Search form

Filipai 2

Apak Munubu Mupe Atum Boglom Ali Munek Yopinyimu Kipahechi

1Ipak penek pas Krais ali anan nenekepu peyotu dodogowipu atipu. Anan ulkum manohwepu ali nagakomepu nenekepu penehilau. Ipak douk panu God ananin Michin pape atum boglom. Ali douk penenemu yopinyi atin panagakogamu. 2Sapos ipak wosik penek enyudak-malimu, orait nameitu yaklipepamu ipak imas pugamu puneke inubu inehilau ilikuk umu punek enyudakmali chopuk. Enyudak. Punubu pusuh atin balan, pusuh atin pasin umu ulkwip punosuh elpech umu ali punubu pupe atum boglom. 3Ipakip ulkwip kobi pulomu pugakomu ipakiluh yegechiweluh atuluh ali punek moul umu putuk ipakich yeguh chukih, namobuk wak. Wakuli punubu punih ipak yet ali kobi pukli pupe chihah umu kipahechi, wak. 4Ipak atin ati ipakip ulkwip kobi pulomu punagapech ipakich atich echudak, wak. Wakuli punagako-gamomu agundak punagapech ipakich echudak umu.

Krais Nanubu Naunih Anan Yet Ali God Wata Natukanu Nalto

5Ipak pusuh atin tinytin kobi Krais Jisas anan ulkum molomen ulimu. 6Anan douk nanubu God, wakuli wo nuklimu yeul nyukihanu ali nunubu nupe kobi God umu e, wak. 7Nekenyuk agab enyudak pasin natoglu adulin elpen ali Maria kwanalu. Ali nanubu natoglu kobi ananu meyaluhinu alman douk nenek moul meyoh umu kipahechili. 8Elpech chatulunu nanubu natoglu aduligeinyi elpen. Nanubu naunih anan yet ali nagipech God nakli enyi atin aliga aliga nanak natoglomu abudak nyultab douk chanu chowechikanu neil lowag kruse abali. 9Douk namudak ali God dakio nanubu natukanu nalto netemu chihah. Ali nakanu enen nyanubu nebenyi yeul douk nyabouk ihechumali yeguh chabihuk uli. 10God nenekanu namudak umu chanatimaguk elpech chape iluh heven uli, chanu chanatimaguk chape apudak atap uli, chanu echebuk chape atapigu nohobigaluli chumnek enyudak yeul Jisas ali chubih chuduk ohlubus chutuk ananin yeul nyukih nyutemu chihah. 11Ali chunatimaguk elpech eke chuhul yowatog chukli, “Jisas Krais anan Diginali.” Namudak ali ananinu Aninu God ananin yeul eke chunubu chutuken nyukih.

Agundak Elpech Chapemu, Apak God Ananipu Imas Mupe Kobi Lait Taglak Umu

12Ipak panubu yekipali elpech, likuk yanepu mape abali, ipak papemu pagipech yekin balan. Ali nameitu yapeik lougun umu, ipak douk chopuk yakli punek namudak ati. Puneken pichalakuk enyudak likuk pape peneken ulimu. God douk ananalawepu patanamali pape kalbu, ali kwali eke nulawepu pulto iluh. Ali nameitu douk punubu elgeipamanu ali pupe dodogowipu atipu punek ananin moul umu pulau yopinyi pasin. 13Apak douk madukemech. Wihlu wehlu anan nenek moul numun ipakiluh apaluh ali nepahul umu punek enenyi enen moul douk anan nanubu nakliyen uli.

