Search form

Matyu 10

Jisas Ananim 12-poleim Aposel Amamich Yeguh

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Jisas nahwalu ananim 12-poleim disaipel hanaki heyotu atugun ali nokom ananin pawa. Nokom pawa umu huhiyah sagabehas chutukemaguk elpech chutoglu chulhwas. Chopuk umu hugabech ihagamali anagali anagu sik genekech uli elpech yopich. 2Amam 12-poleim aposel amamich yeguh douk echudak: Susubeinu douk Saimon. Kipainyi yeul nonohwalu Pita. Anan nanu ananinu owaninu Andru, Jems nanu ananinu owaninu Jon. Amam douk Sebedi ananim nugamim. 3Pilip nanu Batolomyu. Tomas nanu Matyu douk nalau tagis uli. Alfias ananinu nuganinu Jems. Ananu Tadias. 4Ananu Saimon. Anudak Saimon douk natanuh ananu lain almom chohwalam umu Selot.+ Amam hanu Judas douk nanaki wabul Kariot ali douk eke nugilapu Jisas ananim birua anan Jisas uli.

Jisas Nokom Moul Ananim 12-poleim Aposel

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-5)

5Jisas naklipu amudak 12-poleim aposel enyudak balan ali nakagam hanak. Balan enyudak. Nakli, “Ipak kobi punak agundak kipahechi douk echech wak Juda uli e chapemu, wak. Chopuk echech Sameria echechilub walub kobi punak puwichalub, wak. 6Wakuli douk yakli punamu echech Isrel atich. Echech douk wo chudukemu God ananin balan e, wak. Chape kobi chanak chawichuk uli sipsip umu. 7Punak puklipech namudak. Pukli, ‘Abudak nyultab umu elpech chuwich umu agundak God nape nebenalimu ananich elpech umu douk ahalakatimu eke butoglu.’ 8Punak pugapech agudak genekech uli yopich. Puhul chagak uli chitak. Pugapech yowegali agudak lepra gapenyich uli elpech ali gutukemechuk yopich. Puhiyah sagabehas chutukemaguk elpech chutoglu chulhwas. Okudak outuk umu punek enyudakmalimu douk yekepeyok meyoh. Wo putaluk e. Namudak ali abudak nyultab ipak punak pugabe enech elpech umu, ipak kobi wata puhwalech umu chutalipu, wak. Pugabeyech meyoh. 9Punak abali, ipakigas bagos kobi pitak pukli punoluk anal gwol o enen siliwain o enen kapain mani punohwen punak, wak. 10Punak ahudak yah abali douk yakli kobi punatabak anagas begas, wak. Punak meyoh. Kobi pitak punosuh eneh kipaich luseh o kipaich sandelahas alagun, wak. Punenekech uli atich chupemepu. Butip chopuk kobi punosuh enep. Echebuk douk ipak punak punek moul puklipech God ananin balan uli, echech imas chukepu pichah uli kakwich.

11Ablabuk chokubuli o nebebuli wabul ipak punak puwichabul uli, ipak imas punak putimu enen yopinyi elpen douk eke nyukli wosik umu ipak punen pupeuli. Pugwatu enen ali punu enyebuk atin pupe aliga putukemaguk ablabuk wabul punak. 12Susubati pukli punak puwich anatu wilpat umu, susubati ipak imas punemech gude ali puklipech pukli, ‘Apak makli God nunekumepu yopinyi ali ipakiluh apaluh hlulu kalbu.’ 13Sapos atabuk wilpatichi chuklipepu wosik umu punech pupemu, echech douk eke chupe kalbu kobi ipak paklipech umu. Wakuli sapos echech chukli wak umu ipak punech pupemu, orait enyudak balan douk penemech gude ali paklipech umu chupe kalbamu eke wata nyutanamumali ipak ali ipak pupe kalbu. 14Ali sapos kobi enech elpech chuklipepu wosik umu punech pupe o chukli wak umu chumnek ipakin balan umu, ipak imas putukemaguk atabuk wilpat o wabul ali punak. Punak abali, ipak imas pugudupechuk ipluk ipakiluh yoliluh kukusuk umu echech chutulipu ali chudukemech chukli echech douk chenek yowenyi. 15Adul ati yaklipepu. Seiwakichi elpech douk chape Sodom uli Gomora, echech douk chanubu chenek yowenyili elpech. Wakuli ahudak nyumnah God ananitu nebetali kwot tunenek ahi, ablabuk wabul douk chakli wak umu chemnek ipakin balan uli, anan eke nunubu nunekumech yowenyi nyichalakuk enyudak eke nuneken umu echech Sodom chanu Gomora uli.”

