Search form

Juan 8

1Fey Jesus amuy tati Olifu pingechi wingkul mew, 2fey kangelu antü mew epe wünlu, wiñotuy tati ngillatuwe ruka mew. Fey ti pu che fülkontupueyew, fey kisu anükünuwi ka eluwi ñi kimeltuafiel ti pu che.

3Fey ti kimeltukelu ti ley dungu ka ti pu farisew fey yefingün kiñe domo fey tüfa perkefingün ñi petu ñiwan. Fey elkünupufi engün rangiñ mew chew ñi mülemum fentren che. 4Fey feypifingün ta Jesus:

—Kimeltufe, tüfachi domo trenumafiyiñ petu ñiwalu kiñe wentru engu. 5Iñchiñ taiñ ley dungu mew, Moyse werküy ñi ütrüftukangeael kura mew, fey ñi langümngeael fey tüfa famngechi domo. ¿Eymi am, chem pimi kay?

6Kisu engün ramtufi tüfachi dungu tañi re kintukaduamafiel femngechi tañi nieael engün chumngechi ñi feypintukuafiel. Welu Jesus potrongnagi ta mapu mew, fey eluwi ñi wiriael kisu ñi changüll kuwü mew. 7Feymew müten diküm ramtukalelu engün am, fey witrakünuwtuy ka feypi:

—Kiñekentu eymün mew tati nienolu chem yafkan no rume, wüne ütrüftupe kiñe kura mew.

8Ka wiñome potrongnagtuy fey eluwtuy ñi wiriael ta mapu mew. 9Allkülu engün tüfachi dungu, re kiñeke tripayetuy tati dalluntukupafilu ti domo, fey ti wüne tripatulu tati doy putremke wentru ürke. Feymew Jesus kisulewetulu tati domo engu, 10küme witrakünuwtuy ka ramtufi ti domo:

—Papay, ¿chew anta müley tami feypintukupeetew tami langümngeael?

11Fey ti domo llowdunguy:

—Kom amutuy engün tatey, Ñidol ―pi.

Fey Jesus feypifi ti domo:

—Iñche no rume ‘langümngepe’ pilayaeyu, fey amutunge ka wiñome yafkawekilnge.)

Jesus ta pelon reke feley ta mapu mew

12Jesus ka wiñome eluwi ñi kimeltuafiel ti pu che, fey feypi:

—Iñche ta pelon reke felelu ta mapu mew. Tüfey tañi müngeltulen inaetew chumkawnorume mülelayay ta dumiñ mew, welu may nieay ta pelon tañi elunieetew ta mongen.

13Fey ti pu farisew feypifi ta Jesus:

—Eymi kisu petu nütramyewimi tami kisutu nütramyewün, fey chem falilay rume.

14Fey llowdungueyew ta Jesus:

—Iñche ñi dungupeel rüf dungu mew faliy tati, tunte iñche kisutu dunguñpewli rume. Iñche ta kimnien chew ñi tuwün ka chew ñi amuael, welu eymün ta rüf kimlaymün chew ñi küpan ka chew ñi amuael ta iñche. 15Eymün ramtukadungukefimün ta kiñe che chumngechi tamün ayüel, welu iñche ta femkelan. 16Welu iñche ramtukadungukefuli, kom tañi feypikeelchi dungu rüfngey. Iñche am kisungenolu ñi ramtukacheken, welu may Chaw Ngünechen tañi werküetew, fey ta adkünukey ti dungu iñche mew. 17Welu tüfa feley eymün tamün ley dungu tati wirilelu, femngechi epu che kiñewiyüm ñi dungu, kisu engu ñi dungu falikey.+ 18Ka femngechi, iñche ka tañi Chaw iñchiw kiñewküleyu tayu dungu mew ―pi.

19Feymew ramtungey:

—¿Chew anta müley tami chaw?

Fey Jesus llowdungueyew:

—Eymün kimlaymün ñi ineyngen ta iñche, ka iñche ñi Chaw no rume, welu kimfulmün ñi ineyngen ta iñche, ka kimafuymün iñche tañi Chaw.

20Jesus feypi tüfachi dungu petu kimeltulu ta ngillatuwe ruka ñi lepün mew chew ñi elngekemum ti ofrenda. Welu iney no rume püresulaeyew, petu puwnolu am tañi medin antü.

