Search form

Luka 5

Di Tooltool Ke Yoosoongoo Titoo Yesu

(Matiu 4:18-22; Maka 1:16-20)

1Ye kene atu in Yesu ikododo tana ke ran somai yo ene Genesaret,+ in koonoo, inbe di tooltool alunu timan pang ye a tigaliuu a tiparkat le tiparlokoloko a be nen ngan tilongo betanga ke Maro. 2Ngan Yesu ikamata ookoo ru ke di tooltool ke yoosoongoo yo long tisolo tana ran koonoo a tikenen nga, inbe nga tingas pu kidi. 3Motong la Yesu ipas ilo ye ookoo tina ngan atu pono. Ngan ookoo tani in ke Simon, le nga iwete pang Simon be isurpaki kasin pang kono. Motong la Yesu iwur ookoo tani in pono, inbe ipatomonai di tooltool tina ye.

4Le nga iwetewete pang di a imot, motong la iwete pang Simon nen, “Ai, kapie pang lama ni a kadu, lo ngan be kakatte pu kiang tina du, a nen ngan kakap i sa ye.”

5Motong la Simon tani iraua betanga ki nen, “Atoo, tool mai, ye bong mooloo i, am le imot guramam be le amkaua i sa, ngan le amkap touo i siap. Bong dookoot kuwete oo, le ole atoo koom a akatte pu mulu du.”

6Yeisa be tikatte pu tina du ngan le tikap welewele di i alunu san le kasin leu be pu kidi tina ngan pukpukbe. 7Le nga tipatai pang di diedi yo tiyepe ye ookoo san nga, ngan be man tilon di. Motong la timan a tiye di tiyau i tina ngan a tipadid ookoo kidi tina ru nga, ngan le kasin leu be timere.

8Simon Pita ikamata so tina nen nga, le nga igun turunu du Yesu kene punu ke dama, inbe iwete panga nen, “Tool Mai, kukoo yau le manga mooloo, yesoo au i tool dook tiap ke yeingi noonoo.” 9Iwete panga nen, yesoo iye di diene tikamata i tina yo tikap nga, ngan le titakrai ye. 10Ngan Pita di diene yo Sebedi di natunu ru nga, Yemis iye Yowan, ngan di lapau tikamata i tina nen nga le titakrai ye lapau.

Motong la Yesu iwete pang Simon nen, “Kutattadai be! Nookoot katai a ilo nga, ngan ole kouo urata ke kaungu di tooltool a timan pang yau.” 11Ngan nen le tiyolo ookoo kidi tina ngan ilo ete, inbe tiyege so kidi ngan le imot sila ikino, inbe titoo Yesu a tila.

Yesu Ikarata Tool Atu Yo Botoboto Medana Ikani I

(Matiu 8:1-4; Maka 1:40-45)

12Kene atu in Yesu iyepe ye malala mai atu, inbe tool atu yo botoboto medana ikana tinini mai i le imot i, in iman le man ikamata Yesu. Motong la iro du iken Yesu kene punu ke dama, inbe imangmang ye a iwete panga nen, “Tool Mai, be lom nen nga, ngan kuyei au le tinik igalanga mulu.”

13Motong la Yesu isulmaia baene la itoko tool tani, inbe iwete panga. Iyei ne, “Dook mata, au i lok nen, le ole tinim igalanga mulu.” Ngan le pattu leu be botoboto medana tina imapmap, inbe tinini dook mata mulu.

14Motong Yesu iwete betanga medana pang tool tani nen, “Ai, kin kula kugasa pang di tooltool ye so yo ayeii yong ye, in be. Bong kupa so le la ong taum kupatnai ong pang tool ke paroranga so pang Maro in muku. Lo ngan be kuyei paroranga ye so pang Maro ye yo tinim igalanga mulu, dawa ben tina yo ger ke Mose iwete nga, a be nen ngan di tooltool lodi galanga ye yo tinim igalanga koot nga.”

15Bong Yesu bingi ki ipa a ingaua ni mai le imot ye so tina yo iyei nga. Le nga di tooltool alunu kaiye timan be man tilongo betanga ki, inbe ikarata di ye matamatenge kidi a be nen ngan tinidi dook mata mulu. 16Bong ye ke kapala ngan Yesu iyege di tooltool tina, inbe ila ye ni yo taukan tooltool i la ya taleu iyepe, inbe ipatarau.

Yesu Ikarata Tool Kene Le Baene Ikap Rama A Dook Mata Mulu

(Matiu 9:1-8; Maka 2:1-12)

17Ye kene atu in Yesu ipatomonai di tooltool yo iye di tiyepe nga, ngan di Paresi le di pannoongoo ke ger ke Maro ngan tiwurur lapau. Ngan di tooltool tina ngan tipa ke malala mai Yerusalem, inbe ke malala le imot yo iken ye tana mai Galili le Yudia a tisi. Ye kene tani in Tool Mai ikaua gurana mai pang Yesu be ikarata di tooltool yo matamatenge ikap di nga. 18Le nga di tooltool pattu titokotoko tool atu yo kene le baene ikap rama i, in ye sasaka a tikapye be tilo pang rumu lono, a be nen ngan lo titaru dama ke Yesu. 19Bong ni mangana pa be tilo ye tiap, yesoo di tooltool alunu mata le tisak. Le nga tirookoo a tilo ke rumu pono, motong la tisarraka piti le gumono a tipadua le ipa ye sasaka ki ye ni gumono tani a idu dama ke Yesu. Ngan nen le tool tani in du pombe kataunu kat kidi tooltool budanga mai tina.

