Search form

Juan 6

Jesus elufi iyael kechu warangka che

(Matew 14.13-21; Marku 6.30-44; Luka 9.10-17)

1Dew rupalu tüfachi dungu, Jesus amuy Galilea nome lafken (tüfachi lafken ka femngechi Tiferia lafken pingekey). 2Rume fentren che inayawüleyew, pefilu engün am tati afmatufal dungu tañi femün, tremolnietufiel mew ti pu kutran. 3Feymew Jesus pürapuy ti wingkul mew, fey anüpuy ñi pu disipulu engün. 4Dew fülküleparkey tati pu judiu ñi kawiñ antü, Paskua pingelu.

5Feymew Jesus adkintulu, fey pefi rume fentren che ñi inaetew, fey Jesus feypifi ta Felipe:

—¿Chew anta ngillameaiñ ta kofke kom tüfachi pu chengealu?

6Welu femngechi feypi ñi kimael chumngechi ñi llowdunguael ta Felipe, fey Jesus am dew küme kimniefulu ñi chumael. 7Felipe llowdungueyew:

—Rume fentren pülata+ mew may ngillangepeafuy kofke ñi pichiken elungeael kake kiñeke tüfachi pu che.

8Feymew Andre, tüfa ta kangelu kisu ñi disipulu Simon Pedro tañi peñi, feypieyew:

9—Tüfa mew müley kiñe pichiwentru nielu ta kechu kawella kofke ka epu challwa, welu ¿puwafuy chey am fentren che mew?

10Jesus llowdunguy:

—Feypifimün kom ti pu che ñi anükünuwael engün.

Rume mülerkey kachu tüyechi lelfün mew, fey anükünuwi engün. Kiñe kechu warangka wentru ürke. 11Jesus nüy ñi kuwü mew tati kofke, fey dew mañumtufilu ta Ngünechen, fey wüdamkalelfi ti pu che anüleyelu, ka femngechi femi ti epu challwa mew, fey eluyefi kom ñi küpa iel engün. 12Fey dew küme wedalu engün, Jesus feypifi tañi pu disipulu:

—Trawültufimün tati sofrayechi wükanke kofke, femngechi ñi ngünanoael pichin no rume.

13Fey kisu engün trawülyetuyngün ka apolyetuyngün mari epu kanasta tati wükanke kofke mew, tati sofralu ti kechu kawella kofke mew. 14Fey ti pu che, pefilu tüfachi afmatufal dungu ñi femel ta Jesus tañi kimngeael ñi ineyngen, feypi engün:

—Rüfngey ta tüfa ñi pelon wentrungen tati felelu ñi küpayael ta mapu mew.

15Welu Jesus ngüneduami ñi ayüngefel ñi yengetuael aporia mew tañi longko ülmenkünungeael, fey ka wiñome püntütripatuy tati doy wechuntu wingkul mew, femngechi tañi kisuleael.

Jesus trekay wente ko

(Matew 14.22-27; Marku 6.45-52)

16Fey punlu dewma, Jesus ñi pu disipulu nagpuy engün lafken püle. 17Fey pürapuy kiñe farku mew ka eluwi engün ñi rumeael ti lafken mew femngechi ñi puwael ta Kapernaum waria. Dew küme dumiñürkey. Fey Jesus petu wiñomerkelay. 18Feymew ti lafken rume ingafpüramekey kiñe fütra kürüf tañi triparumen mew. 19Feymew dew amulelu engün kiñe kechu kam kayu kilometro, pefingün ta Jesus, petu fülpulu ti farku püle trekalelu wente ko, fey llükay engün. 20Fey Jesus feypifi ñi pu disipulu:

—¡Iñche tati! ¡Llükakilmün!

21Fey ñi pu disipulu elueyew ñi konpuael ti farku mew, feymew ka pichin mew müten puwi engün inaltu ti ayliñ mew chew ñi puwael engün.

Jesus ta mongen wülkeelchi kofke reke feley

22Fey kangelu antü mew, ti mülenagchi pu che ngüneduamfi engün Jesus ñi pu disipulu ñi amun nome lafken ti kiñelechi pichi farku mew mülelu tüye mew, welu Jesus amulay. 23Feymew kakelu farku puwyey Tiferia waria mew fülpüle chew ifi engün ti kofke feychi mañumtulu ta Ñidol. 24Feymew ngüneduamngelu ñi mülenon ta Jesus ka ñi pu disipulu no rume, fey ti pu che pürapuyngün farku mew, fey amuyngün ta Kapernaum waria tañi kintumeafiel ta Jesus.

Jesus ta kofke wülkelu rumel mongen

25Fey kisu engün puwlu nometu lafken mew, pefingün ta Jesus, fey ramtufi engün:

—Kimeltufe, ¿chumül anta akuymi fawpüle?

