Search form

Matiu 26

Di Tooltool Kuto Maimai Tikarata Betanga Be Tiraumata Yesu

(Maka 14:1-2; Luka 22:1-2; Yowan 11:45-53)

1Ye kene tani in Yesu iwetewete ye so tina ngan a imot, motong la iwete pang di galiunu nen, 2“Ang nga lomim galanga nen, ke ru leu la iken pang dama go nga, be ole talo ye lal maiyoko kidi Yuda yo tiweta ye Paskimoolooningi Ke Maro i.+ Ye lal tani in ngan ole titara Tool Moolmool ke Maro la di koi ki baedi, a nen ngan tipatota lo kai palasingi kaini a imata.”

3Iwete nen a imot, motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, inbe di tooltool maimai ke di Isrel, tilo tigaua ye rumu mai ke tool kuto mai ke paroranga so yo ene Kepas i. 4Di ngan tigaua a tiwetewete, inbe tisere dada sa yo be tillung pang Yesu ye, a be nen ngan tikauu a tiraumate ye i. 5Bong di tapdi tiwetewete pang di nen, “O ke be tayei dada nen panga ye lal maiyoko yo ke sungunu in tiap. Kumata be tayei nen a di tooltool tikamatidi nga, ngan ole katedi malmal le taun tipamaditi patokongo.”

Garup Atu Iti Kai Surunu Ke Saliningi Lo Yesu Kutono

(Maka 14:3-9; Yowan 12:1-8)

6Ye kene yo Yesu iye di galiunu tiyepe malala Betani ye in nga, ngan tiyepe ye rumu ke Simon, tool yo muku ngan botoboto medana ikani i. 7Le nga Yesu iwurur ye kookoowoo ke kaningi so a ikanen so go, inbe garup atu in ikaua dap mitiap yo tikarata ye pat sallinene dook mata, inbe tipalingi ye so ke saliningi yo kini ki dook mata in a ise pang ye Yesu, motong la itioo lo kutono nga. Ngan so ke saliningi tani, in di tooltool tiyimoo ye pat mai san. 8Ngan di galiunu tikamata garup tani yo iyei nen nga, le lodi dook tiap. Le nga tiyei ne, “Ona tiap! Nga yelei a ingele ye so ke saliningi dook mata i a iti sokoraii nen nga? 9Nga yo be tayawari nga, ngan matin nga le takap pat mai ye, lo ngan be takap pat tina ngan pang di tooltool yo ballingadi tiap nga.”

10Di galiunu tiwete nen, bong ngan iraua betanga kidi nen, “Nga yelei a koomim kaua garup i nga? Dada yo iyeii pau i, in dook mata le dook mata san. 11Kapalongo, di tooltool yo ballingadi tiap nga, ngan kanakana ngan ole kaye di kayepe, bong au i o ke be ayang tayepe ye ke yo kanakana, ngan tiap. 12Ngan nanga, garup i, so ke saliningi dook mata yo itioo ilo ye tinik i, in be nen a ikarata bobok pang kene yo be tikelmai au ye i. 13Awete pang moolmool nen, pang dama ni ye ni nangai be di tooltool tipa be tiwetewete bingi dook mata ke Maro pang di tooltool ye in nga, ngan ole tiwete urata dook mata yo garup i iyeii pau i, in lapau, a be nen ngan di tooltool lodi tutu ye.”

Yuta Ipamede Betanga Be Ole Itara Yesu La Di Tooltool Kuto Maimai Baedi

(Maka 14:10-11; Luka 22:3-6)

14Yesu iwete nen a imot, motong la di galiunu tina yo sangaul be ru nga, ngan atu kidi yo ene Yuta Iskariot i, in ila pang ye di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro. 15Motong la itor di nen, “Ai, kumata le be atara Yesu la baemim nga, ngan ole soo so be kakauu pau i?”

Tina iwete nen nga, le di kuto maimai tina ngan tikap pat silba sangaul tol panga. 16Nen le ye kene tani in a ilo nga, ngan Yuta lon kaua urata a isere dada yo be ikaua Yesu a itaru la di kuto maimai tina ngan baedi ye i.