Jisas Naklimu Enenyi Enen Hevi Eke Nyutoglomu

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16Ali Jisas wata nagamu naklipu ananim disaipel nakli, “Ipak mnek. Eke inek salimumepu punak kobi echudak wo dodogowich uli e mahich sipsip chanak olokohun umu wanalig nubag umu. Namudak ali ihechumali echudak ipak punak pukli punekech uli, ipak douk pugamu pudukemu dukemu dakio punekech, kobi iguh umu. Chopuk ipak imas pigimah kobi oguhudak machubiguh almiguh umu. Ogwoguh douk wo huklimu hunek enen yowenyi ati e, wak. Ipak douk pugimeh namobuk ati. 17Ipak punenek yologimu yowemi almom. Amam douk eke hunaki huhwepu hulawepamu nebemi douk hape hasuh kwotog uli. Hulawepu hunemepu kwotog ali eke chusakepu echudak gani numun wilag douk chape cheagwleh balan ogwi. 18Ipak douk pagipech yek. Namudak ali eke chuhwepu chulawepamu nebemumali gavman uli hunu amam king umu puklipam yekin balan ali hemneken. Punak ali douk kalbamu puklipam yekin balan amabuk nebemi hunu echebuk douk wo chudukemu God uli e. 19Ababuk nyultab chulawepamu kwot abali, ipak kobi elgeipu pukli kedeke piyagwleh monoken balan o pubeyenyumech malmu, wak. Banubu ababuk atubu nyultab God eke nugilapepu enyudak balan douk ipak eke piyagwlehen uli. 20Balan piyagwlehen uli eke kobi ipak meyoh piyagwlehen, wak. Enyen douk eke ipakinu aninu God ananin Michin nyuwichepu ali nyipahul umu piyagwlehen.”

21“Ababuk nyultab enenyi enen hevi nyutoglu abali, sanyowan eke hitaki ananu nunemanu balan ananu nuklipu kipahechi chanu nugak. Ahlim eke hugimehumech namudak ati amamich batowich. Batowich chopuk eke chitaki chukechuk agabus echechich mamechich. Eke chunak chunemech kwotog chuklipu kipahechi chech chugak. 22Chanatimaguk elpech eke apaluh yoweluh umu ipak chukli wakepu. Umu monoken, ipak douk panubu pasuh yekin balan pagipech yek uli. Wakuli echebuk elpech douk chiyotu dodogowich atich umu bilip aliga hugikuk uli nyumnah hutogloluli, echebuk God eke wata nunolawech chutanamali chupe kalbu. 23Ali abudak nyultab chukli chukli wakepu chunekepu anagu anagu anabul wabul abali, ipak imas putukemaguk ablabuk wabul pulhwas punamu kipaibuli. Aduligu atugu yaklipepu. Ipak eke kobi kebes piyatak ihalub walub blape Isrel uli puklipech God ananin yopinyi balan ali yek Anudak Alman douk yatoglu aduligeinyi elpen uli eke wata itanamali. 24Enen sumatin douk wo nebenyi nyichalakuk enyenyinu tisa e, wak. Namudak ati. Enen nyape chukamomu ananu nebenali alman nyenemanu moul meyoh uli, enyen douk wo nebenyi chichalakuk enyenyinu nebenali e, wak. 25Namudak ali sapos enen nyenek skul uli nyukli nyutoglu alagun atimu enyenyinu tisa umu, namudak douk wosik. Nyenek moul umu ananu nebenalili douk chopuk namudak ati. Sapos enyen nyukli nyutoglu alagun atimu enyenyinu nebenalimu, namudak chopuk wosik. Ali ipak panu yek ipakiwe nebeweli douk namudak ati. Yek douk chohwale enyudak nyanubu yowenyi yeul Belsebul. Namudak ali ipak yekipali eke chunubu chuhwalepu yowepali chuklipepu enen enen.”

Jisas Nakli Apak Imas Elgeipamu God Atunu

(Luk 12:2-7)