Chew ñi amuael ta iñche, eymün ta pepi amulayaymün

21Jesus ka wiñome feypifi ti pu che:

—Iñche ta amutuan, fey eymün ta kintumuan, welu layaymün tamün yafkan mew fey tamün pemunofiel. Chew ñi amuael ta iñche, eymün ta pepi amulayaymün.

22Feymew ti longkolechi pu judiu feypi:

—¿Chumngelu am feypi taiñ pepi amunoael iñchiñ chew ñi amuael ta kisu? ¿Rakiduamkülepey may ñi kisu langümuwael?

23Feymew Jesus feypi:

—Eymün ta nag mapu tuwimün, welu iñche wenu mapu küpan. Eymün ta tüfachi nag mapu mew tuwimün, welu iñche wenu mapu mew tuwün. 24Feymew feypiwpeyiñ tamün layael kisu tamün yafkan mew, eymün am ta feyentunolu tañi ineyngen ta iñche, feymew layaymün kisu tamün yafkan mew.

25Feymew ti pu judiu ramtufi engün ta Jesus:

—¿Iney anta eymi?

Fey Jesus llowdunguy:

—Ellaka mew tañi feypiel ñi chem chengen ta iñche, feymew 26rume fentren dungu nien tamün feypiwafiel eymün am welulkawkülelu. Welu ñi Chaw tañi werküetew feypikey ta rüfngechi dungu, tañi feypikeetew ta kisu, feychi dungu ta feypiwkeyiñ ta eymün.

27Welu ti pu judiu engün ngüneduamlay tañi nütramelngeel engün ta Chaw Ngünechen ñi dungu. 28Feymew Jesus feypifi ti pu che:

—Feychi eymün wenuntu püramfilmün iñche tati Wentrukünuwpalu, fey wüla kimmuan ñi ineyngen ta iñche, ka femkelan chem dungu rume re kisu ngünewün. Iñche feypiken Chaw ñi kimeletewchi dungu müten. 29Iñche ñi Chaw tañi werküetew müley iñche engu, iñche ñi Chaw ta kisukünukelaenew, fey iñche am rumel femkelu kisu ñi ayükeelchi dungu.

30Feymew Jesus, feypilu tüfachi dungu, rume fentren che feyentuy kisu mew.

Jesus ñi rüfngechi dungu lifrekünutuaeymünmew

31Jesus feypiyefi kiñeke ti longkolechi pu judiu feyentulu ta kisu ñi feypielchi dungu mew:

—Eymün ta müngeltufilmün iñche ñi dungu, rüf dungu mew eymün iñche ñi pu disipulungeymün. 32Kimafimün tati rüf dungu, fey ti rüfngechi dungu lifrekünutuaeymünmew.

33Fey tati longkolechi pu judiu llowdunguy:

—Iñchiñ ta Abraam ñi yomel pu che, fey chumkawnorume ka iney no rume ta püresukonaniekelaeiñmew. ¿Chumngelu am eymi feypimi taiñ lifrengetuael?

34Feymew Jesus feypi:

—Rüf dungu feypiwayiñ itrokom tati yafkakelu püresulekey reke ta yafkan mew. 35Kiñe püresukona rumel koneltukelay ta kiñe reñmache mew, welu kiñe fotüm feyngey ñi rumel koneltuleael ñi reñmache mew. 36Fey femngechi, tati fotüm lifrekünutuelmünmew, eymün feyngeay tamün lifrengetun. 37Dew kimnien ta Abraam ñi yomel pu chengen ta eymün, welu ayüleymün tamün langümmuafiel llowmamunofiel am iñche tañi dungu. 38Iñche femken tañi Chaw mew ñi pekeelchi dungu, fey eymün kay femkeymün tamün kangelu chaw ñi femkeelchi dungu.

Eymün tamün chaw ta weküfü

39Feymew ti pu judiu feypi:

—¡Kangelu no tatey! ¡Iñchiñ taiñ nieelchi chaw Abraam pingey! ―pi.

Welu Jesus llowdunguy:

—Eymün ta rüf mew Abraam ñi reñma pu chengefulmün, femafuymün kisu tañi femel. 40Welu may tunte dew feypiwfuyiñ ti rüfngechi dungu Ngünechen tañi kimeletew, fey eymün ayüleymün tamün langümmuafiel. ¡Abraam ta chumkawnorume femngechi femlay! 41Eymün ta femkeymün chumngechi ñi femkeel kangelu chaw tamün nieel.

