Search form

Mak 4

Jisas Naklipech Woblen Balan Umu Ananu Nowachak Wit Ananumu Yawihas Uli

(Matyu 13:1-9; Luk 8:4-8)

1-2Ali Jisas wata chopuk nanak nape nenek skulumech naklipech yopinyi balan gani buknapin umu nebenyi raunwara Galili. Ali chanubu wolobaichi elpech chanaki chape Jisas napemu. Douk namudak ali anan naitak nalto netemu anatu bot douk tolu raunwara uli. Ali echech cheyotu buknap ali anan netemali bot nape nenek skulumech naklipech wolobainyi yopinyi balan naklipech woblen atin. 3Nakli, “Ipak pumnek! Ananu alman nowachak wit ananumu yawihas. 4Anan nowachatu ali anatu tabih takus yah, ali almiguh hwanbih hwotohul hwatowoh. 5Ali anatu tabih takus utabal umu. Ali douk amnab wo wolobaibi e ali atat pupuwolotu takih wisnabul. 6Wakuli nubaluh wo hlugluk atap e. Ahlaluh hlabih hletemaguk utabal ali wah hatau hatu ali alitu. 7Ali anatu taglukuk naluh hlatoglop uli wichap ali pupuwolotu takih. Douk takih, wakuli apudak wichap popakwilatu ali atat wo tukih nebetalimu chulkwip pil e. 8Wakuli anatu taglukuk yopubi amnab ali pupuwolatu takih nebetali ali wolobaitali teil. Anatu, 30-poleitu teil atutu ati biguhitu wit. Ali anatu 60-poleitu, ali anatu 100-poleitu.”

9Douk Jisas nakliyuk namudak ali anan naklipech nakli, “Ali nameitu ipak aligas sapenyipali imas pugamu pumnek yekin balan ali pugipechen.”

Jisas Naklipech Bawogen Umu Balan Umu Agundak Douk Anan Naklipech Woblen Atin Umu

(Matyu 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Douk wolobaichi elpech chatukemanaguk chanak, ali Jisas atunu nanu ananim 12-poleim disaipel hanu echudak enech chagipech Jisas uli atich chape. Ali echech chasalikanamu nuklipech umu bawogen umu enyudak woblen balan anan nape naklipech enyi. 11Ali anan naklipech nakli, “God douk anaklipepu bawogen umu balan umu enyudak woblen balan ipak atipamu eke chuwich agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu. Wakuli chanatimaguk adukichi eke wak. Echech eke chumnek woblen atin. 12Douk namudak ali, ‘Echech eke chutulugun wakuli eke kobi chutik enech echudak. Ali chopuk eke chumnek balan, wakuli eke kobi chudukemu bawogen umu, wak. Umu moneken, kedeke chudukemu bawogen umu ali wata chutanamu chukanu apaluh God ali anan kobi nunohwen umu echechin yowenyi ali nukwleyenyuk.’”

Jisas Naklipech Bawogen Umu Balan Umu Andudak Nowachak Wit Yawihas Uli

(Matyu 13:18-23; Luk 8:11-15)

13Ali Jisas nasalikech nakli, “Ipak wo pudukemu bawogen umu enyudak woblen balan dukwechuk yaklipepeyen uli e? Douk namudak ali ipak eke pudukemu nyunatimaguk woblen balan douk eke yek iklipepeyen uli malmu? 14Anudak alman nowachak wit uli douk kobi ananu naklipech God ananin yopinyi balan uli. 15Ali atabuk douk tabih takus yah uli douk kobi echebuk elpech douk chemnek God ananin balan wakuli Satan nanaki natulich nalawaguk enyudak yopinyi balan douk nyape echechiluh apaluh uli. 16Ali atabuk douk tabih takus utabal umaluli douk kobi echebuk elpech douk chemnek God ananin balan ati wakuli chanubu chenehilaumen chahwen chakli wosik uli. 17Ali echech chalawen wakuli echech wo chuhwen dadag e. Echech chahwen chagipechen banabu nyultab meyoh. Ali douk aligasumu enen hevi nyatoglomech o chenekech anagu anagamu agundak chasuh enyudak God ananin balan umu, ali wisnabul chatukemaguk echechin bilip. 18-19Ali atabuk douk tabih taglukuk naluh hlataglapi wichap uli, douk kobi echebuk elpech douk chemnek God ananin balan, wakuli echech chenek warimu chakli chupe kalbu apudak atap uli. Echech oub baitak umu chunokwalmu wolobaichi enechi enech echudak ali chenehilaumu apudak atapichi atich. Douk namudak ali echudak enechi enech chowechik echechip ulkwip ali echech wo chusuh God ananin balan dadag e. Echech chanubu ulkwip pekechuk umu enyudak God ananin yopinyi balan echech chemneken uli. Ali echech chatukemenyuk ali wo chunek enyudak yopinyi pasin douk God nakli echech chuneken uli e. 20Ali atabuk douk tabih takusuk yopubi amnab uli douk kobi echebuk elpech douk chemnek God ananin balan ali chahwen dadag chagipechen uli. Ali echech chenek wolobainyi yopinyi pasin. Ali echech chape kobi douk biguhitu wit umu. Anatu, 30-poleitu teil atutu ati, anatu 60-poleitu, ali anatu 100-poleitu.”

