Search form

Maka 6

Di Tooltool Ke Nasaret Tiwala Muridi Pang Yesu

(Matiu 13:53-58; Luka 4:16-30)

1Motong la Yesu iyege malala tani in, inbe imulu pang ye malala mai ki ya taunu. Ngan le di galiunu titoo lapau a tiye tila. 2Tila tiyepe le lal kidi Yuda ke sungunu be pombe nga, ngan ilo rumu kidi Yuda ke gaongo in lono a lo ipatomonai di tooltool ye betanga ke Maro. Ngan le di tooltool alunu yo tilongo betanga ki nga, ngan titakrai, inbe tiyei ne, “Ona tiap! Tool i ikap patomonaingi le lo galanga ki nga, ngai? Inbe nga yelei a iyei gogo mos matana matana ye ya taunu baene nga? 3Nga yelei, ya i tool ke malala san la be lod sarere ye nga, too? Tiap! Idi nga lod galanga ye be ya i tool ke renge rumu leu, inbe tinana la Madia i. Inbe di taini la Yemis ye Yosep, inbe Yuta ye Simon nga, inbe di lini le imot la taye di tayepe ni nga.” Ngan tina tikamata ben ya in tool sokorai nga, le tiwala muridi panga.

4Motong la Yesu iwete pang di nen, “Awete pang nen, kumata be tool iyei Maro koonoo nga, ngan di tooltool ke malala ki ya taunu, inbe di rara ki tipa ye di tooltool yo iye di tiyepe ye rumu atu nga, ngan di leu la lodi be tilongo betanga ki inbe tiraua panga tiap nga.” 5Ngan tina yo tiyei nen nga, le ke be Yesu iyei touo mos sa ye malala tani, in tiap. Bong ipas le ipaloko baene lo ye di tooltool pattu yo matamatenge ikap di ngan leu. Ngan nen le di tooltool tina yo ikarata di le tinidi dook mata mulu nga, ngan alunu tiap. 6Ngan nen le itakrai, inbe lon sarere ye yo di tooltool ke malala ki ya taunu titara lodi medana panga tiap nga.

Yesu Iwanga Di Galiunu Yo Sangaul Be Ru Nga

(Matiu 10:5-15; Luka 9:1-6)

Yesu iyege malala ki tani, inbe ipa a iwakai malala tina yo atu atu nga, inbe ipatomonai di tooltool ye betanga ke Maro. 7Ngan nen le ikiu di galiunu tina yo sangaul be ru nga, ngan man tigaua. Motong la ipatar di le ru ru a be iwanga di a tila, inbe ikap gurana pang di atu atu be tinganga di so sadi ye. 8Inbe ikap betanga pang di nen, “Kin kap so sa ye panga kiang be, bong ole kakap toto kiang ke panga leu. Le so ben porong le depe, inbe pat ke yimoongoo so nga, ngan kin kakap be. 9Inbe loningi ke kemim ngan kaparir, bong kin kakap sokorai lonloningi kiang san mulu be. 10Ye kene yo be kapa le la pombe ye malala atu, le be tikau ang a titarang ye soo rumu nga, ngan kayepe ye rumu tani in leu, le lo lal yo be kamadit a kayege malala mai tani in. 11Inbe kumata be kala ye malala kapala le di tooltool ki lodi be tikau ang tiap, inbe titar talngadi be tilongo betanga kiang tiap nga, ngan ye kene yo be kayege malala tani in nga, ngan kataurai gauru ke kemim du tana, a be nen ngan iyei ben tarkilanga pang di ye dada dook tiap kidi yo tiyeii pang i.”

12Yesu iwete pang di nen a imot, motong la di galiunu tina ngan timadit a tila la tiwetewete pang di tooltool be tiportak lodi ye dada dook tiap ke noonoo yo tiyei nga. 13Inbe tinganga di so sadi alunu ye di tooltool. Inbe tisalin di tooltool alunu yo matamatenge ikap di nga, ngan ye kai olip surunu, ngan le tinidi dook mata mulu.

