Search form

Rom 11

God Nenelek Woblech Isrel

1Namudak ali douk yakli. Ati God douk eke nanubu nekechuk agab ananich elpech, waka? O wak meyoh! Yek Pol douk chopuk onowe Isrel. Onowe Ebraham ananiwe yamenu. Yek douk yaitak apudak Bensamin ananip awilop. 2God wo nukechuk agab ananich elpech e, wak. Seiwak wata susubati anan anadukemech ali nanaglahech. Enyudak balan douk nyaklimu Ilaija ali nyetemu God ananik Buk uli douk padukemen. Ilaija naklipu God nenek kot umu echech Isrel namudak. Nakli, 3“Diginyali, echech chabo nyakim profet douk isave

haklipech nyakin balan uli hagak, ali chawal nyakich altahas.

Ali douk enyudak yek atuwe yapeik ali chape chaulimemu che igak.”

4Ali God wata nebemanu moneken balan Ilaija? God douk naklipanu nakli,

“Yek yanalau wolobaichi elpech 7,000 poleich. Ali echech douk wo chune lotumu anudak meyoluhinu god Bal e, wak.”

5Ali nameitu douk namudak ati. Nameitu enech gwodich Isrel douk God nagakomech meyoh ali nanaglahech chape ananich uli douk chape. 6Anan douk wo nutik echechin moul dakio nunolawech e, wak. Nanubu nagakomech meyoh ali dakio nanalawech chape ananich elpech. Sapos God nutik echechin moul meyoh dakio nunolawech ele, orait namudak douk wo nunubu nugakomech meyoh ali dakio nunolawech e, wak. 7Namudak ali eke mukli malmu? Echudak douk echech Isrel dodogowich atich chape chaulimech uli douk wo chugwatech e, wak. Wakuli gwodich Isrel meyoh douk God nanaglahech uli atich wosik chogwatech. Echech chanatimaguk wak. Echechip begelep panubu pechuk. 8Enyudak douk nyatoglu kobi God ananik Buk kwaklimu. Kwakli,

“God nenekech yobus seilech ali chakli wak umu chumnek ananin balan. Ali nenekech nabes wo chutulugun e, aligas wo chumnek e. Chape namudak aliga aliga doumun.”

9Seiwak Devit douk chopuk nakliyuk enyudak. Nakli,

“Yek yakli abudak nyultab echech chupe chuwak nebeguni woligun abali, yakli ababuk atubu nyultab nyunek yowenyi nyutoglomech kobi cheil hulub chape dadag umu o kobi mahich chagluk bobigas umu. Yakli enyudak yowenyi nyutoglomech nyunubu nyunokwnumu echechin yowenyi pasin. 10Yakli nyunek echechis nabes sichuk umu kobi

chutulugun. Ali chopuk yakli nyunekech chusah echechin hevi nyunihech elketech atich chupe namudak eheh nyumneh.”

God Chopuk Nape Nanalau Kipahechi Douk Echech Wak Juda Uli E

11Namudak ali yakli isolikepu chopuk. Agundak echech Juda chagoul umu, ati douk eke chanubu chanak chawichuk waka? Aduligu atugu wak. Echech douk chatukemaguk yah chenek yowenyi. Namudak ali God dakio wata nagakomu kipahechi wata nanalawech chatanamali chape kalbu. Nenek namudak umu nakli echech Isrel chutulunamu nagakomu kipahechi namudak ali chunek hinyigimech. 12Echech Isrel douk chakanaguk agabus God. Douk namudak ali Anan nanubu nagakomech kalbu ihech apudak atapichi kipahechi elpech nenekumech yopinyi. Echech Isrel douk chatukemaguk Ananin pasin. Namudak ali Anan dakio nanalau kipahechi nanubu nenekumech yopinyi. Wakuli luhut anabu nyultab, chunatimaguk Isrel eke chutana-malimu God. Ali ababuk nyultab, God eke nunubu nunekumech yopinyi wolobaichi kipahechi elpech nichalakuk enyudak kobi likuk nalik nenekenumech ulimu. 13Nameitu douk yakli iklipepu enen balan ipak kipahepali elpech douk ipak wak Juda uli e. Yek douk God natalihe umu inaki iklipepu ananin balan ipak kipahepali. Namudak ali douk yanubu yenehilawamu enyudak yeneken uli moul. 14Yakli inek enyudak moul namudak umu ihul yekich elpech echech Isrel echechiluh apaluh ali chunek hinyigimu ipak douk God anenekumepu yopinyi pape kalbaluli. Yakli inek enyudak umu God wata nugakomu enech ali nunolawech chutanamali chupe kalbu. 15Adul, abudak nyultab God nekechuk agab echech Isrel abali, Anan douk nalawali wolobaichi apudak atapichi elpech chanaki chananu chape atugun. Namudak ali abudak nyultab God wata chopuk nukli nunolau echech Isrel chuwich ananip awilop abali, namudak eke nunubu nunekumech yopinyi wolobaichi elpech ali eke chupe kobi achagak ali wata chaitakumali. +

