Search form

Revelesen 6

Nugan Sipsip Nyopuhul Kandelis Gris Sowechik Buk Uli

1Wakuli yatiku Nugan Sipsip nyahul okwudak buk douk chadalechok chowechikok 7-poleis kandelis gris uli nyahwok ali nyopuhul salik uli kandelis gris. Ali yek yemnek susubein umu echudak 4-poleich dodogowichi douk michich choleyech uli nyeyagwleh. Ali enyenyigu nigu nyeyagwleh umu kobi douk utagu bagalagamu. Ali enyen nyakli, “Nyak yowi.” 2Ali yatiku enen chagalihwinyi hos nyanaki. Ali anudak alman netemu enyudak hos uli nasuh enen kein. Ali chopuk, chakanu anatu yoputali hat douk echebuk elpech douk chenek winyumu wanoh uli chalawog uli. Ali ababuk nyultab anan netemu hos nanak kobi ananu nenek winyumu wanogwiluh ali nakli nunek onohw alagun wanoh nunek winyumoh uli. 3Wakuli Nugan Sipsip nyopuhul namba 2 kandelis gris ali yek yemnek enyudak namba 2 in dodogowinyi douk michin nyoleyen uli nyakli, “Nyak yowi!” 4Ali yatiku enen owichibal-inyi nyahiyatik uli hos nyanaki. Ali anudak alman netemu enyudak hos uli nalau pawa umu nuhul chape apudak atap uli elpech echechiluh apaluh umu chulpak ali chubo kipaichi chugak. Ali chakanu anatu nebetali bainat.

5Ali Nugan Sipsip nyopuhul namba 3 kandelis gris wakuli yek yemnek namba 3 in enyudak dodogowinyi douk michin nyoleyen uli nyakli, “Nyak yowi!” Ali yek yatulugunu ali yatiku enen behlabinyi hos nyanaki. Ali anudak alman netemu enyudak hos uli nasuh enen skel douk chape chenek skelumu echudak umu ananis wis. 6Ali yemnek enen enyudak kobi douk enen elpen enyenyigu nigamu. Enyen nyeyagwlehi agundak echudak 4-poleich dodogowichi douk michich choleyech uli chapemali. Ali enyudak nyeyagwlehi uli nyakli, “Nyak nyunak nyunek nyakin moul ali elpech eke chugak nyulub. Wit uli bali eke gwodich ali eke chultomech umu nebebali utabal. Douk namudak ali chunek moul atuh nyumnah chulawabal uli utabal eke blunokwnumu chutal atup chokupi malup wit, o bias atup chokusi malus bali kobi douk rais umu. Wakuli agasudak lowas douk chape chenek wel chalah uli sunu agasudak douk chadi wainip chulkwip-agasi nyak kobi nyijahagas!”

7Wakuli Nugan Sipsip nyapuhul namba 4 kandelis gris sowechik okwudak buk uli. Ali yek yemnek nyagikuk uli namba 4-in dodogowinyi enyudak michin nyoleyen uli nyakli, “Nyak yowi!” 8Ali yek yatiku enen akigwana-luhinyi hos nyanaki. Ali anudak netemali enyudak hos uli ananin yeul douk nanahwalu Gak. Ali anudak ananu douk nebenali nenek bosumu abuldak wabul douk chagak uli chapenyubuli nagimanali. Ali elpech chape apudak atap uli cheneyais-umomu 4-poleib lainab. Ali amam halau pawa umu hubo ananu lain echudak elpech chugak. Enech hakwumech bainatog hach chagak, ali enech chagak umu nyulub. Ali enech yowegali sik gach ali chagak, ali enech wanohwichi wanalich mahich chach chagak. 9Ali Nugan Sipsip nyapuhul namba 5 kandelis gris sowechik okwudak buk uli. Ali yek yatiku echudak elpech douk seiwak chanubu chasuh God ananin balan dadag chaklipech umu agundak Jisas nagakomech umu ali kipaichi elpech chach chagak uli echechich michich. Echech chape chakamu enyudak alta douk chape chowemu echudak chenek ofamech choku God ulimu. 10Ali echech chohwalu nebegun chakli, “Dodogowinyali Diginyali, nyak douk nyanubu aduligeinyali duldulinyali nyasuh iluh atap uli! Eke makwnih nyumneh hunak hudiyuk ali nyak adakio nyunemech kwotog apudak atapichi elpech umu nyubemech yowenyimu agundak chabo apak magak umu?”

11Ali God nekech lowihi chagalihwihi luseh atin ati echudak elpechich michich ali naklipech namudak nakli, “Ipak pupe pichukabal banabu nyultab chopuk umu aliga chubo ipakich sachich owachich douk chanu ipak penechlepu penek atin moul uli chugak kobi douk chabo ipak pagak umu iyuh. Douk echech chech chugak aliga chunak chutoglomu enyudak namba yek yaklien uli ali yek eke adakio idalamepu eleb.”

12Ali yatiku Nugan Sipsip napuhul namba 6 kandelis gris douk sowechik okwudak buk uli ali takweikwi enyik kwatuk apudak atap. Ali nyumnahinu aun natoglu behlabinu kobi anah yowehi behlabihi lupah umu. Ali wabinu aun natoglu owichibalinu kobi butog umu. 13Ali unib wape iluh utagaluli wanotuk wagluki atap kobi enep watakipi fikip chulkwip douk dodogowinali wihun nalu nenekep tutagalep pagluk-umalimu. 14Ali iluh utagu ganak gawichuk wakwakuk kobi chadalech anatu mat umu. Ali banatimaguk mauntenab banu ailanab chanubu chanak chapeik kipaigunmu.

15Ali amudak hape king umu apudak atap uli hanu anam digimi yeguh hwakihami, hanu amudak nebemi henek bosumu ami uli, hanu echebuk douk chonokwalmu wolobaibali utabal blanu jah uli, chanu echudak dodogowichi elpech, chanu chanatimaguk elpech douk chape chakamomu kipaichi chenemech moul meyoh uli, chanu echebuk douk chape fri uli, echech chanatimaguk chanak chawich chonobechuk chape hulusigwiluh hlanu nebewali bulbudib douk watau mauntenab uli. 16Ali echech chohwalu mauntenab banu nebebali utabal chakli, “Ipak pubih pichukal-upaguk umu anudak nape nebenyi sia uli kobi nutulupu. Ali chopuk umu pubechukapaguk umu Nugan Sipsip nyihihichin umu kobi nyunemapu kwotog ali nyunekapu mulau nebehi nyih. 17Umu moneken, ahudak nebehi nyumnah umu anudak nape nebenyi sia uli nunu Nugan Sipsip amamigun nyihihichi-gunmomu hubemech enenyi enen yowenyi echech chape cheneken ulimu douk ahatoglu. Douk namudak ali amuni eke dodogowin umu nyunek winyumom? Aduligu atugu eke wak.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index