26Jesus feypieyew:

—Rüf dungu feypiwayiñ ta eymün kintumupen tamün ifiel mew ti kofke ka tamün fente küme wedan mew, welu tamün peelchi afmatufal dungu mew no tañi kimngeael ta iñche. 27Poyekefilmün tati afkechi iyael, welu may tamün poyeafel tati rumel mülekechi iyael fey tamün eluafetew rumel mongen. Fey iñche tati Wentrukünuwpalu eluwayiñ tüfachi iyael, fey Chaw Ngünechen am adkünulu tüfachi dungu kisu ñi Fotüm mew ―pi.

28Fey ramtueyew engün:

—¿Chumaiñ am taiñ femael Ngünechen tañi ayükeelchi dungu?

29Jesus llowdungueyew engün:

—Ngünechen ayüley tamün femael tüfeychi dungu tamün feyentuael iñche mew kisu tañi werküetew.

30Feymew ramtuy engün:

—¿Chem afmafal dungu am femaymi femngechi pefiliyiñ taiñ feyentuael? ¿Chem küme dungu am femaymi iñchiñ mew? 31Iñchiñ taiñ kuyfike tuwün em ifi engün tati mana kofke ti uwe mapu mew, chumngechi feypiley ti Wirin Chillka: ‘Ngünechen elueyew ñi iyael engün ti wenu mapu kofke.’+

32Jesus llowdunguy:

—Rüf dungu ta feypiwayiñ Moyse no tati tamün eluetew ta eymün tati wenu mapu kofke, welu may iñche ñi Chaw tüfey tamün elukeetew ti rüfngechi wenu mapu kofke. 33Fey ti kofke Ngünechen ñi wülkeel fey tüfa lle tati nagpalu wenu mapu, ka elukefilu rumel mongen ta kom mapu mew mülechi pu che.

34Fey kisu engün ngillatueyew:

—Ñidol, rumel eluniemuaiñ üyechi kofke.

35Fey Jesus feypi:

—Iñche ta kofke reke felen wülkelu ta rumel mongen. Kom ti llowetew iñche, chumkawnorume ngüñüwelayay reke, ka tati feyentulu iñche mew chumkawnorume wüywüwelayay reke. 36Iñche dew feypiwiyiñ, welu eymün feyentukelaymün iñche mew tunte pemuken rume. 37Kom kakelu che iñche ñi Chaw ñi eluetew, llowenew ta iñche, fey kom tañi llowetewchi pu che, famentulayafiñ. 38Iñche am küpanolu ta wenu mapu tañi femael kisu iñche ñi ayüelchi dungu, welu may tañi femael iñche ñi Chaw ñi ayüelchi dungu, fey tañi werküetew. 39Welu feypiwayiñ tañi ayükeel iñche ñi Chaw, fey iñche ñi ñamümnoafiel kiñe no rume tañi eluetew, welu may tañi wiñomongeltuafiel ti afaelchi antü mew. 40Feyngey iñche ñi Chaw am ayülelu itrokom tati maneluwlu ta Ngünechen ñi Fotüm mew ka feyentulu ta kisu mew ñi nieael rumel mongen, fey iñche wiñomongeltuafiñ afaelchi antü mew.

41Feymew tati pu judiu eluwingün ñi fillpiafiel ta Jesus, tañi femngechi feypin mew: “Iñche tati kofke reke felen nagpalu ta wenu mapu.” 42Feymew feypi engün:

—¿Fey tüfa no anta Jesus, Jose tañi fotüm? Iñchiñ kimnieñmafiyiñ kisu ñi chaw ka ñi ñuke, fey ¿chumngelu am feypipey ñi nagpan ta wenu mapu?

43Feymew Jesus feypi:

—Fentekünumün tamün fillpikawmekeael. 44Iney rume pepi küpalayafuy ta iñche mew, iñche ñi Chaw ta küpalnoeliyew, iñche tañi werküetew. Fey iñche ta wiñomongeltuafiñ afaelchi antü mew. 45Chumngechi feypiley tati pu pelon wentru ñi chillka mew: ‘Ngünechen kimeltuafi ta itrokom che’.+ Femngechi itrokom tati allkütufilu ta Chaw Ngünechen, ka adümlu kisu ñi dungu, fey llowkeenew ta iñche.