Matenge Ke Yowan Yo Irriu Di Tooltool I

(Matiu 14:1-12; Luka 9:7-9)

14Ye kene tani in bingi ke Yesu idada le ingaua ni mai i le imot, le Erot yo iyei tool kuto mai pang tana mai tani, in ilongo lapau. Le nga di tooltool kapala ngan tiwete be ya in Yowan tani yo irriu di tooltool i, in ya la o imadit mulu ye ni ke matenge i, ngan la le gurana ki mai san ke be iyei gogo mos ye nga. 15Inbe di tooltool kapala ngan tiwete be ya in Ilia. Inbe di kapala ngan tiwete be ya in Maro koonoo atu dawa ben di Maro koonoo yo ke mukot nga. 16Bong ye kene yo Erot ilongo betanga nen ye in nga, ngan le iwete nen, “Tiap, tool ni o Yowan tani yo akurutu gurini muku i, in ya la o imadit mulu ye ni ke matenge i.”

17Ngan iwete nen, yesoo muku ngan iwanga di tooltool ki la tikaua Yowan a tiparama, inbe tipauu ye ooroo medana a titaru lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono. Ngan iyei nen, yesoo Yowan ipammoo ye yo iyooloo toonoo Pilip rimana yo ene Erodias in nga. 18Le ye kene tani in ngan Yowan iwete pang Erot nen, “Ong i nga kopsap ye ger koot sa ye yo kouo toom rimana a kuyooloo nga.” 19Tina Yowan iwete nen nga, le nga Erodias lono dook tiap le katen malmal pang Yowan, inbe lono be iraumate a imata. Bong ngan le ipuske dada sa be iraumate ye, in tiap, 20yesoo Erot in lon galanga be Yowan in tool noonoonoo, inbe ya in tool yo Maro ipootoo panga ya taunu i. Ngan nen le itattadaii le matan kala dook mata. Inbe kanakana ye kene yo Erot ilongo betanga ke Yowan yo iwetewete nga, ngan le lon modoko ye mai san, bong talngana gorengana ye be ilongo.

21Tiyepe, tiyepe, a lo tigoro lal ke Erot yo tinana ipasuiu ye i, in pombe. Motong la ye kene tani in Erot iyeie mailang maiyoko atu be lon ponana ye lal tani yo tinana ipasuiu ye i. Le nga ikiu di tooltool yo itar di a tiyei kuto maimai be matadi kala tana maimai kapala nga, inbe di tooltool kuto maimai yo matadi kala di tooltool ke patokongo tiye di tooltool maimai ke tana mai Galili nga, ngan man tigaua be tikan so. Ngan nen le Erodias ikamata ben in lal dook mata tani yo be iraumata Yowan ye i. 22Le nga ye kene tani in tikan so a tiyepe, inbe Erodias natunu garup in ilo rumu lono a lo iki pang di. Ngan le Erot iye di diene tina yo tigaua be tikan so nga, ngan tikamata le lodi ponana ye. Motong la tool kuto mai tani yo Erot i, in iwete pang garup nene tani in nen, “Ai, kumata le kutorau ye so sa be akauu pong nga, ngan ole akauu pong.” 23Motong la Erot tani in ipamede betanga medana, inbe iwete moolmool le ete panga. Iyei ne, “Be kutorau ye so le imot yo ayei kuto mai panga a matak kala nga, ngan ole apoto kataunu le iken ye budanga ru, lo ngan be akaua budanga atu pong.”

24Le nga garup nene tani in ipas a idu ke tana du itoro tinana nen, “Tinak, soo so be ole atoro Erot ye be ikauu pau i?”

Motong la tinana iraua betanga ki nen, “Ole kutoru a be nen ngan ikaua Yowan yo irriu di tooltool i, in kutono pong.”

25Motong la palbe leu be garup tani in imulu tarai a ilo pang ye Erot lo iwete panga nen, “Au i lok be kukurutu Yowan yo irriu di tooltool i, in gurini, inbe kunono kutono lo ye tawiri atu a kouu pau nookoot nga.”

