Search form

Juan 14

Jesus rüpü reke feley puwael ta Chaw mew

1“Weñangkülekilmün ta eymün tamün feypiwfielchi dungu mew. Feymew feley tamün maneluwael ta Ngünechen mew ka tamün maneluwael ta iñche mew. 2Iñche ñi Chaw ñi ruka mew rume fentreley ta mülewe chew tamün mülepuam. Fey femngechi mülenofule, iñche feypiwlayafuiñ, welu rüf dungu mew amuan tañi pepikameael kiñe küme mülewe. 3Fey dew amutuli ka küme elmetuli kiñe küme mülewe, ka wiñome küpatuan tamün yewpatuafiel ta eymün, femngechi ta eymün mülepuaymün chew ñi müleputuael ta iñche. 4Welu eymün dew kimniefimün chumngechi tamün puwael chew ñi amutuael ta iñche.”

5Tomas feypifi ta Jesus:

—Ñidol, kimlaiñ chew tami amuael. ¿Chumngechi anta puwaiñ chew tami mülemum?

6Jesus llowdungueyew:

—Iñche ta rüpü reke felen, ka rüfngechi dungu ka mongen, iñche mew pepi puwünngey ta Chaw mew. Iñche mew müten feyentulu amuay ta Chaw mew. 7Fey eymün kimniemuli iñche, ka femngechi kimafimün ta iñche ñi Chaw. Fey fantepu mew dew pekefimün ka dew kimniefimün.

8Feymew Felipe feypieyew:

—Ñidol, elumuiñ taiñ peafiel ta Chaw, fey nor duamaiñ ta iñchiñ.

9Jesus llowdunguy:

—Felipe, dew pütrüñma müleken ta eymün mew, ¿fey petu kimlaen am? Tañi pekeetew ta iñche, pekefi ta Chaw. ¿Chumngelu anta feypipeen tamün pengeleluwafiel ta Chaw? 10¿Feyentulaymi anta iñche ñi mülen ta Chaw mew ka Chaw ñi mülen ta iñche mew? Feyti dungu tamün feypiwkefiel, feypipelan tati tañi kisu ngünewün mew, welu Chaw may ñi elukeetewchi dungu, fey may adkünukey kisu ñi ngenngeelchi küdaw mew. 11Feyentumuchi iñche tañi mülen ta Chaw mew, fey Chaw ñi mülen ta iñche mew: fey feyentunolmün tañi feypipeelchi dungu, feyentufimün rewall iñche tañi femkeelchi dungu. 12Feymew rüf dungu mew feypiwayiñ tati feyentulelu iñche mew, ka femay iñche ñi femkeelchi dungu. Fey doyelchi may femay kakelu doy fütrake dungu, fey iñche am amutualu chew ñi mülemum ta Chaw. 13Fey kom tamün ngillatuel ta eymün iñche ñi üy mew chumngechi ñi adentuael ta iñche, iñche ta feman, femngechi ta Fotüm mew ñi pengelngeael Chaw ñi fütra pepiluwün. 14Femngechi feman chem dungu rume ngillatulmün iñche ñi üy mew.

Jesus wüldunguy ñi werküael tati Lif Küme Püllü

15“Iñche ka femngechi feypiwayiñ, fey eymün ta piwkeyemuli, müngeltuafimün iñche ñi werkün dungu. 16-17Fey iñche ngillatuafiñ ta Chaw tamün werkülelaetew tati Rüfngechi Küme Püllü tamün kellunieaetew, fey ta rumel müleay eymün mew. Tati mapu tuwünngelu werkülelayafi ka llowlayafi rume, fey pekenofilu am ka kimnofilu rume. Welu eymün ta kimniefimün, kisu am mülelu eymün mew fey ka rumel müleay eymün mew.

18“Fey iñche amutuli rume, kisukünuwlayayiñ. Ka wiñometuan tañi mületuael eymün iñchiñ. 19Pichiñma mew, tüfachi mapu mew mülechi che doy pewelayaenew engün, welu eymün ta peniemuan, ka mongeleaymün, iñche am rumel mongelealu. 20Feychi mew, eymün ta ngüneduamaymün iñche ñi mülen tañi Chaw mew, ka eymün tamün mülen iñche mew, ka femngechi iñche tañi mülen eymün mew, femngechi fente küme kiñewküleaiñ taiñ femngechi feleael. 21Tati llowfilu iñche ñi werkün dungu ka müngeltufilu, fey ta kimfali rüf mew ñi piwkeyenieetew. Fey iñche ñi Chaw piwkeyeafi tüfey tañi piwkeyekeetew, fey iñche piwkeyeafiñ ka amul doy kimelelafiñ ñi chumngen ta iñche.”

22Fey Juda (fey tati Iskariote no) ramtueyew:

—Ñidol ¿chumngelu iñchiñ mew pewfaluwtuaymi, fey ti pu kakelu che mew no?

23Jesus llowdunguy:

—Tüfey tañi piwkeyekeetew, fey ta müngeltukefi iñche ñi dungu, fey iñche ñi Chaw ta piwkeyeaeyew. Fey iñche ñi Chaw iñchiw küpayayu tayu mülepayael ta kisu mew. 24Tüfey tañi piwkeyenoetew, fey ta müngeltuñmalaenew iñche ñi dungu. Fey tüfachi dungu eymün tamün allkütupeel iñche kisu ñi dungu no, welu Chaw may tañi dungu, tüfey tañi werküetew.

25“Welu feypiwiyiñ kom tüfachi dungu petu ñi mülen ta eymün iñchiñ. 26Welu ti Lif Küme Püllü, tamün adnieaetew, ta Chaw ñi werküael ta iñche ñi üy mew, fey ta kimeltuaeymünmew kom ti dungu ka konümelpatuaeymünmew kom ti dungu iñche tamün feypiwkefiel.

27“Fey amutuli, eleluwayiñ küme tüngün. Eleluwayiñ iñche ñi küme tüngün, welu eleluwlayayiñ chumngechi ñi wülken tüfey engün tati mülelu mapu mew. Weñangkülekilmün ka llükakilmün rume. 28Dew allkütuñmamun iñche tañi feypiel iñche tañi amutuael ka ñi küpatuael femngechi ta wiñome mületuaiñ ta eymün iñchiñ. Fey rüf dungu mew ta piwkeyemuli, rume ayüwafuymün kimülmün ta iñche ñi amutuael ta Chaw mew, kisu am doy wünenngelu iñche mew. 29Fey fewla feypikünuwayiñ tüfachi dungu, fey femle tüfa, femngechi tamün feyentuam.

30“Doy kimeltuwelayaiñ ta eymün, fey küpalu am tati longkolelu tüfachi mapu mew, tunte kisu nielay pepiluwün rume ta iñche mew. 31Fey tüfachi dungu feley ñi rupayael femngechi tüfachi mapu mew mülechi pu che ñi kimael iñche ñi piwkeyefiel ta Chaw, ka iñche ñi femken tañi Chaw ñi werküetewchi dungu.

“Fey fewla witrapüramün, fey amuaiñ kañpüle” pirkey ta Jesus.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index