Search form

Revelesen 2:12-13

Balan Nyanamu God Ananich Elpech Chape Pegamam Uli

12-13Ali Jisas naklipe alagun nakli, “Jon, nyak wemu enyudak balan anap chup nyunamu enyudak ensel douk nyape nyenek lukautumu God ananich elpech chape Pegamam uli. Yek Jisas yekin balan douk enyudak. ‘Yek douk yasuh atudak wanohwitali bainat douk wanohwitu wibul wobul uli yenekumepagu enyudak balan ipak. Yek douk ayadukemu ipakibul wabul. Satan douk nape nebenalimu ipakibul wabul. Wakuli yek yadukemepamu ipak pasuh yekin balan dadag pagipech yek atuwe. Ali echech chabo anudak duldulinali alman Antipas douk nanubu nasuh yekin balan dadag naklipechen uli nagak ipakibul wabul douk Satan napenyubuli. Ali ababuk nyultab echech chanamu, ipak chopuk peyotu dodogowipu ali wo pukli pukwleik yekin balan e, wak.

14Wakuli nameitu yek yakli iklipepu enen balan ipak umu enen yowenyi douk ipak pape peneken uli. Ipak enepu douk wata pahwen dadag enyudak Belam ananin yowenyi pasin. Ananin pasin douk enyudak. Seiwak anan nagilapanu enyudak yowenyi pasin Belak ali Belak nenek loh umu echech Israel chenek yowenyimu chakanaguk agabus God. Belak douk naklipech chawak echudak mahich uli kakwich douk chalik chenek ofamech choku amudak wo adulimi god omi uli e. Ali chopuk, naklipech chanasonukeh umu chanak hwaloh.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index