20Tiyei nen le Yesu ikamata di ben di nga titara lodi medana panga moolmool nga, le tina iwete pang tool tani nen, “Tool kiau, noonoo kiong ngan agir oo.”

21Nen le nga di Paresi le di pannoongoo ke ger ke Maro ngan tilongo Yesu yo iwete nen nga, le nga lodi wetewete nen, “Ona tiap! I sei tool a iwete betanga nen nga? Nga o be ikaua Maro nene, too? Tool sa yo be igiri noonoo kidi tooltool ngan tiap, bong Maro ya taleu.”

22Ngan Yesu lon galanga ye di ye yo lodi kaua urata nen, ngan oo, le itor di nen, “Nga yelei be lomim kaua urata ye dada nen nga? 23Soo betanga imarra be aweta i? Be awete panga nen, ‘Noonoo kiong ngan agir oo’, too be awete panga nen, ‘Kumadit a kupa’? 24Bong au i lok be ayei nen, a be nen ngan ole lomim galanga be Tool Moolmool ke Maro, in gurana ki mai ye tana i ke be igiri noonoo kidi tooltool.” Motong la Yesu iwete pang tool yo ikap rama in nen, “Ai, awete pong, kumadit a kouo mie kiong a kula pang rumu kiong.” 25Le tina pattu leu be tool ikap rama tani in imadit purukbe le lo ikodo di tooltool tina ngan matadi. Motong la ikaua mie ki yo iken pono in a ipa, inbe iyitmaka Maro ene a ila pang rumu ki. 26Ngan nen le di tooltool malala mai tina man tikamata so tani le titakrai ye mai san, inbe tiyitmaka Maro ene. Inbe di tapdi tiwetewete nen, “Ona! Nookoot katai nga takamata so matana san mulu pombe sa.”

Yesu Koonoo Pang Liwi

(Matiu 9:9-13; Maka 2:13-17)

27Yesu iyege di tooltool tina, inbe ipa a ila ngan ikamata tool ke sodaningi pat yo ene Liwi i,+ in iwurur rumu ke sodaningi pat in lono. Motong la Yesu iwete panga nen, “Ai, kuman kutoo au.” 28Ngan le Liwi tani in imadit tina le iyege so ki ke urata ngan le imot, inbe itoo Yesu.

29Motong la Liwi iyeie mailang mai atu rumu ki pang Yesu. Ngan le di tooltool alunu ke sodaningi pat tiye di tooltool kapala la tilo tiye di tigaua, inbe tikan so nga. 30Bong di Paresi inbe pannoongoo ke ger ke Maro yo tigaua ye budanga kidi Paresi nga, ngan tikamata Yesu iyei nen, le nga katedi malmal, inbe tipasak pang Yesu di galiunu tina. Tiyei ne, “Ai, nga yelei be kaye di tooltool ke sodaningi pat inbe di tooltool ke yeingi noonoo kagaua a kakan le kayin nga?”

31Ngan Yesu iraua betanga kidi nen, “Di tooltool yo tinidi dook mata nga, ngan tool ke bar ke be ipa pang ye di tiap, bong di tooltool la matamatenge ikap di nga. 32Ngan nanga, au i asi nga be si akiu di tooltool yo noonoodi nga tiap, bong di tooltool yo ke yeingi noonoo nga, a be nen ngan tiportak lodi.”

Tooltool Kapala Titoro Yesu Ye Sapanga Ye Kaningi

(Matiu 9:14-17; Maka 2:18-22)

33Motong la di tooltool tina titoro Yesu nen, “Ai, amkamata Yowan yo irriu di tooltool in di galiunu, inbe di Paresi lapau galiudi nga, ngan tisapa ye kaningi inbe tipatarau. Bong nga yelei be di galium nga tisapa ye kaningi le yinungu tiap nga?”

34Ngan Yesu iraua torungu kidi nen, “Kumata tamoto atu yo be ikere i, in ikiu di sokana le di tooltool ki be man tiye tiyepe ye kerenge ki nga, ngan yelei, ole tisapa ye kaningi, too tiap? Tiap yege! 35Bong pang dama ni ngan ole di tooltool tikaua tool tani yo be ikere in le iyege di tooltool ki nga, ngan la be ye kene tani ngan ole tisapa ye kaningi nga.”

36Motong la Yesu ikatte betanga san mulu pang di nen, “Tool sa ke be ikaua sousoungu paunu a isarraki be ikap timunu pa a idede sousoungu gurunu gumono ye tiap. Kumata le be iyei nen nga, ngan ole igarungu sousoungu paunu i, inbe sousoungu gurunu tani in o dook tiap lapau, yesoo wam timunu paunu tani yo be idede sousoungu gurunu ye i, in gaongo ye gurunu in tiap. 37Inbe tool sa ke be ipaling ooroo wain surunu yo paunu, ngan ilo ye dap gurunu yo tikarata ye asara kulini, in tiap. Kumata le be iyei nen, inbe ran medana tina ngan isung nga, ngan ole dap gurunu tani perbe le dap dook tiap, inbe ran medana tina ngan imatiti du tana. 38Ngan nanga, ole kapalingi ooroo surunu paunu ilo ye dap paunu yo tikarata ye asara kulini nga. 39Inbe di tooltool yo tiyin ooroo surunu tikarata muku nga, ngan tiwete be lodi pang ooroo surunu yo tikarata paunu, ngan tiap. Bong tiwete be ooroo surunu yo gurunu, ngan la dook mata nga.”

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index