26Erot ilongo betanga nen le nga lon modoko ye mai san. Bong ngan lono be ipalele betanga ki mulu tiap, yesoo ipamede betanga medana a iwete moolmool le ete la di diene tina yo iye di tikan so nga, ngan matadi oo. 27Le nga pattu leu be Erot tani, in iwanga tool ki atu ke patokongo a ila rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono la isaputu Yowan gurini, inbe ikaua kutono a iman. 28Motong la tool ke patokongo tani in inono Yowan kutono lo ye tawiri atu, inbe ikauu a iman le man ikauu pang garup tani. Motong la garup tani in ikauu pang tinana nga. 29Le nga ye kene tani ngan Yowan di galiunu tilongo betanga ye so yo pombe pang ye nga, motong la timan man tikaua bobono a la titaru ye agoro yo ke tarungu di tooltool matedi i.

Yesu Ipakan Di Tooltool Alunu Ben 5,000

(Matiu 14:13-21; Luka 9:10-17; Yowan 6:1-14)

30Yesu di aposol ki tina yo iwanga di a tila nga, ngan timulu a timan le man tigaua le tigaliuu, inbe tigasa panga ye urata kidi yo tiyei nga, inbe ye betanga yo tipatomonai di tooltool ye nga. 31Ye kene tani in di tooltool alunu kaiye la tila be timan nga le Yesu iye di aposol ki tina ngan taukadi manga yo be timaryoo a be nen ngan tikan so ye i. Le nga iwete pang di aposol ki nen, “Ai, nga ole idi leu tapa le tala ye ni yo taukan tooltool i, inbe tamaryoo kasin ngan.”

32Le nga di leu tiyiri ye ookoo atu a tipie le tila ye ni atu yo taukan tooltool i. 33Bong di tooltool alunu kaiye la tikamata di yo tila nga, inbe tikilala di. Le nga di tooltool yo ke malala maimai nga, ngan timadit a tidada tana a timuku le tila ye ni balim tani yo Yesu iye di aposol ki be tila pang ye i. 34Tila pombe, le nga ye kene yo Yesu ipas ke ookoo pono a be idi pang tana nga, ngan ikamata di tooltool malala mai yo tiyepe nga, le lono pang di, yesoo ikamata di leu tiyepe dawa ben di sipsip yo taukadi taudi yo be matan kala di nga. Motong la imadit be ipatomonai di nga, ngan le ipatomonai di ye so alunu.

35Yesu ipatomonai di tooltool tina ngan le le ke du a nga rrai. Le nga di galiunu tila pang ye la tiwete panga nen, “Ai, ni yo tayepe ye i, i ni balim koonoo sa, inbe nga rrai a nga be todo. 36Le kuwete pang di tooltool nga a tila pang ye ni kapala, too ye malala kapala yo iken potai nga, a be nen ngan la di tapdi tiyimi kaningi yo be tikan nga.”

37Bong ngan Yesu iraua betanga kidi nen, “Tiap! Ole ang tapmim kakap kaningi pang di a tikan.”

Motong la tiwete panga nen, “Ona tiap, nga lom be la amyimi kaningi pang di tooltool malala mai nga, too? Kumata be la amyimi kaningi ye pat silba ke yimoongoo so ben 200 nga,+ ngan lom tar be ole iye di lapau, too?”

38Yesu di galiunu tina ngan tiwete nen, motong la itor di nen, “Kala la kakamata, porong kiang ngo dukumu pi?”

Tila la tikamata, motong la timulu man tiwete pang Yesu nen, “Porong kiam ngo dukumu limi, inbe i paranga kiam nga ru leu.”