16Kobi douk enyudak woblen balan umu. Enyudak. Susubeitu bret douk chenekatu plaua ali chotoweh choku God umu, atat douk God ananitu. Namudak ali atudak wolobaitali bret chagikuk chotoweh uli, atat douk chopuk God ananitu atutu. Chopuk sapos chuku God enen lowagiluh nubaluh ananiluh umu, orait yeguhiwein umu douk chopuk ananin atin.+17God douk nobleik anaguniwamu yeguhiyu enyudak chawen uli lowag oliv ali nenek rausim-umowaguk. Ali nobleli yeguhiyu kipainyi wanalin lowag oliv nanaki nechopou enyudak chawen uli lowag oliv. Ipak kipahepali elpech, ipak douk paduk enyudak wanalin lowag oliv. Namudak ali nameitu ipak panu woblech Isrel douk pape palau enechi enech chanubu yopichi echudak douk chatoglomu echech Juda uli. Palawech kobi wanalin lowag oliv nyape nyalau ihat douk tanaki nubaluh enyudak chawen uli lowag oliv umu. 18Namudak ali ipak kipahepali kobi punahlagul pukli pichegeik echech woblech Isrel douk chaduk oudak wonechubuluk uli yeguhiyu uli, wak. Pukli punahlagul umu, susubati imas pune tinytin iyuh. Ipak douk ati yeguhiyu meyoh. Ipak wo pugakomu nubaluh e, wak. Ahludak nubaluh isave hlagakomu ipak dodogowipu. 19Wakuli ipak ati eke pukli namudak, pukli, “God douk nobleik oudak yeguhiyu nenek rausim-umowaguk ali wata nechapak apak owowiyu outib.” 20O namobuk wosik. Echech douk wo chunek bilip umu Krais e ali God dakio nadiyechuk. Ipak douk pasuh Krais ananin balan dadag pagipechen ali dakio pape kalbu. Wakuli punenek yologi. Eke pukli punahlagul punatuk ipak yet. Ipak imas elgeipu ali pupe dodogowipamu God. 21God douk wo nulalimu echech Juda e, douk chape kobi oudak aduligeiyu yeguhiyu uli e, wak. Ipak douk namudak ati. Sapos ipak kobi pumnek balan ali pupemu punahlagul umu, anan eke kobi nulalimepu, wak. 22Douk putik enyudak ali pugamu pudukemech umu enyudak God ananin bien pasin. Enyudak pasin umu God nenelek elpech umu nyanu enyudak enen umu nyihihichinu ali nekech yowenyi pe umu. Anan isave nyihichinamu elpech douk chatukemaguk ananin pasin uli. Wakuli ipak, sapos pugipech ananin balan umu, anan eke nunelekepu. Wakumomu, ipak chopuk eke nubleyepaguk. 23Ali echech Isrel douk chaduk oudak onou yeguhiwaluli, sapos echech wata chukli chusuh Krais ananin balan chugipechen umu, God eke wata nuwahuli nichopou enyudak lowag douk likuk walik watakamu. Umu moneken, God anan douk dodogowinamu nunek enyudak. 24Ipak kipahepali douk paduk enyudak wanalin lowag oliv enyenyiyu yeguhiyu. God wo nugipech elpechin pasin ali nichlikepali nunaki nichapepu enyudak enen chawen uli lowag oliv douk wo nyunubu ipakin uli e. Namudak ali adul ati. Anan eke wata nulawali enyudak chawen uli lowagiyu yeguhiyu ali nunaki nichopou owowin yet lowag douk likuk walik watakamu. +

