Search form

Revelesen 1:4-5

Balan Jon Nenyemu Nyanamu God Ananich Elpech Chape 7-poleilub Walub Uli

4-5O ipak God ananipu elpech pape albudak 7-poleilub walub douk blape Provins Esia uli. Yek Jon yenekumepagu asudak pas ipak. Yek yakli God douk seiwak nape, ali kwali chopuk eke nupe aliga hugikuk uli nyumnah hutogloluli nugakomepu meyoh. Ali anan nugakomepu pupe dodogowipu ali ipakiluh apaluh hlulu kalbu. Ali chopuk, yakli echudak 7-poleich yopichi michich douk chape halakatimu God ananin nebenyi sia uli chunu Jisas Krais chopuk chugakomepu meyoh ali ipakiluh apaluh hlulu kalbu. Jisas Krais douk neyotu dodogowinu atunu nagipech ananin balan kalbaluli naklipapu nyanatimaguk God ananin adulin atinyi balan nakwukwihen kalbu. Ali susubati God nalik nohul anan natukemaguk iwagu ali wata naitak nape. Ali anan douk nanubu nape nebenalimu hanatimaguk nebemi king douk hape apudak atap uli.

Anan douk ulkum manubu manohwapu ali ananig butog gwotukwle ali gwokwechihapu mape fri umu enenyi enen apakin yowenyi. 6Ali nameitu anan nenekapu mape nebepalimu wolobaichi elpech kobi douk king omimu. Ali chopuk, anan nenekapu mape pris kobi amam seiwak hape henek ofamu enechi enech echudak hoku God ulimu. Ali apak monek moulomu God douk Jisas Krais nenek lotumanaluli. Ali anan chopuk douk ananinu Aninu. Ali yek yakli nebenyi yeul nyunu nyunatimaguk strong chunubu chupemu anan atunu eheh nyumneh! Adulin atin.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index