Yesu Iye Di Galiunu Tigaua Inbe Tikan So

(Maka 14:12-21; Luka 22:7-13, 21-23; Yowan 13:21-30)

17Tiyepe a tilo ye ke yo imuku pang lal yo di Yuda be tigaua a tikana porong yo taukan so be iyeii a isung i, in pombe. Motong la di galiunu timan pang ye, a man titoru. Tiyei ne, “Ni nangai lom be ole amkarata kaningi ke Paskimoolooningi ke Maro+ a be takani ye i?”

18Motong la iwete pang di nen, “Kapa le kalo malala mai ni lono, a kala ye tool atu yo iyepe i, inbe kawete panga nen. Kayei ne, ‘Pannoongoo kiam iwangam be man amwete pong nen: Lal yo Maro ipootoo pau i, in iman potai oo. Le au i lok be aye di galiuk amgaua a lomam ponana, inbe amkana kaningi ke Paskimoolooningi ke Maro in ye rumu lono kiong.’ ” 19Ngan le Yesu di galiunu tina tilo le lo tiyei so ben tina yo iwete pang di nga, a tikarata kaningi ke Paskimoolooningi ke Maro nango.

20Tiyepe le ke idu a rrai, motong la Yesu iye di galiunu tina yo sangaul be ru nga, ngan lo tiwur ye kookoowoo ke kaningi so, inbe tikan so.21Ye kene yo tikanen so ye in nga, ngan Yesu iwete pang di nen, “Awete pang moolmool nen, ang tina nga atu la be itarau la di koi kiau baedi i.”

22Yesu iwete nen a di galiunu tina tilongo, le nga lodi moo mai san ye betanga ki, le nga di atu atu le imot timadit a titoru nen, “Tool Mai, au i la kuwete nen yau i, too tiap?”

23Motong la iraua torungu kidi nen, “Tool atu kiang yo amru amtoko porong inbe amsili du omai lono i, in ya la be itarau la di koi kiau baedi i. 24Le Tool Moolmool ke Maro ole tiraumate a imata ben tina yo tiwodo betanga ki lo ye Rau ke Maro nga. Bong barau, tool yo be itara Tool Moolmool ke Maro la di koi ki baedi i, in ole isolo masngana mai le mai ki taunu. Nga yo be tinana ipasuiu tiap nga, ngan matin nga le dook mata.”

25Motong la Yuta, tool tani yo be itara Yesu la di koi ki baedi i, in imadit tina le itoru. Iyei ne, “Pannoongoo, au i la kuwete nen yau i, too tiap?”

Ngan Yesu iraua betanga ki nen, “E, dawa ben tina la kuwete koot nga.”

26Tikanen so go, inbe Yesu ikaua porong atu a iwete lo ponana ki pang Maro ye, motong itepalapala a ikap pang di galiunu tina, inbe iwete pang di nen, “Bi, kakap a kakan. I au medak.”

27Motong la ikaua ruku yo ooroo wain surunu iken lono in a iwete lo ponana ki pang Maro ye, motong ikauu pang di galiunu tina, inbe iwete pang di nen, “Ang le imot kakauu a kayinu. 28I au rara kiau yo be apamede betanga medana pang ye i. Ngan la le apatioo be nen a Maro ilon di tooltool alunu a igiri noonoo kidi ye. 29Awete pang nen, au i o ke be ayin ooroo wain surunu mulu tiap, le ilo ye lal yo Tamak Maro be matan kala di tooltool ki ye i, ngan la be ayang tagaua, inbe tayin nga.”

30Yesu iwete nen a imot, motong la iye di galiunu tiwouo woungu ke sungunu atu, inbe tipas a tidu tana a tilo pang kawal Olip.

Yesu Iwete Be Pita Ole Iwala Murini Panga

(Maka 14:27-31; Luka 22:31-34; Yowan 13:36-38)

31Motong la Yesu iwete pang di galiunu nen, “Bong katai ngan so yo be pombe pang yau i, in ang nga ole kakamata le kayege lomim medana yo kataru pau i, inbe ang le imot kakoo yau. Awete pang nen, yesoo betanga yo tiwode lo ye Rau ke Maro in iwete nen,

‘Au i ole araumata tool yo matan kala di sipsip i,

ngan ole di sipsip ki tina timagirigiri a tikoo.’-

32Bong ole amadit mulu ye ni ke matenge, lo ngan be amuku pang le la anamang la Galili ngo.”