God Nenelek Manatimaguk Elpech Ali Nagakomapu Meyoh Meyoh

25O yekipu sachich owachich, yek yakli wak umu ipak pugugakomu enyudak seiwak nyonobechuk uli balan. Kedeke ipak ulkwip pulu ali pukli ipak wosik panubu padukemech uli elpech. Namudak ali dakio yakli iklipepeyen. Enyen enyudak. Echech woblech Isrel, echechip ulkwip douk panubu pechuk. Echech eke chupe namudak ati aliga abudak nyultab chunatimaguk kipahechi eke chutanamu-mali God. 26Echech kipahechi chuwichi iyuh, ali God eke wata nugakomu chanatimaguk Isrel. Eke wata nulawech chutanamali chupe kalbu kobi Ananik buk kwaklimu. Kwakli,

“Alman nunolawech chutanamali chupe kalbaluli eke nitaki Saion nunaki. Anan eke nutoglu nukwechih echudak Jekop ananich popech yamech douk eke chugikuk chutogloluli. Nukwechih-echuk umu enyudak pasin umu chape chechege God ananin balan umu. 27Ali yek eke inech mupe atugun muwechik enyudak nyanubu adulin atinyi balan kontrak. Enyudak. Eke inekuk ihenyumali digin chokwin cheneken uli yowenyi.”

28Echech Isrel douk chokenyuk agabus God ananin yopinyi balan. Namudak ali echech chatoglu God ananich birua. Chagimeh namudak umu God nulawali ipak kipahepali wata puwichi pusuh enyudak balan pugipechen. Wakuli echech Isrel, God douk seiwak nanaglahech ali ananim ulkum manubu manohwech. Umu moneken, Anan douk ulkum molomaguk enyudak nyanubu adulin atinyi balan kontrak seiwak naklipu echechim yamem enyi. 29Umu moneken, God nukli nuhwalu enech elpech umu chugipechanu ali nuklimu nunekumech enech yopichi echudak meyoh meyoh umu, anan douk wata nuklimu nunek senis umu tinytin ati e, wak. 30Seiwak ipak kipahepali pechege God ananin balan. Wakuli nameitu echech Isrel chechege-yenyuk. Namudak ali God wata nenelek ipak kipahepali ali nagakomepu meyoh. 31Ali echech Isrel douk namudak ati. God nenelek ipak kipahepali nagakomepu meyoh ali echech Isrel dakio chanubu chechegeik Ananin balan. Chagimah namudak umu Anan eke wata nunelekech nugakomech meyoh. 32God douk nowechik ihech elpech chape chakanu agabus anan. Nagimehumech namudak umu wata nakli nugakomech meyoh meyoh echech chunatimaguk.

33O aipo! God anan douk nanubu nadukemech uli. Ananin tinytin douk nyanubu nebeben atin. Anan nadukemech ali ulkum molomu apak elpech nenelekapu nagakomapu meyoh meyoh. Apak elpech douk wo munokwnumu mudukemu bawogenyumu ananin tinytin e, wak. Chopuk apak wo munokwnumu mudukemu ananin pasin e. 34Enyudak douk kobi God ananik buk kwaklimu. Kwakli,

“Omuni anyadukemu Diginali ananin tinytin? O omuni kwalowi nyakanu enen tinytin umu nudukemech? Wak meyoh.”

35“Omuni nyalik nyakanu enech echudak umu Anan eke wata nubeyechumen? Ati wak.”

36Anan yet nanubu bawagas umu ihechumali echudak. Anan douk nanubu neglemu ihechumali echudak ali nene lukautimech chape duldul. Anan nenek ihechumali echudak chatoglu chapemu chutuk ananin yeul nyukih. Yek yakli apak manatimaguk imas mutuk ananin yeul nyukih eheh nyumneh. Aduligu atugu.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index