Search form

Rom 10

Echech Isrel Douk Wo Chulau God Ananin Duldulinyi Pasin E, Wak

1Yekipu sachich owachich, yekigun numun douk gnanubu gnaklimu God wata nunolau echech Isrel chutanamali chupe kalbu. Ali wihluwehlu isave yenek beten yasolikanamu enyudak. 2Echech douk yatulich yanubu yadukemech kalbu. Ali dakio yakli enyudak balan. Yakli echech chanubu dodogowich atich umu agundak chagipech God ananin pasin umu. Wakuli echech douk wo chudukemen kalbu ali dakio chugipechen e, wak. 3Umu moneken, echech douk chakli wak umu chudukemu ahudak yah douk God natik elpech nohwalech duldulichimu. Ali chape chechakomech umu chugipech anah echech yet echechih yah umu God nutulich nuhwalech duldulichimu. Namudak ali chakli wak umu chupe chakamomu anan chugipech ananih yah ali nutulich nuhwalech duldulichi, chakli wak. 4Apak douk madukemech. Apak Isrel douk mape magipech lo aliga Krais natoglu ali amonek julug umu mugipech enyudak lo umu. Namudak ali ihech elpech douk chusuh Krais ananin balan dadag chagipechen uli, God eke nuhwalech duldulichi. 5Moses douk nowemaguk enyudak balan umu agundak chugipech lo ali God nutulich nuhwalech duldulichimu. Nenyemaguk nakli, “Enyebuk elpen douk nyunubu nyugipech ihenyumali pasin douk lo nyaklien ulimu, enyen eke nyunubu nyupe kalbu nameitu ali kwali chopuk. 6Wakuli balan douk nyaklimu elpech chunek bilip umu Krais meyoh ali God nuhwalech duldulichimu douk nyakli namudak. Nyakli, “Nyak kobi nyunobuk ulkum nyukli, ‘Omuni eke nyultomu iluh heven?’” Namudak eke wata nyulawali Krais nibihi. 7“Chopuk kobi nyukli, ‘Omuni eke nyuglumu chagak uli echechigu nahabigu?’” Namudak eke wata nyulawali Krais nitakimu agundak nagak umu. 8Wakuli enyudak balan umu God nuhwalu elpech duldulichimu douk nyakli namudak. Nyakli, “Balan douk nyanubu nyape halakatimu nyak. Nyape nyakitu yokwatu tanu numun nyakim ulkum.” Enyudak balan, enyen douk mahwen dadag magipechen ali isave meyagwleh mape maklipechen uli. Enyen douk enyudak. 9Sapos nyak nyuhul yokwatu nyuklipech nyukli, “Jisas Anan douk Diginali” ali numun nyakim ulkum nyunubu nyunek bilip nyukli God adul wata nonohul naitaki matmat napemu, namobuk God eke wata nunolawenyu nyutanamali nyupe kalbu. 10Umu moneken, apak ulkwip pakli adul monek bilip umu Krais nagak wata naitaki ali God natulupu nohwalapu duldulipali elpech. Ali yowatog isave moguhul maklipech makli apak monek bilip umu Krais. Douk namudak ali God wata nanalawapu matanamali mape kalbu. 11Enyudak douk kobi God ananik Buk kwaklimu. Kwakli, “Elpech chusuh ananin balan dadag chugipechen uli eke kobi chulau ablan, wak.” 12Enyudak balan nyakli echech Juda chanu kipahechi elpech douk chanubu atugeich elpech meyoh. Diginali douk nanubu anan atunu nape Diginalimu apak manatimaguk. Ihech elpech douk isave chohwalanamu nugakomech uli, anan isave nanalawech chatanamali chape kalbu. 13Enyudak douk kobi God ananik Buk kwaklimu. Kwakli, “Chanatimaguk elpech douk chuhwalu Diginalimu nugakomech nunolawech uli, anan eke wata nunolawech chutanamali chupe kalbu.”

14Wakuli sapos echech kobi chunek bilip-umanamu, echech eke chuhwalanu malmu? O sapos kobi chumnek ananin balan umu, echech eke chusuh ananin balan dadag chugipechen malmu? O sapos kobi enech chuklipech ananin balan umu, echech eke chumneken malmu? Ati wak. 15Ali sapos God kobi nunek salimumu elpech chunak chuklipech ananin yopinyi balan umu, echech eke chuklipechen malmu? Wak. God ananik buk kwakli namudak. Kwakli, “Elpech chalawali yopinyi balan uli douk chanubu chenek yopinyi moul.”

Echech Isrel Chanubu Wo Chugipech God Ananin Yopinyi Balan E, Wak

16Wakuli douk wo chunatimaguk Isrel chusuh enyudak God ananin yopinyi balan dadag chugipechen e, wak. Seiwak profet Aisaia nakliyuk enyudak. Nakli, “Diginyali, omuni nyasuh enyudak ohwak wakli enyi balan dadag nyagipechen? Ati wak.” 17Namudak ali douk madukemech. Apak douk memnek God ananin balan ali enyudak balan nyopohul mahwen dadag magipechen. Enyudak balan douk memnek echech chaklipech Krais ananin balan uli chaklipapeyen. 18Ali douk yakli. Ati echech wo chumnek enyudak yopinyi balan e, waka? O wak. Echech Isrel douk achemneken. Apak douk madukemech. “Chanatimaguk elpech chape ihalub walub apudak atap uli douk achemneken. Enyudak balan douk nyanak nyeyatak ihalub walub.” 19Ali chopuk yakli isolik. Ati echech Isrel wo chudukemen e, enyudak balan? Susubati yakli iklipepu enyudak God ananin balan douk Moses naklienyuk uli. Nakli, “Yek eke ilawali enech meyoluhich yeul wakechi elpech douk chogolu-chogolamu yekin balan uli. Eke ilawechi igakomech ali ipak eke putik namudak pune hinyigi. Ali eke nyihihichi-pamu yopinyi pasin eke inekenyumech uli.” 20Profet Aisaia douk dodogowinu atunu nakliyuk enyudak God ananin balan. Nakli, “Elpech douk wo chupemu chutime uli e douk achogwate. Yek douk yanubu yonowoleh yatoglomu elpech douk wo chusolik enech umu yek uli e.” 21Wakuli echech Isrel, anan Aisaia douk nakliyuk enyudak. Nakli, “Loubamu nyultab yek yape yowaulmech, yohwalech wakuli wak meyoh. Echudak elpech isave chogonimu yekin balan ali chanubu chechegeyeik.”

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index