33Yesu iwete pang di galiunu nen, motong la Pita iwete panga. Iyei ne, “Kumata le di galium kapala nga tikamata so yo pombe pang yong i, le di le imot be tiyege lodi medana yo titaru pong i, inbe tikoo yong nga, ngan au i o ke be akoo yong pitiap yege.”

34Motong la Yesu iraua betanga ke Pita nen, “Awete pong moolmool nen, bong katai nga, ngan ole tareke itang tiao, inbe kupataukala a kuwete le patol be ong i lom galanga yau tiap.”

35Bong Pita iyei ne, “O tiap! Kumata le lodi be au i tiraumatau lapau a aru tammata nga, ngan o ke be awete a apataukalong be au i lok galanga yong tiap, ngan tiap.” Ngan iwete nen le Yesu di galiunu tina ngan di le imot tiwete betanga gaongo nen lapau.

Yesu Ilo Getsemani Lo Ipatarau

(Maka 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Motong la Yesu ikap di galiunu a tilo pang ye ni atu yo tiwete ene ye Getsemani i. Tilo pombe, motong iwete pang di nen, “Si kawur nanga, inbe au ole ala ni la apatarau pang Maro ngan.” 37Ngan le ikaua Pita iye Sebedi di natunu ru nga, a iye di tila. Bong Yesu ikanamaii, ngan lon modoko le lon moo san. 38Le nga iwete pang di galiunu tol tina nen, “Au i lok moo mai san le ayetai ben nga be amata. Le kayepe nanga, inbe matamim rere a kanat.”

39Iwete pang di nen a ila manga mooloo kasin, motong la igun turunu le du damon toko tana, inbe ipatarau. Iyei ne, “Tamak, kumata le be dada sa dook mata iken nga, ngan lom pau a kugutaka ruku ke masngana i yau. Bong kin kutoo au lok be, kutoo ong taum lom leu.”

40Motong la imulu a iman pang ye di galiunu tol tina, ngan ikamata di tiken mata oo. Le nga itoro Pita nen, “Nga yelei, ang tol nga ke be matamim rere a ayang tanat dook a tayepe ye manga kasin + tiap, too? 41Matamim rere a kanat dook inbe kapatarau, a nen ngan touanga sa be pombe pang yang nga, ngan o ke be kamol tiap. Moolmool, lomim ngan be kayei urata yo nen nga, bong tinimim ngan taukan gurana.”

42Motong la iyege di a ila pattu mulu le paru ki la ipatarau nen, “O Tamak, kumata le dada dook mata sa be kugutaka ruku ke masngana in yau tiap a be ayinu nga, ngan dook mata. Bong kutoo ong taum lom leu.”

43Yesu ipatarau a imot a be imulu a iman pang ye di galiunu tol tina, ngan ikamata di tikenen mata oo, yesoo matadi gei mai mata. 44Le nga iyege di sila tiyepe, inbe imulu a ila pattu mulu le patol ki be la ipatarau. Ngan le ipatarau gaongo leu ben tina yo la ipatarau muku nga.

45Motong la imulu a iman pang ye di galiunu tol tina man iwete pang di nen, “Ai, nga kamaryoo a kakenen mata go, too? Kakamata, lal yo tool atu be itara Tool Moolmool ke Maro la di tooltool ke noonoo baedi ye i, in potai oo. 46Le kamadit a tala! Tool tani yo be itarau la di koi kiau baedi i, in ya la iman i.”

Yuta Itara Yesu La Di Koi Ki Baedi

(Maka 14:43-50; Luka 22:47-53; Yowan 18:3-12)

47Ye kene tani in Yesu iwetewete nen go, inbe di galiunu tina sangaul be ru ngan atu kidi yo ene Yuta i, in iman pombe. Iman ngan iye di tooltool budanga mai yo tikap pul le kai ke patokongo ngan la iye di timan nga. Di tooltool tina, ngan di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro inbe di tooltool maimai kidi Yuda la tiwanga di a timan nga. 48Ngan Yuta tani ikarata betanga pang di tooltool tina ngan muku nen, be ole iyeie so sa pang Yesu a iyei ben tarkilanga pang di. Ngan iwete nen, “Kakamata tool atu be awarra a asomo pangana i, in tool tani nain, a kakauu a kaparama le imede.”