39Motong la Yesu iwete pang di galiunu be tipatar di tooltool tina le imot ye budanga atu atu, inbe tiwete pang di a du tiwur dingding lalana pono. 40Le nga di tooltool tina ngan du tiwur ye budanga atu atu. Ngan budanga kapala ngan di tooltool ki ben 100, inbe kapala ngan di tooltool ki ben 50. 41Motong la Yesu ikap porong dukumu limi tina ngan ipa ye i ru nga, inbe itada a matan lo pang ye malala ke Maro, inbe iwete lo ponana ki pang Maro ye. Motong la itepalapala porong tina, inbe ikap pang di galiunu a timalimi di tooltool tina ye. Motong la itekatkat i ru tina, inbe timalimi di ye lapau. 42Ngan le di tooltool tina ngan di le imot tikan le lo kapodi sung dook. 43Motong la di galiunu tiwinoko porong le i naunu naunu tina yo tiwulai nga, ngan le tipadid ye karei sangaul be ru le lo ipon. 44Ngan di tooltool tina yo tigaua be tikan so nga, ngan di tamoto leu ngan kinkatingi kidi ben 5,000.

Yesu Ipa Ran Pono

(Matiu 14:22-33; Yowan 6:15-21)

45Tikan so a imot, motong la Yesu iwete pang di galiunu a ipakaikai di be palbe be tiyiri lo ookoo pono a be timuku a tila pang malala Betsaida yo iken ke ran koonoo kapala i. Inbe ya ole iyepe a iwete pang di tooltool tina a tiparmagiri a tila pang ye malala kidi ngan. 46Le nga itar di a tila le imot, motong la inau a ilo pang kawal be lo ipatarau.

47Ye kene yo ke idu a be bong nga, ngan Yesu ya taleu iyepe tana, inbe di galiunu tipie ye ookoo a tila kataunu kat ke ran. 48Ngan Yesu ikamata di galiunu tina yo tirauwat ye pienge nga, yesoo tisosala eng mai. Le nga pang malama, motong la ipa ke kawal a isi a ipa ran pono a idu pang ye di nga. Ngan ipa a idu nga, ngan lono be ikapus di, 49-50bong ngan di galiunu tina ngan tikamata le tiyeisa o markiaua la ipa ran pono i. Ngan nen le titattadai a koodi welewele, yesoo di le imot tikamata. Bong ngan palbe leu inbe Yesu iwete pang di nen, “Katattadai be! I au tani naii. Kin lomim mede leu.” 51Motong la iyiri a ilo ookoo lono a lo iye di tiyepe, inbe eng mai tani in imata. Ngan nen le di galiunu tina ngan titakrai welewele, 52yesoo di ngan lodi galanga dook tiap ye mos yo Yesu iyeii ye porong i, in punu. Ngan di ngan lodi mede mata.

Yesu Ikarata Di Tooltool Alunu Ke Malala Genesaret Yo Matamatenge Ikap Di Nga

(Matiu 14:34-36)

53Yesu iye di galiunu tipie siutu ran a tila ke koonoo kapala le la tisolo ye malala atu yo ene Genesaret i, inbe tiwata ookoo nango. 54Le nga yeisa be tipas ke ookoo tani in lono a be tidi pang tana, ngan di tooltool tikamata Yesu le tikilala. 55Motong la di tooltool tina ngan tidada a tila tika bingi ye malala kapala yo iken ye tana mai tani nga. Ngan nen le ye kene yo di tooltool tilongo be Yesu ipa le la pombe ye malala in nga, ngan ole tisolo di tooltool yo matamatenge ikap di nga ye sasaka a tila pang ye ni yo Yesu iyepe ye i. 56Ngan nen le ye malala maimai le malala yo kakase nga, inbe ye malala kapala yo iken kataunu ye tana mai tani nga, ngan kumata be Yesu ipa le la pombe ye malala tina ngan atu nga, nga ole tikap di tooltool kidi yo matamatenge ikap di nga, ngan du titar di mallangana ye ni ke yawaringi so. Inbe titoro Yesu a timangmang ye be imalum pang di tooltool tina, a be nen ngan titoko sousoungu ki matana leu. Ngan le di tooltool tina le imot yo titoka nga, ngan tinidi dook mata mulu.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index