Jisas Naklipech Woblen Balan Umu Lam Douk Chehemen Chopakwilen Anatu Baket Uli

(Luk 8:16-18)

21Ali Jisas wata chopuk naklipech nakli, “Deke kobi enen elpen nyuhemu enen lam ali nyitak nyupakwilen anatu baket o nyinyiglen chakamu anatu bet, wak. Enyen deke nyuhemen ali nyinyemu chihah-inyumu tebol umu enyen nyuglakumech. 22Ali enechi enech douk chonobechuk chakus uli eke wata chutoglu yopugunmu. Ali enechi enech douk elpech chechukalich chakus uli eke wata chichlekech chukus yopugunmu. 23Ali nameitu ipak aligas sapenyipali imas pumnek yekin balan ali puhwen dadag pugipechen.”

24Ali anan naklipech enen balan alagun nakli, “Ipak ulkwip pugabe pulomu enyudak balan douk ipak pemneken uli ali pugipechen! Umu moneken, sapos ipak pugabe pumneken pugipechen umu, God eke nugakamepu pudukemu enen yopinyi balan alagun. 25Ali echebuk douk chulau God ananin balan chudukemen kalbaluli, God eke wata nugamu nuklipech enen alagun. Wakuli echebuk douk wo chudukemu ananin balan uli e, enyebuk gwodin echech chahwen uli eke wata nutulichenyuk.”

Jisas Naklipech Woblen Balan Umu Ananu Nowachak Chulkwip Pataglomu

26Ali Jisas naklipech enyudak balan alagun nakli, “Elpech chawich umu agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu eke kobi enyudak woblen balan umu. Balan enyudak. Ananu alman nanak nowachak chulkwipech kakwich ananigu nahabigu. 27Anan nowachepuk julug ali nanak. Ali ihabus webus anan nechuh, ali nyumnegwih naitak nalahe. Ali ababuk nyultab epudak chulkwip pape pupuwolep pakih. Wakuli anan douk wo nudukemech umu agundak epep pupuwolep pakih umu e. 28Abab amnab yet benekep pupuwolep pakih nebepi ali chulkwip peil. Ali susubuati pupuwolep pakih ali palik penek chus, wakuli pakih lowipi penek ulub ali wolobaipi chulkwip peil. 29Douk peil aliga pauh, ali anudak alman nasuh ananip ponodalech uli nogwotep nanak noble epudak chulkwip. Umu moneken, epep douk apauh ali ababuk nyultab umu chusagunmu kakwich abali douk abatoglu.”

Jisas Naklipech Woblen Balan Umu Enen Lowag Yeulin Umu Mastel Uli Enyenih Nahw

(Matyu 13:31-32; Luk 13:18-19)

30Ali Jisas naklipech nakli, “Elpech chawich umu agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu eke kobi moneken umu? Yek eke iklipepu moneken woblen balan umu pudukemech? 31Agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu eke kobi onoh chokuhwi mastetih nahw umu. Ohwoh douk hwanubu chokuhwi hwechalakuk hlanatimaguk naluh elpech isave chawoluh yawihas uli. 32Ananu alman nau onohw mastetih nahw ananumu yawihas. Ali ohwohw puwoloh hwakih hwonek nebenyi lowag nyechalakuk kipaigosi chokugosi lowas satau yawihas uli ali nyenek nebewali yeguhwiyu. Ali almiguh hwanak hwowemu logos ali hwotemu hwonobechuk umu wah.”

Jisas Naklipech Balan Ali Naklipechen Woblen Atin

(Matyu 13:34-35)

33Ali Jisas nape naklipech ananin yopinyi balan, ali naklipech wolobainyi woblen balan kobi douk dukwechuk naklipechen uli. Anan naklipech wolobainyi woblen balan douk nyanokwnumu echechin save uli. 34Ali nyanatimaguk balan anan naklipechen uli, anan naklipech woblen atin. Wakuli ababuk nyultab anan atunu nanu ananim disaipel atum hapemu, anan nape naklipam bawogen umu nyanatimaguk balan.

Jisas Nahu Nebenali Wihun Nanak Neiluk

(Matyu 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Douk wabigun ahabuk atuh nyumnah, Jisas naklipu ananim disaipel nakli, “Aipo, apak munak gani woblahahin umu raunwara.” 36Ali amam hatukemaguk echudak wolobaichi almam almagou chapeik, ali amam halto atudak bot douk Jisas adukwechukuk nalik nakih netemomu ali halawanu nanamom hanak. Ali onog botog chopuk gwagipech amamitu bot gwanak. 37Ali douk amam hanak wakuli nanubu nebenali wihun nalu ali nenek nebebi molub batuk. Ali abal blakih blagluk bot ali atat halakatimu chuknitomu abal. 38Ali ababuk nyultab Jisas nanak nananibamu pilo ali nechuh gani tagikumoguk bot. Ali douk ananim disaipel hatik namudak ali hanak habalunu hakli, “Nebenyali Tisa, apak ahalakatimu mugak wo. Nyak wo ulkum mulomu agundak douk eke apak mugak umu e?”

39Douk amam haklipanu namudak ali naitak nahu anudak wihun uli molub nakli, “Ipak punubu punak piluk!” Ali echech chanubu chanak cheiluk. Wihun wak nulu e ali molub chopuk wo butuk e. 40Ali Jisas natanamu naklipam nakli, “Ipak elgeipamu moneken? Ipak wo punek bilip e umu moneken?” 41Wakuli amam hanubu elgeim ali amam yet hanaklipamu hakli, “Anudak monokanu alman? Wihun uli yous chopuk douk chemnekanu.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index