49Tina nen nga, le pattu leu, inbe Yuta ipa pobe pang ye Yesu a ila le la iyei ne, “O bong dook mata, Pannoongoo!” inbe iwarra a isomo pangana.

50Motong la Yesu iwete panga nen, “Tool kiau, so yo kuman be man kuyeii i, in nen be kuyei taraii.”

Motong la di tooltool tina tipa pobe la titokolana Yesu a tiparama. 51Ngan nen le di tooltool tina yo tiye tiyepe nga, ngan atu in iposo pul ki ke patokongo a itarakede kapraingi ke tool kuto mai ke paroranga so pang Maro, in talngana, le imakede.

52Bong Yesu iwete pang tool tani nen, “Ai, kupariri pul kiong in a ilo ye nene mulu. Awete pong, di tooltool yo tikap pul ke patokongo a tipatoko ye nga, ngan ole pul tina ngan igarung di a timmata. 53Nga yelei, ong i o lom galanga tiap, too? Kumata le kook pang Tamak be ilonau nga, ngan ole pattu leu be iyawar di bangabangana ki alunu kaiye le kinkatingi kidi illos di budanga sangaul be ru ngan a tisi tilonau. 54Bong kumata be ayei nen nga, ngan betanga yo di Maro koonoo tiwodo lo ye Rau ke Maro nga, ngan ole kanono pombe moolmool tiap. Yesoo, betanga ke Maro tina ngan iwete be so nen nga, ngan ole pombe pang yau.”

55Ye kene tani in Yesu iwete pang di tooltool budanga mai tina ngan nen, “Ai, au i tool dook tiap ke patokongo le pinnau, la kakap pul le kai ke patokongo a kaman be man kaparamau nga, too? Nga yelei, a kanakana ngan kakamatau awurur koongoo lono ke bareme mai ke sungunu a apatomonai di tooltool, ngan lomim be kakau au a kaparamau ye ni tani in tiap nga? 56Bong dookoot, dada nen ngan le imot be pombe yau, a be nen ngan iyeie betanga yo muku ngan di Maro koonoo tiwode lo ye Rau ke Maro i, in le kanono pombe moolmool.” Yesu iwete nen, motong la di galiunu le imot tiyege sila iyepe, inbe tikoo welewele a tila.

Tikaua Yesu La Ye Ni Ke Karatanga Betanga

(Maka 14:53-65; Luka 22:54-55, 63-71; Yowan 18:13-14, 19-24)

57Di tooltool yo tikaua Yesu a tiparama nga, ngan tikauu a ilo ye rumu ke tool kuto mai ke paroranga so pang Maro yo ene Kepas i. Ngan rumu tani, in di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di tooltool maimai kidi Yuda, ngan tilo tigaua lono muku a tiyepe oo. 58Ngan Pita lapau itoo Yesu a ilo, bong le ben ipa manga mooloo kasin ye. Itoo a ipa so le ilo koongoo lono ke rumu ke tool kuto mai ke paroranga so tani, motong la ipa le la iye di bianga yo be matadi kala rumu ngan tiwur, ngan lono be iyepe a be ikamata so yo be pombe pang ye Yesu i.

59Motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, inbe di kuto maimai kapala yo matadi kala momo le yepongo kidi Yuda nga, ngan tikapye be tisere tool yo ke be man illung a isopo koonoo ye betanga pang Yesu ye urata ki yo iyei nga, a be nen ngan tiraumate le imata. 60Bong di tooltool alunu yo timan tillung a tisopo koodi ye betanga pang Yesu nga, ngan betanga kidi sa yo be kanono, ngan tiap. Tiyei nen nen le taun di tooltool ru tilo dama tina ngan le tiwete nen. 61Tiyei ne, “Tool i muku ngan iwete nen, ‘Au i ke be asaua bareme mai ke sungunu yo ke Maro i, lo ngan be kupatokode mulu ye ke tol leu.’ ”

62Motong la tool kuto mai ke paroranga so in imadit lo ikodo, inbe itoro Yesu. Iyei ne, “Ai, nga yelei a lom be kurau betanga kidi tiap nga? Nga ole kuwete belei ye betanga yo di tooltool tina nga tiweta yong i?” 63Iwete nen, bong Yesu mala be iwete touo betanga siap, ipas le ipalongo leu.

