Search form

Revelesen 12

Almatok Kwanu Nebenyi Idul

1Ali chatik umu anagu ganubu dodogowigali mag umu chutulugu ali chudukemech chukli enen dodogowinyi elpen ahalakatimu nyutoglu. Agudak mag gonokwalmu gatoglu gape iluh heven. Ali gatogloluli mag douk agudak. Onok almatok kwape ali okwok kwosak nyumnahinu aun kobi douk luseh umu. Ali wabinu nape chakameh-ahiluh umu okwokwiluh yaliluh. Ali kwowemu anatu yoputali hat douk 12-poleiyu unib wapenyutali kobi douk nebewali otu wogwemaluli okwokwim boglom. 2Ali okwok douk apahwik ali kwape kwabilak umu kwakli kwutas ali kwoleh kwohwalu nebegun. 3Ali wata chopuk, kipaigali dodogowigali mag gonokwalmu gatoglu gape iluh heven. Ali gatogloluli douk agudak. Enen nebebenyi owichibalinyi mahin kobi douk enen takweinyi idul umaluli nyonokwalmu nyatoglu nyape. Enyen 7-poleip bogolep peilen ali 10-poleiluh chuwoluh hlakihen boglom. Ali 7-poleig yopugwi hatog douk nebemi atum hogwemoluli gwotemu atum ati enyenyip bogolep. 4Ali enyen nyaku enyenyip anup nyagatali unib douk wape atugun onok outuk uli gani iluh utagu ali nyowachou wagluk atap. Ali biyou outib unib wapeik iluh utagu. Ali enyen nyanak nyeyotu apahwik umu okwudak almatok douk halakatimu kwulali batowin ulimu nyakli kadak okwok kwinylali ati ali enyen wisnabul nyinyuhul nyinyah. 5Ali okwok kwotas kwalali alman. Anudak alman kwali eke nupe dodogowinu atunu ali eke nusuh ainigu stik ali nupe diginalimu chunatimaguk elpech douk chape nyanatimaguk kantri uli. Douk okwok kwanalali wakuli echech chatulukwanu chalawanu chanamu God umu ananin nebenyi yopinyi sia douk anan napenyin uli. 6Ali okwok kwalhwas kwanamu anagun wohiwohigunmu elpech wak umu. Okwok kwanamu agundak douk God nenekagun-umok umu kwunak kwupemu. Ali agnabuk echech eke chupe chunek lukautumok kwupe 1,260-poleih nyumneh. Ehudak 1,260-poleih nyumneh douk alagun atimu 3-poleich chuknich ali enen tukanin yohwleguh.

7Wakuli nebehwi wanoh hwatoglu iluh heven. Enyudak nebenyi God ananin ensel douk nyonohwalomu Maikel uli nyanu enyenyich enselahas chabo enyudak nebenyi idul. Ali enyudak idul chopuk nyanu enyenyich yowechi enselahas wata chatanamu chobe wanoh. 8Douk echech chalpak wakuli idul nyanu enyenyich ensel wo dodogowich e. Ali echech wak anagun e umu chupe iluh heven umu. 9Ali God ananich enselahas chahwen chowachen nyagluki atap. Enyudak idul douk seiwak nyape ali nameitu chopuk nyape uli. Enyen douk chohwalen umu yowenyi sagabu o Satan. Enyen douk nyape nyenek loh umu chanatimaguk elpech douk chape apudak atap uli. Enyen nyanu enyenyich yowechi enselahas, echech douk achowachech chagluki apudak atap.

10Wakuli yek yemnek anagu nebegali nigu. Ali enyudak elpen nyeyagwlehi nebegali nigu gani iluh heven uli nyakli, “Nameitu agundak umu God nanalawapu matanamali mape kalbamu douk agnanaki. Ali God anogilapapamu anan douk nanubu dodogowinali ali eke nupe king umu apak eheh nyumneh! Ali nameitu Krais, douk God natalihanu ali nakaganu nanamali nunolau elpech uli douk anogilapapamu anan douk dodogowinali ali anan yeul nyakihanu. Umu moneken, enyudak idul douk nyeyotu nyape nyechapakech meyaluhin balan echech Kristen, nyaklipu apakinu God nyumnah wab nyakli echech chenek yowenyi pasin uli enyen douk God ananich ensel achowachen nyatukemaguk iluh heven nyagluki apudak atap. 11Ali apakich sachich owachich douk chagipech Krais uli chenek winyumen umu moneken, echech chape dodogowich umu enyudak Nugan Sipsip douk seiwak chan nyagak uli enyenyig butog gwanu enyenyin adulin balan douk echech chaklipech-enyi. Echechip ulkwip douk panubu polomu chakli chuklipech eyudak adulin balan ali echech wo ulkwip pulomu chukli chupe kalbu apudak atap umu e. Ali chopuk, echech wo elgeich umu kipaichi elpech douk chakanu agabus God uli chech chugak umu e. 12Douk namudak ali ipak pape iluh heven uli punu iluh utagu, ipak punehilau. Wakuli ipak pape atap panu yous uli yek yakli mapilipu, ipak eke pumnek nebehi nyih. Umu moneken, Satan douk anaglukumagu ipak. Ali anan douk nanubu nyihihichinu. Umu moneken, anan nadukemech umu anan nupe nulahe abali nyultab douk banubu banabu meyoh.”

13Ali douk enyudak nebenyi idul nyatik umu echech chowachenyi nyagluki apudak atap umu, ali enyen nyape nyohiyah okwudak almatok douk kwatas kwalali nuganinaluli. 14Wakuli echech chokok biech nebechi kumunich obusineguh umu kwuhilau. Ali okwok kwehilau kwanak gani wohi-wohigunmu elpech wak umu. Okwok kwanak agnabuk umu echech chupe chunek lukautumok echudak 3-poleich chuknich ali enen tukanin yohwleguh umu enyudak idul kobi nyok. 15Ali wolobaibali abal blatogloli enyenyitu yokwatu ali blau blanak. Ababal blagipechok blanak kobi douk wolub bau banak umu. Umu enyen nyakli kadak abaldak abal blunak ali blulawok blunak blok kwugak. 16Wakuli amnab bagakomok. Ali amnab tukalab banak tukitukon ali abaldak abal blaglukuk atap. 17Ali enyen nyanubu nyihihichin umu okwudak almatok ali nyanak umu nyakli nyunu chunatimaguk okwokwich batowich uli bahlechich chulpak. Echech douk echudak chanatimaguk elpech douk chagipech God ananin lo ali chaklipech Jisas ananin adulin atinyi balan ali chagipech-analuli. 18Ali enyen nyanak nyeyotu buknap yous.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index