapenyunu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index