46“Feyngey iney no rume am pekenofilu ta Chaw Ngünechen, fey kiñeley müten tañi pekeetew, tüfey tati küpalu ta Ngünechen mew. 47Rüf dungu feypiwayiñ tüfey tati feyentulu iñche mew, nieay ta rumel mongen. 48Iñche felen ta kofke reke wülkelu ta rumel mongen. 49Eymün tamün kuyfike tuwün em ifi engün tati mana ti uwe mapu mew. Femfuy rume, layey engün. 50Welu iñche nütramyeken ti kofke nagpalu ta wenu mapu, fey iney rume ifile tüfachi kofke, lalayay. 51Iñche ta tüyechi kofke wülkelu rumel mongen tati nagpalu ta wenu mapu, fey tati ifilu ta tüfachi kofke, rumel mongeleay. Feyti kofke iñche tañi wülkeel iñche tañi kuerpu. Iñche wülafiñ tañi nieael rumel mongen ta mapu mew mülechi pu che.”

52Fey ti pu judiu eluwingün ñi welukonkechi üyawtuwael:

—¿Chumngechi am tüfachi wentru pepi eluaeiñmew kisu ñi kuerpu taiñ iñmayafiel?

53Fey Jesus feypi:

—Rüf dungu feypiwayiñ eymün ta inofilmün tati Wentrukünuwpalu tañi kuerpu ilo reke ka putuñmanofilmün kisu ñi mollfüñ, nielayaymün ta rumel mongen. 54Welu tati iñmaetew iñche ñi kuerpu ilo reke ka putule iñche ñi mollfüñ, nieay ta rumel mongen, fey iñche wiñomongeltuafiñ tati afaelchi antü mew. 55Tüfa ta feyngeay iñche ñi kuerpu am ta rüfngechi iyael reke felelu ka iñche ñi mollfüñ rüfngechi pulku reke feley. 56Tati iñmaetew iñche ñi kuerpu ilo reke ka putufile reke iñche ñi mollfüñ, iñche mew kiñewküley ñi mongen, ka iñche kiñewkülen tañi Chaw iñchiw. 57Iñche ñi Chaw, tañi werküetew, rumel mongelekey, fey iñche ka femngechi mongen nien. Fey ka femngechi: tati iñmaetew tañi kuerpu, iñche ñi mongen nieay. 58Nütramyepefiñ ti kofke tati nagpalu ta wenu mapu. Tüfachi kofke ta mana reke femngelay tañi iel eymün tamün kuyfike tuwün em, fey ifuyngün rume, welu layey engün, welu may tati ifilu tüfachi kofke rumel mongeleay.

59Jesus kimeltuy tüfachi dungu ta Kapernaum mülechi sinagoga+ mew ñi trawün che mew.

Tati rumel mongen wülkechi dungun

60Allkülu tüfachi kimeltun dungu, fentren che miyawkelu ta Jesus engün, feypi:

—Fey tüfa tañi kimeltuel rume küdawngey tañi llowngeael. ¿Iney am müngeltuafeyew tatey?

61Jesus ngüneduamlu ñi petu fillpimeken engün, ramtufi ti pu che:

—¿Tüfachi dungu anta wesaduamelkaeymünmew? 62¿Chem chumaymün am, pefilmün tüfachi mapu mew tati Wentrukünuwpalu püratule chew ñi mülekefel wünelu mew? 63Feyti Küme Püllü wülkey ta rumel mongen; fey kuerpu ta falilay rumel mongenngealu. Iñche tañi feypipeelchi dungu, fey koneltuley tati Lif Küme Püllü tati wülkelu ta rumel mongen. 64Welu petu müley kiñekentu eymün mew tati feyentulenolu.

Fey Jesus am kimürkelu llituka mew müten iney engün tati feyentulenolu ka ineyngen tüfey tañi ngünen mew wültukukünuaetew. 65Ka amul feypi:

—Feymew ta feypiwkeyiñ ta iney no rume llowlayaenew ta iñche, fey ñi Chaw ta küpalnoeliyew.

66Feymew müten, rume fentren tañi inayawülkeetew ta Jesus, elkünutueyew, ka doy miyawelay engün ta kisu mew. 67Fey Jesus ramtufi tati mari epu disipulu:

—¿Eymün ka ayüleymün am tamün amutuael?

68Simon Pedro llowdungueyew:

—Ñidol, ¿iney mew kay amuafuiñ? Eymi tami dungun ta rumel mongen dungun. 69Iñchiñ ta dew feyentuiñ ka kimiyiñ ta eymi Ngünechen ñi Lif Küme Mongenngelu.

70Fey Jesus feypi:

—¿Iñche anta dulliwlayiñ tamün mari epungen? Welu kiñe ta eymün mew kontunieeyew ta weküfü.

71Tüfa ñi feypin mew, ta Jesus dungurkey ta Juda mew, Simon Iskariote ñi fotüm, Juda am re ngünen mew wültukurkeafilu ta Jesus, tunte rakikonkülerkefuy rume tati mari epu disipulu mew.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index