Motong la tool kuto mai tani iwete panga mulu nen, “Nookoot nga lok be kuwete betanga moolmool ki taunu pam ye Maro yo iyepe nen le taukan matenge, in matana. Oo kuwete, ong i Kirisi yo Maro Natunu i, too?”

64Ngan Yesu iyei ne, “E, dawa ben tina la kuwete koot nga. Bong lok be awete betanga i pang ang nga le imot nen. Pang dama ni nga, ngan ole kakamata Tool Moolmool ke Maro iwur ye Maro yo gurana ki mai mata i, in baene oonoo, inbe ipa ye eng tene a isi pang tana.”

65Iwete nen, le tool kuto mai ke paroranga so pang Maro in katen malmal a isarraka sousoungu mooloo ki, inbe iyei ne, “Tool i nga iwete nen, ya i ole ikaua malala ke Maro, le nga be tasere di tooltool sa mulu be man tipapos urata ki yo iyei, ngan paidi pang soo? Kakamata, nookoot nga ang tapmim kalongo yo iwete be ya i ole ikaua malala ke Maro, ngan oo. 66Le nga lomim be ole tayeie soo so pang tool i?”

Ngan di tooltool tina ngan di le imot tiyei ne, “Iyei urata dook tiap, le nga dook mata be taraumate a imata.”

67Motong la di tooltool tina ngan tikorokoronaia matana, inbe tilok baedi a titutu, inbe kapala ngan tipodo pangana, 68inbe tiyei ne, “Oo Kirisi, kuwete be ong i Maro koonoo moolmool nga, ngan kuwete too. I sei irau ong i?”

Pita Ipataukala A Iwete Be Ya In Lon Galanga Ye Yesu Tiap

(Maka 14:66-72; Luka 22:56-62; Yowan 18:15-18, 25-27)

69Ye kene tani in Pita iwurur damadama ke rumu tani in ke koongoo lono, inbe garup kase atu yo iyei kapraingi i, in ipa a iman ye. Motong la iwete panga nen, “Ai, ong i kuye Yesu ke Galili i, in kayepe lapau.”

70Bong ngan Pita ipataukala a iwete la di tooltool tina ngan le imot matadi nen, “Au i lok galanga ye betanga yo kuweta i, in tiap yege.”

71Motong la Pita imadit a ipa le la ikodo ye dada ke koongoo, ngan garup kase san yo iyei kapraingi i, in ikamata. Le nga iwete pang di tooltool yo tiyepe potai ye nga. Iyei ne, “Tool ni akamata iye Yesu ke Nasaret i, in tiyepe lapau.”

72Bong ngan Pita koon mede le ipataukala a iwete mulu nen, “Awete pang moolmool le ete, au i lok galanga ye tool ni pitiap yege!”

73Tiyepe le mooloo mata tiap, inbe di tooltool yo tikododo potai ye Pita nga, ngan timan pang ye man tiwete panga. Tiyei ne, “Ai, ngan moolmool sa! Ong i tool kidi atu, yesoo ye kanga ke betanga kiong i la ipaposong a le amkilalong ye i.”

74Tina yo ngan le Pita iwete nen, “Kumata le be allung nga, ngan dook mata nen be Maro igarungau. Le awete pang moolmool le ete nen, tool ni au i lok galanga ye pitiap yege!” Ngan iwete nen le pattu leu inbe tareke itang. 75Motong la se Pita lon tutu betanga yo Yesu iweta panga i. Ngan muku ngan Yesu iwete panga nen, “Ole tareke itang tiao, inbe kupataukala a kuwete le patol be ong i lom galanga yau tiap.” Ngan nen le Pita lon modoko a ikoo a idu ke diki du itang welewele.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index