Search form

Rom 13

Apak Imas Mupe Chakamomu Nebemumali Gavman Uli

1Chanatimaguk elpech imas chupe chakamomu amudak nebemimu gavman uli. Apak madukemech. Wak enen gavman nyutoglu nyupe meyoh e, wak. Ihenyumali gavmanin moul douk God nakliyen dakio nyaitak. Ihen nyape uli gavman douk God meyoh nenyusopu nyape. 2Namudak ali elpech chumanikeh balan umu gavman uli, echech douk chechege God neneken uli moul. Ali elpech chunek namudak uli eke chulau yowenyi pe umu enyudak cheneken uli yowenyi pasin. 3Nebemimu gavman uli douk wo hupemu hunek chenek yopinyi pasin uli elgeich e, wak. Amam douk hapemu hunek echudak chenek yowenyili elgeich. Sapos ipak pukli kobi elgeipamu gavman umu, orait ipak douk punek yopinyi atin. Namudak ali amam eke hutuk ipakich yeguh chukih. 4Umu moneken, amam douk hasuh God ananin moul umu hugakomepu pupe kalbu. Wakuli sapos punek yowenyi pasin umu, ipak wosik elgeipu. Ipak padukemech. Amam douk halau nebenyi namba ali wo hulawen meyoh e, wak. Amam douk hasuh God ananin moul umu hubemech yowenyi pe echebuk elpech chenek yowenyili. 5Namudak ali apak imas mupe chakamomu gavman. Apak kobi mukli elgeipamu agundak eke hubemapu yowenyimu ali dakio mugipech amamin balan, namobuk wak. Apakip ulkwip imas pulu duldul mukli enyudak pasin douk duldulin. Namudak ali apak dakio mugipechen.

6Douk namudak uli, ali ipak dakio penek tagis. Umu moneken, nebemimu gavman uli douk hasuh God ananin moul uli. Wihluwehlu amam douk dodogowim atum hanopemu hasuh enyudak atin moul umu gavman. 7Monekech echebuk douk ipak imas puku gavman umu, ipak imas pukech. Halau tagis uli, ipak punek tagis pukam. Hagipech enenyi enen lo halau utabal umu gavman uli, ipak imas punek tagis pukam. Meimi nebemi, ipak wosik pupe chakamomu amam. Amabuk douk yeguh chakiham uli, ipak imas pukli amam douk yopumi.

God Nakli Apak Imas Ulkwip Punubu Punosuh Kipaichi Elpech

8Ipak kobi punek enen dinau nyupe, wak. Ipak douk moul nyapenyipamu ulkwip punubu punosuh kipaichi elpech. Umu moneken, elpen ulkum munosuh kipahechili douk nyanubu nyagipech lo duldul. 9Enyudak lo douk nyakli, “Kobi pusonukeh kipaiwali almagou o kipaimi almam. Kobi pukwu olugwih. Kobi pune hinyigimu kipahechich echudak.” Enyudak lo nyanu nyanatimaguk enyudak enen nyape uli lo douk nyanatimaguk nyetemu enyudak atin lo. Enyudak. Ipakip ulkwip imas punosuh kipahechi elpech kobi ipak ulkwip panosuh ipak yet umu. 10Elpen douk enyenyim ulkum manosuh kipahechi elpech uli, enyen douk wata nyunekumech enen yowenyi e, wak. Namudak ali echebuk elpech douk ulkwip panosuh kipahechili, echech douk chanubu chagipechen duldul enyudak lo.

Apak Imas Munubu Mupe Duldul

11Yek douk yakli ipak punubu punek enyudak umu ulkwip punosuh kipahechi. Umu moneken, nameitu mapenyubali nyultab douk padukemabu. Nyultab douk abatoglomu putukemaguk yobus pitak. Umu moneken, seiwak wata susubati monek bilip umu Krais umu, abudak nyultab umu God nutoglu nunolawapu mutanamu mupe kalbamu douk watak loubamu. Wakuli nameitu douk abanubu banaki halakati meyoh. 12Wab douk ahalakatimu butuh ali halakatimu nyumnah hakli hutoglu. Namudak ali apak amutukemaguk ihenyumali cheneken webus uli yowenyi pasin. Mutukemenyuk ali mulau wolobainyi yopinyi pasin douk cheneken nyumnegwih uli. Muhwen nyupenyupu kobi monek wanohwis bilas sapenyupamu. 13Apak imas munubu mupe mulahe duldul kobi elpech chape chalahe nyumnegwih ulimu. Apak kobi muwak dodogowibali abal ali munek hambak muwich mutoglu, wak. Kobi munosonukeh umu hwaloh. Kobi mupe munobubilak nyanabosusih uli enenyi enen ablanyinyi yowenyi pasin. Kobi nyihihichipu mulpak muhlitak o mune hinyigimu kipahechich echudak, wak. 14Wakuli ipak imas pulau Diginali Jisas Krais nupenyipu. Punek pas Anan umu punubu pugipech ananin atin pasin. Ipak douk kobi ulkwip pulomu pukli pugipech nyalik nyapenyi-paluli yowenyi pasin, wak.

God Ananin Balan

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index