Feymew ti pu judiu feypi:

—¡Iñchiñ ta kiñe yalltuku che no! Nieiñ kiñe chaw müten, Ngünechen llemay.

42Fey Jesus llowdunguy:

—Rüf feyngefule tamün chawyefiel ta Ngünechen, eymün ta piwkeyemuafun, iñche am küpalu ta kisu mew, fey fewla tañi mülepan tatey. Iñche küpalan ta re kisu duam, welu Ngünechen ta werküenew. 43¿Chumngelu am eymün longkontukulaymün iñche ñi kimelelchi dungu? Eymün am rüf mew ayükenolu tamün allkütuafiel iñche ñi dungu. 44Eymün tamün chaw ta weküfü, fey eymün ta kisu mew koneltuleymün, ka ayükeymün tamün femael kisu ñi ayükeelchi dungu. Weküfü ta kiñe langümchefe llituka mew müten. Chumkawnorume inakelafi ti rüfngechi dungu, ka chumkawnorume feypikelay ti rüfngechi dungu. Femngechi koyla dunguyüm, dungukey ñi chumngen ta kisu. Koylangelu am, fey kisu mew tripakey kom koyla dungu. 45Welu iñche am feypikelu ti rüfngechi dungu, eymün ta feyentumukelan. 46¿Iney am feypiafeymünmew iñche ñi nien ta yafkan? Fey iñche feypili ti rüfngechi dungu, ¿chumngelu am feyentumukelan? 47Tati mülelu Ngünechen mew, allkütukey Ngünechen ñi dungu. Welu eymün am Ngünechen mew mülenolu, ayülaymün tamün allkütuael.

Cristo wüne mülekey ta Abraam mew

48Feymew tati longkolechi pu judiu feypieyew:

—Rüfngey taiñ feypiken eymi kiñe Samaria tuwünchengen ka tami konweküfülen.

49Jesus llowdunguy:

—Konweküfülelan ta iñche. Tañi femkeelchi dungu mew püramyekefiñ tañi Chaw Ngünechen, welu eymün püramyemukelan. 50Iñche ayülan tañi re kisu püramyengeael, welu müley kiñe tati ayülelu iñche ñi püramyengeael, fey ñi Chaw kisu ta adniey kom dungu. 51Ka femngechi rüf dungu feypiwayiñ ta iney rume müngeltufile iñche ñi dungu, chumkawnorume lalayay ―pi.

52Feymew ti pu judiu llowdunguy:

—Fewla ta küme kimiyiñ tami konweküfülen. Abraam ka ti pu pelon wentru layey engün, fey eymi feypimupeiñ: ‘Tati müngeltulu iñche ñi dungu, chumkawnorume lalayay.’ 53¿Eymi anta wünenngeymi taiñ chaw Abraam mew? Kisu ta lay, ka ti pu pelon wentru ka layey engün. ¿Chumngechi chengelu trokiwküleymi am?

54Feymew Jesus llowdunguy:

—Iñche ta re feypipelan kisutu püramyewli, tañi püramyewün ta chem falilayafuy rume, welu ñi püramyekeetew iñche, fey ta iñche ñi Chaw tati, fey iñchiñ taiñ Ngünechen tamün pikeel. 55Welu eymün ta kimlafimün, fey iñcheke ta kimniefiñ. Fey kimlafiñ pifuli, iñche ta rume koylangeafun eymün reke. Welu rüfngey tañi kimniefiel, fey ka müngeltuñmakefiñ kisu ñi dungu. 56Eymün tamün kuyfi tuwün em Abraam pingelu, ayüwi allkülu tati feypikünuelchi dungu iñche mew, feymew rume ayüwi, fey Abraam kimetew am ñi ineyngen ta iñche ―pi.

57Fey ti pu judiu feypifi engün ta Jesus:

—Petu nielaymi kechu mari tripantu no rume, ¿fey feypimi tami pefiel ta Abraam? Kiñe wedwed che reke ta feypimi.

58Jesus llowdungueyew:

—Rüf dungu feypiwayiñ iñche müleken Ngünechen iñchiw kuyfi mew petu ñi mülenon rume ta Abraam.

59Feymew kisu engün nüy kura tañi ütrüftukayafiel, welu Jesus ellkawi ka tripatuy ti ngillatuwe ruka.

Ngünechen ñi Küme Dungu

© 2011-05-16, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index