26Jisas balan nyeilen nakli, “Ipak kobi elgeipamu elpech douk chukli chunekumepu yowenyili, wak. Ihechumali echudak douk elpech chunobechuk chunekech uli eke wata chutoglu yopugunmu. Nyanatimaguk chonobechuk cheagwlehen uli balan chopuk eke wata chunatimaguk mnekuk ati. 27Enyudak balan douk apak atupu mape yaklipepeyen uli, ipak imas putoglu puklipechen yopugunmomu wolobaichi chumneken. Chopuk enyudak balan douk yabomepu chokweh umu, ipak imas piyotuwi gani iluh wilag puhwalomenyi umu chunatimaguk chumneken. 28Ipak kobi elgeipamu elpech douk eke chubo yegechiweluh atuluh hlugak uli, wak. Ipakich michich douk wo chunokwnumu chech chugak e. Wakuli ipak imas elgeipamu God atunu. Anan douk nanubu dodogowinamu nubo ipakich michich chunu ipakiluh yegechiweluh nichagiyechuk abuldak yowebuli wabul hel. 29Ipak douk padukemech. Biech chokwichi almiguh douk i save chatalich 1 toea. Echudakmali almiguh, ipakinu Aninu God i save nenek lukautumech. Nukli wak umu enen nyugak umu, eke kobi enen nyugak, wak meyoh. 30Ali ipak, ihalub ahilub blakih ipakigas balagas uli douk daleh daleh neyatalub. Nanubu nadukemepu kalbu. 31Namudak ali ipak kobi elgeipu, wak. God anan douk i save ulkum molomu ipak pechalakuk wolobaiguhwi oguhudak almiguh.”

Apak Kobi Munek Ablan Umu Muklipech Umu Agundak Apak Mape Jisas Ananipamu, Wak

(Luk 12:8-9)

32Jisas balan nyeilen ali nakli, “Echebuk elpech douk chuklipu kipahechi yopugunmu chukli echech douk chape yekich uli, yek chopuk eke inekumech namobuk ati gani iluh heven. Eke iklipu yekinu Aninu ikli echech douk yekich elpech. 33Wakuli echebuk douk chuklipu kipahechi yopugunmu chukli echech wo yekich uli e, yek chopuk eke inekumech namobuk ati gani iluh heven. Eke iklipu yekinu Aninu ikli echech douk wo yekich elpech e, wak.”

Apakip Ulkwip Imas Punubu Punosuh Jisas Michalakuk Enechi Enech

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34“Ipak kobi pukli yek douk yanamali inek apudak atapichi elpech umu chupe kalbu ali kobi chulpak chuhlitak, wak. Yek douk yanamali inekech chunatimaguk yowes ali chulpak chuhlitak. 35Yek douk yanamali idiyogul elpech. Nugamim eke huhu amamim ahlim. Nugaliyu eke wuhu owowiyu mamaliyu. Mehiyaliyu eke wuhu owowiyu nakwluheu. 36Enen elpen enyenyich birua douk eke echudak echech chanubu atugu nyunugamu.

37Echebuk elpech douk ulkwip panubu panosuh echechich mamechich chechalakuk agundak echech ulkwip panosuh yek umaluli, echech douk chanubu wo chunokwnumu chupe yekich elpech e, wak. Echebuk elpech douk ulkwip panubu panosuh echechim nugamim o echechiyu nugaliyu chechalakuk agundak echech ulkwip panosuh yek umaluli, echech douk chanubu wo chunokwnumu chupe yekich elpech e, wak. 38Ali echebuk elpech douk chukli wak umu kipahechi chech chugak umu agundak chagipech yek umaluli, echech douk wo chunokwnumu chupe yekich elpech e, wak. 39Echebuk elpech douk ulkwip pulomu echechiluh yegechiweluh ali chunotutik umu kipahechi chech chugak uli, echech douk eke chugak ali chunubu chunak chuwichuk. Wakuli echebuk elpech douk chugipech yek ali kipahechi dakio chech chugak uli, echech eke chugak ali chunubu chupe kalbu eheh nyumneh.

Elpech Chugakamu Enech Krais Ananich Elpech Uli, God Eke Wata Nukech Yopichi Echudak

(Mak 9:41)

40Echebuk elpech douk chulau ipak chunekumepu yopinyili, enyebuk douk cheneken umu yek. Namudak ali echebuk douk chalau yek chenekume yopinyili, enyebuk douk cheneken umu God douk nakagas yek yanakili. 41Enyebuk elpen douk nyutik ananu profet ali nyukli anan douk yopunali nalahemali God ananin balan uli, ali nyulawanu nyunekumanu yopinyili, kwali enyen eke nyulau yopichi echudak kobi amam profet hulawech ulimu. Ali enyebuk elpen douk nyutik ananu duldulinali alman ali nyukli anan duldulinali ali nyulawanu nyunekumanu yopinyili, kwali enyebuk chopuk eke nyulau yopichi echudak kobi echudak duldulichi elpech chulawech ulimu. 42Ali enyebuk elpen douk nyutik enen echudak yeguh wakechi elpech ali nyuken eneh nyumanugasihi abalih nyihah umu agundak enyen nyagipech yek umu, enyebuk adul God eke nubukumen yopichi echudak chukusumen. Eke kobi ulkum mukonoguk, wak.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index