14Punek enenyi enen umu, ipak kobi punechi-chilak puwich putoglu o puwalin piyaten dakio puneken, namobuk wak. 15-16Punek namudak umu eke punubu pupe duldul ali kobi enen balan nyupenyipu, wak. Umu eke punubu pupe God ananipu yopiyopipali batowich ali kobi punek yowenyi. Ali ipak imas pugilapu elpech umu chupe kalbu. Sapos punek namudak umu, ipak eke pupe kobi lait umu puglak agundak apudak atapichi elpech chapemu. Ehudak nyumneh ipak pupe kobi lait umu abali, ipak douk puklipech enyudak God ananin balan umu chumneken ali chugipechen. Sapos chugipechen umu, enyen eke nyugakomech umu chupe kalbu apudak atap ali kwali chopuk eke chupe eheh nyumneh. Apudak atapich elpech douk chakli wak yopinyi pasin ali chapemu chenek wo duldulin uli e pasin. Ipak punek namudak umu, ahudak nyumnah Krais nutanamali ahi hunak hutogloli ali yek eke inehilaumepu. Ali eke idukemech namudak. Yek douk yenek enyudak nebenyi moul umu yagakomepu ali wo iul ouchibal meyoh e, wak. 17Ipakin bilip nyanu ipakin yopinyi moul douk nyanubu nyaduk enech echudak douk chenek ofamech choku God umu. Douk sapos enech che igak ali chinyukul yekig butog kobi chinyukul wainibal abal enyudak ipakin ofa umule, ati deke kwabuke-yechuk meyoh. Yek inu ipak punatimaguk deke munehilau mulikuk. 18Ali namudak ati. Ipak chopuk imas punehilau ali punu yek munehilau.

Pol Naklipech Umu Eke Nukagas Timoti Nunamu Filipai Umu

19Sapos Diginali Jisas nukli wosik umu, ati wo loubali e eke ikagasu Timoti nunakumepagu. Yakli nunakumagu nutulipaguk ali wata nutanamali nuklipemu ipak pape malmu, umu yek eke inehilaumepu. 20Yek alman wak ananu e kobi Timoti umu, wak meyoh. Anan nanu yek douk wanubu atip ulkwip ali nanubu oub baitak umu nugakomu ipak pupe kalbu. 21Hanatimaguk hape agundak uli almam douk hapemu hanagapech amamich atich echudak. Ali oub douk wo bitak umu husuh Jisas Krais ananin moul e, wak. 22Wakuli Timoti douk wo kobi amam umu e, wak. Ipak douk padukemanu. Anan yopinyi elpen ali naklimu nugakomepu. Anan douk nagakomu yek waklipech God ananin yopinyi balan kobi ananu nuganinu nagakomu ananinu aninamu moul umu. 23Abudak nyultab ikli idukemech umu echudak eke chutoglome malmu malmu abali, yek eke wisnabul ikaganu nunakumepagu. 24Yek yenek bilip yakli adul umu halakati Diginali eke nunekume anah yah umu chukwechih-emaguk kalabus ali yek yet chopuk eke inakumepagu.

Pol Naklipech Umu Eke Nukagas Epafroditus Nunamu Filipai Umu

25Yek yakli ikagas Epafroditus nutanamu nunakumagu ipak. Anan apakin elpen douk nanapu monek bilip uli. Ali douk nanu yek wonechlepu wonek God ananin moul. Woneken abali, ohwak douk walau nyih kobi halpak wanoh ulimu. Anan douk likuk pakaganali nanaki nagakome. 26Anan douk nanubu nakli nutik ipak panatimaguk. Ananihw apahw douk hwanubu yowehw umu agundak ipak pemnek umu anan sig ganamu. 27Adul, likuk sig ganu ali halakatimu nugak. Wakuli God nakli mapilinu ali nagakomanu. Ali God douk wo nunelek anan atunu e, wak. Yek chopuk nakli mapiliwe ali wo nunekanu nunubu nugak e, umu nunek yekihw apahw yowehw hunubu hutalu e, wak. 28Namudak ali yek oub banubu baitak umu ikaganu nunakumepagu umu wata putulunu ali punehilau. Namudak umu yekihw apahw eke wata kwalowi hwulu kalbu. 29Namudak ali douk nunak nutoglogu ali ipak pukli anan douk Diginali ananin elpen. Ali punehilau-manu pulawanu nunak nunepu pupe. Ali iham kobi ananumali almam, ipak imas putuk amamich yeguh chukih. 30Umu moneken, anan douk wo ulkum mulomu anan yet ali nuklimu nupe apudak atap e, wak. Anan douk ulkum molomu nunek Krais ananin moul atin ali douk halakatimu nugak umu agundak nagakomemu. Ipak douk papeik lougun, ali anan douk nalau ipakiyu outib nagakome kobi ipak pupe pugakomemu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index